Uniwersytet Warszawski Wsparcie społeczności UW

Wsparcie społeczności UW

Rzecznik akademicki

W 2011 r. na uniwersytecie, jako pierwszej polskiej uczelni, powołano instytucję rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Zadaniem ombudsmana jest pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów i problemów powstających na uczelni i informowanie o prawach pracowników.

 

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Od 2017 r. na uniwersytecie działa główna specjalistka ds. równouprawnienia, która zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW. Na uczelni działa także główna specjalistka ds. edukacji i badań równościowych.

 

Więcej o działaniach równościowych na UW >>

 

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Stanowisko powołano w 2017 r. Koordynator przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące mobbingu na UW, zbiera informacje o wszelkich przejawach mobbingu, a także podejmuje różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem takim zachowaniom.

 

Wsparcie psychologiczne

Od 2018 r. na uniwersytecie rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Psychologicznej. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc.

 

Welcome Point

Od września 2017 r. na uniwersytecie działa Welcome Point – punkt informacyjny dla zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają na UW.

 

Biuro ds. Pomocy Materialnej

W marcu 2021 roku w ramach nowo powstałego Centrum Wsparcia Dydaktyki zostało utworzone Biuro ds. Pomocy Materialnej, do którego kompetencji należy wspieranie jednostek dydaktycznych w procesie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz obsługa wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium doktoranckiego czy zwiększenia stypendium doktoranckiego, a także monitorowanie i projektowanie zmian w zakresie Regulaminu świadczeń dla studentów czy kontrola wydatkowania Funduszu Stypendialnego. Biuro ds. Pomocy Materialnej odpowiada również za popularyzację wiedzy na temat oferowanego przez UW wsparcia materialnego. Informacje o pomocy materialnej dostępne są na stronie www.bpm.uw.edu.pl.

 

Uniwersytet przyjazny dla rodziców

Od 2013 r. na UW działa żłobek. To kameralna placówka, z której korzysta 15 dzieci. Na terenie uczelni znajduje się również punkt przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”, za jego organizację i działanie odpowiadają rodzice przedszkolaków. Dzięki programowi „Uczelnia przyjazna rodzicom” na UW zainstalowano przewijaki. W Bibliotece Uniwersyteckiej od czerwca 2015 r. funkcjonuje wydzielony kącik – Buwialnia, w którym opiekunowie mogą korzystać z księgozbioru, mając na oku dzieci. W ramach pierwszego budżetu partycypacyjnego na UW realizowany był projekt „Rodzice na UW”, czyli cykl wykładów dla osób łączących pracę lub studiowanie z wychowywaniem dzieci. Na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce „Vademecum Zatrudnienia” (podzakładka „Rodzicielstwo”) dostępna jest kompilacja ważnych i przydatnych informacji dotyczących rodzicielstwa dla pracowników UW.

 

Uniwersytet równych szans

Program wyrównywania szans w dostępie do edukacji czyni UW jedną z najbardziej przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami instytucji w Polsce. UW wspiera także projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami spoza uczelni. Za swoją działalność uniwersytet był nagradzany, m.in. w 2017 i 2019 roku otrzymał statuetki w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności”. Uczelnię wyróżniono też w konkursie „Warszawska Inwestycja bez barier”. 1. miejsce w kategorii obiekt zabytkowy zajął Gmach Audytoryjny.

 

Uniwersytecki wolontariat

W 2013 r. uruchomiono Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, dzięki któremu studenci mogą zyskać doświadczenie oraz pogłębiać swoje umiejętności społeczne.

 

Okresowe zwiększenie wynagrodzenia

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców i dydaktyków rektor UW utworzył w 2015 roku fundusz, z którego są wypłacane zwiększone wynagrodzenia dla najlepszych pracowników akademickich (edycja 2015, edycja 2016, edycja 2017, edycja 2018, edycja 2019, edycja 2020, edycja 2021).

 

System uniwersyteckich grantów

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (więcej).

 

Nagroda dydaktyczna rektora UW

Nagrodę ustanowiono w 2015 roku. Rozstrzygnięcie I edycji odbyło się w 2016 roku. To indywidualne wyróżnienie przyznawane nauczycielom akademickim za osiągnięcia w nauczaniu (edycja 2016, edycja 2017, edycja 2018, edycja 2019, edycja 2020, edycja 2021).

 

Szkolenia dla pracowników administracji

Bezpłatne kursy i szkolenia dla pracowników administracji mają podnosić konkretne umiejętności pracowników. Zobacz więcej

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Pomocy Materialnej 

Biuro ds. Obsługi Kształcenia 

Biuro Spraw Pracowniczych

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Spraw Socjalnych

Rzecznik akademicki – ombudsman

Główna specjalistka ds. równouprawnienia

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Student – informacje o toku studiów, systemie stypendialnym, wsparciu socjalnym, akademikach oraz programach wymiany akademickiej.

 

Doktorant – informacje o stypendiach, wsparciu socjalnym oraz wymianie akademickiej.

 

Pracownik – informacje o karierze naukowej, wsparciu socjalnym, wymianie zagranicznej.

 

Absolwent – informacje o organizacjach zrzeszających absolwentów.