Uniwersytet Warszawski Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Finansowanie nauki. Granty i subsydia

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym rektora UW (w załącznikach finansowych, m.in. sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym).

 

Środki na badania prowadzone na UW pochodzą z:

  • dotacji na działalność statutową;
  • grantów agencji rządowych – Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów finansowanych ze źródeł NCN w roku: 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (pdf)

lista projektów finansowanych ze źródeł NCBR w roku: 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (pdf)

 

  • programów Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

lista projektów finansowanych ze źródeł MEiN (dawniej: MNiSW) w roku: 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (pdf)

 

  • programów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

lista projektów finansowanych ze źródeł MFiPR w roku: 2021, 2022 (pdf)

 

  • innych programów krajowych, np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

FNP przyznaje granty na realizację projektów naukowych oraz stypendia zagraniczne. Honoruje też najwybitniejszych polskich uczonych Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze krajowe wyróżnienie naukowe. Laureatami Nagrody FNP jest 24 profesorów UW.

 

  • programów ramowych Unii Europejskiej

lista projektów finansowanych z programów ramowych UE w roku: 2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR2016 – H2020, 2017 – 7PR, 2017 – H2020, 2018 – 7PR, 2018 – H2020, 2019 – 7PR, 2019 – H2020, 2020 – H2020, 2021 – H2020, 2021 – Horyzont Europa, 2022 – H20202022 – Horyzont Europa (pdf)

 

  • innych programów międzynarodowych

lista projektów finansowanych z programów międzynarodowych w roku: 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (pdf)

Przydatne kontakty i linki

Biuro Obsługi Badań

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych

 

Statystyki

Szczegółowe dane dotyczące finansowania badań naukowych oraz realizowanych projektów publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

 

Wyniki konkursów grantowych

Informacje na temat grantów uzyskanych przez pracowników UW, realizowanych projektów oraz odkryć naukowych publikowane są na bieżąco na stronie internetowej w dziale aktualności.

 

Uniwersytet w działaniu – University in action

 

 

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn