Uniwersytet Warszawski Współpraca naukowa i dydaktyczna

Stowarzyszenia uczelni

Uniwersytet Warszawski jest członkiem stowarzyszeń uczelni działających na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, a także rozwoju wspólnych inicjatyw badawczych i projektów dydaktycznych:

Sieci i konsorcja naukowe

Uniwersytet, a także jego wydziały i inne jednostki, należą do sieci i konsorcjów naukowych:

Konsorcja powołane do realizacji projektów badawczych

UW jest członkiem licznych konsorcjów naukowych powoływanych do realizacji konkretnych projektów badawczych, finansowanych z funduszy MNiSW, NCN, NCBR, środków unijnych (Horyzont 2020, COSME) bądź innych programów międzynarodowych.

  • krajowych – są to m.in. Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych oraz Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, które uzyskały w 2012 roku status KNOW, czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ich działalność do 2017 roku finansowana będzie ze środków MNiSW.
  • międzynarodowych – są to np. partnerstwa związane z projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCN oraz NCBR organizują specjalne programy, w których można ubiegać się o dofinansowanie tylko na te projekt, które realizowane są we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. W 2016 roku Uniwersytet uczestniczył w 73 takich projektach.

Zobacz więcej

Współpraca dydaktyczna w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

UW bierze udział w projektach wymiany akademickiej finansowanych w ramach Akcji 1 Erasmus+.

 

UW uczestniczy w projektach wspieranych przez UE w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Są to m.in.:

Wspólne studia z uczelniami zagranicznymi

Uniwersytet Warszawski we współpracy z uczelniami zagranicznymi prowadzi 29 kierunków studiów I oraz II stopnia.