Uniwersytet Warszawski Wsparcie społeczności UW

Wsparcie społeczności UW

Rzecznik akademicki

W 2011 r. na uniwersytecie, jako pierwszej polskiej uczelni, powołano instytucję rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Zadaniem ombudsmana jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów i problemów powstających na uczelni i informowanie o prawach pracowników.

 

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Od 2017 r. na uniwersytecie działa główna specjalistka ds. równouprawnienia, która zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW. Na uczelni działa także główna specjalistka ds. edukacji i badań równościowych.

 

Strona równościowa UW >>

 

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Stanowisko powołano w 2017 r. Koordynator przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące mobbingu na UW, zbiera informacje o wszelkich przejawach mobbingu, a także podejmuje różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem takim zachowaniom.

 

Wsparcie psychologiczne

Od 2018 r. na uniwersytecie rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Psychologicznej. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc.

 

Welcome Point

Od września 2017 r. na uniwersytecie działa Welcome Point – punkt informacyjny dla zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają na UW.

 

Biuro ds. Pomocy Materialnej

W marcu 2021 roku w ramach nowo powstałego Centrum Wsparcia Dydaktyki zostało utworzone Biuro ds. Pomocy Materialnej, do którego kompetencji należy wspieranie jednostek dydaktycznych w procesie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz obsługa wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium doktoranckiego czy zwiększenia stypendium doktoranckiego, a także monitorowanie i projektowanie zmian w zakresie Regulaminu świadczeń dla studentów czy kontrola wydatkowania Funduszu Stypendialnego. Biuro ds. Pomocy Materialnej odpowiada również za popularyzację wiedzy na temat oferowanego przez UW wsparcia materialnego. Informacje o pomocy materialnej dostępne są na stronie www.bpm.uw.edu.pl.

 

Uniwersytet przyjazny dla rodziców

Od 2013 r. na UW działa żłobek. To kameralna placówka, z której korzysta 15 dzieci. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Dzięki programowi „Uczelnia przyjazna rodzicom” na UW zainstalowano przewijaki. W Bibliotece Uniwersyteckiej od czerwca 2015 r. funkcjonuje wydzielony kącik – Buwialnia, w którym opiekunowie mogą korzystać z księgozbioru, mając na oku dzieci. W ramach pierwszego budżetu partycypacyjnego na UW realizowany był projekt „Rodzice na UW”, czyli cykl wykładów dla osób łączących pracę lub studiowanie z wychowywaniem dzieci. Na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce „Vademecum Zatrudnienia” (podzakładka „Rodzicielstwo”) dostępna jest kompilacja ważnych i przydatnych informacji dotyczących rodzicielstwa dla pracowników UW.

 

Uniwersytet równych szans

Program wyrównywania szans w dostępie do edukacji czyni UW jedną z najbardziej przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami instytucji w Polsce. Za swoją działalność uniwersytet był nagradzany, m.in. w 2017 i 2019 roku otrzymał statuetki w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności”. Uczelnię wyróżniono też w konkursie „Warszawska Inwestycja bez barier”. 1. miejsce w kategorii obiekt zabytkowy zajął Gmach Audytoryjny. W 2021 roku gmach UW przy ul. Dobrej 55 został uhonorowany Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienie przyznano w dwóch kategoriach: architektura użyteczności publicznej oraz za rozwiązania zapewniające dostępność.

 

Uniwersytecki wolontariat

W 2013 r. uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, dzięki któremu studenci mogą zyskać doświadczenie oraz pogłębiać swoje umiejętności społeczne.

 

Okresowe zwiększenie wynagrodzenia

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków rektor UW utworzył w 2015 roku fundusz, z którego są wypłacane zwiększone wynagrodzenia dla najlepszych pracowników akademickich (edycja 2015, edycja 2016, edycja 2017, edycja 2018, edycja 2019, edycja 2020, edycja 2021, edycja 2022, edycja 2023).

 

System uniwersyteckich grantów

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (więcej).

 

Nagroda dydaktyczna rektora UW

Nagrodę ustanowiono w 2015 roku. Rozstrzygnięcie I edycji odbyło się w 2016 roku. To indywidualne wyróżnienie przyznawane nauczycielom akademickim za osiągnięcia w nauczaniu (edycja 2016, edycja 2017, edycja 2018, edycja 2019, edycja 2020, edycja 2021, edycja 2022, edycja 2023).

 

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Pomocy Materialnej 

Biuro ds. Obsługi Kształcenia 

Biuro Spraw Pracowniczych

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Spraw Socjalnych

Rzecznik akademicki – ombudsman

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Strona równościowa

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Student – informacje o toku studiów, systemie stypendialnym, wsparciu socjalnym, akademikach oraz programach wymiany akademickiej.

 

Doktorant – informacje o stypendiach, wsparciu socjalnym oraz wymianie akademickiej.

 

Pracownik – informacje o karierze naukowej, wsparciu socjalnym, wymianie zagranicznej.

 

Absolwent – informacje o organizacjach zrzeszających absolwentów.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn