Uniwersytet Warszawski Jednostki naukowe i dydaktyczne

Oprócz 21 wydziałów, na UW działa 30 jednostek organizacyjnych. Ich bogactwo odzwierciadla wewnętrzną różnorodność Uniwersytetu, wielość funkcji, jakie spełnia uczelnia. Pokazuje też szerokie spektrum badań i studiów prowadzonych na UW.

 

 

 

 

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE – skupiające się przede wszystkim na kształceniu studentów, ich pracownicy zaangażowani są w badania naukowe prowadzone na wydziałach lub w innych jednostkach

  • prowadzące programy studiów

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

  • prowadzące zajęcia dydaktyczne, wykłady, seminaria, kursy, szkolenia

Uniwersytet Otwarty

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Szkoła Języków Obcych

Katedra Erazma z Rotterdamu

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

 

JEDNOSTKI NAUKOWEskupiające się przede wszystkim na prowadzeniu badań, jednak angażujące się także w dydaktykę np. poprzez udział studentów i doktorantów w projektach naukowych lub organizację studiów podyplomowych, szkoleń czy kursów

  • nauki humanistyczne i społeczne

Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

Ośrodek Badań nad Migracjami

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Katedry UNESCO: Trwałego rozwoju oraz ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

Digital Economy Lab

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki

  • nauki ścisłe i przyrodnicze

Centrum Nowych Technologii

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

  • prowadzące działalność ekspercką

Centrum Nauk Sądowych

Ośrodek Analiz Politologicznych

 

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNO-NAUKOWE – łączące dydaktykę oraz badania naukowe

Centrum Europejskie

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Instytut Ameryk i Europy

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE DYDAKTYKĘ I BADANIA

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Więcej o Uniwersytecie

W kontaktach z otoczeniem Uniwersytet Warszawski występuje najczęściej jako jedna instytucja, mająca wspólną osobowość prawną, jej wewnętrzna struktura jest jednak bardzo złożona. Oprócz 20 wydziałów, na UW działa 30 jednostek organizacyjnych, różniących się:

  • wielkością i wewnętrzną organizacją – od małych katedr i ośrodków po duże centra badawcze i instytuty dzielące się na mniejsze podmioty,
  • formalnym statusem – określanym przez Statut UW (podstawowe jednostki organizacyjne, międzywydziałowe, ogólnouczelniane),
  • zakresem tematycznym prowadzonych badań i studiów – od bardzo wąskich specjalizacji po tematykę interdyscyplinarną angażującą przedstawicieli wielu dziedzin, wydziałów i jednostek,
  • charakterem – jednostki zajmujące się przede wszystkim dydaktyką (np. kolegia studiów międzyobszarowych lub kształcenia nauczycieli języków obcych); ośrodki skupiające się głównie na badaniach (np. ośrodki prowadzące wykopaliska archeologiczne, centra nauk ścisłych na Ochocie); jednostki łączące funkcje badawcze i dydaktyczne; ośrodki prowadzące działalność gospodarczą; jednostki wspierające dydaktykę lub badania (np. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii).