Uniwersytet Warszawski Współpraca z biznesem

Uniwersyteckie spółki celowe i spin-offy

Spółka celowa UWRC sp. z o.o. została powołana uchwałą Senatu UW z 14 listopada 2012 r. w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na uczelni (zgodnie z art. 86 Prawa o szkolnictwie wyższym). Spółka obejmuje udziały w firmach utworzonych przez naukowców pracujących na Uniwersytecie. Do tej pory UWRC objęła udziały w 8 spółkach spin-off:

 

Centra eksperckie i laboratoria
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (usługi badawcze i akredytowane na rzecz środków badawczych, sektora publicznego, przemysłu chemicznego, rolno-spożywczego, medycznego, farmaceutycznego, paliwowo-energetycznego)
  • Digital Economy Lab – laboratorium utworzone wspólnie z firmą Google (badania i ekspertyzy o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym na rzecz instytucji publicznych, administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw)
  • Centrum Nauk Sądowych (ekspertyzy sądowe, opinie i  porady, np. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów)
  • Ośrodek Analiz Politologicznych (raporty, ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki)

 

Baza ofert UW

Usługi eksperckie i laboratoryjne oferowane są przez uniwersyteckie wydziały i inne jednostki. Na stronie www.oferta.uw.edu.pl znaleźć można bazę ofert technologicznych, usług eksperckich oraz laboratoryjnych na rzecz ośrodków naukowych, instytucji publicznych, a także podmiotów biznesowych.

 

Komercjalizacja wyników uniwersyteckich badań

W 2017 roku Uniwersytet Warszawski dokonał 12 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, 4 zgłoszeń w trybie krajowym i regionalnym, 5 w trybie międzynarodowej ochrony patentowej (PCT) oraz jednego zgłoszenia znaku towarowego. UP RP przyznał patenty 8 wynalazkom, ochroną patentową w trybie międzynarodowym objęto 9 wynalazków. Były to wynalazki naukowców pracujących w Centrum Nowych Technologii i na Wydziale Chemii. Patenty uzyskały m.in.: nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie do leczenia chorób związanych z angiogenezą, zwłaszcza nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii; sposób wytwarzania nano- i/lub mikrocząstek metalu z grupy platynowców; komora pomiarowa przeznaczona do badania reaktywnych próbek proszkowych lub ciekłych; fluorofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), sposób ich otrzymywania i zastosowanie; cząsteczka RNA, sposób otrzymywania RNA oraz sposób otrzymywania peptydów lub białka.

 

Inkubator UW

W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty, a także przestrzeń, w której można pracować. Specjaliści pomagają w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji produkcji. Korzystać z niego mogą studenci, doktoranci i pracownicy UW, niezależnie od dziedziny wiedzy, którą reprezentują.

Relacja z otwarcia Inkubatora UW

 

Międzynarodowe programy

Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni zaangażowanych w program Santander Universidades, który zrzesza 1200 uczeni na całym świecie. Inicjatorem programu jest Banco Santander, w Polsce prowadzi go Bank Zachodni WBK. Firmy wspierają organizację programów stypendialnych, realizację projektów naukowych i inicjatyw na rzecz komercjalizacji wyników badań, promują przedsiębiorczość wśród studentów.