Uniwersytet Warszawski Współpraca naukowa i dydaktyczna

Stowarzyszenia uczelni

Uniwersytet Warszawski jest członkiem stowarzyszeń uczelni działających na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, a także rozwoju wspólnych inicjatyw badawczych i projektów dydaktycznych:

Sieci i konsorcja naukowe

Uniwersytet, a także jego wydziały i inne jednostki, należą do sieci i konsorcjów naukowych:

Przykłady współpracy międzynarodowej
  • Europejski Sojusz Uniwersytetów – European University Alliance „4EU”

W marcu 2018 r. UW oraz Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów (European University Alliance). Uczelnie chcą zacieśnić współpracę w dziedzinie badań i innowacji, kształcenia oraz wymiany studentów i pracowników.

Więcej

 

  • Współpraca z Uniwersytetem w Cambridge

Od 2014 r. studenci Uniwersytetu w Cambridge mogą uczestniczyć w kursach języka polskiego oraz zajęciach dotyczących polskiej literatury i kultury. W pierwszych latach program miał charakter pilotażowy. Dzięki umowie podpisanej w 2017 r. między Uniwersytetem Warszawskim, brytyjską uczelnią oraz Fundacją na rzecz Nauki Polskiej studia polskie weszły na stałe do oferty Cambridge. Porozumienie zakłada rozwój współpracy nie tylko w zakresie studiów polonoznawczych, lecz także wspólne projekty naukowe.

Więcej

 

  • Współpraca z Uniwersytetem Columbia

W 2016 r. Uniwersytet Warszawski z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności uruchomił Szkołę Edukacji, czyli specjalny program dziennych studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli, opracowany we współpracy z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia.

Więcej

Współpraca dydaktyczna w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

UW bierze udział w projektach wymiany akademickiej finansowanych w ramach Akcji 1 Erasmus+.

 

UW uczestniczy w projektach wspieranych przez UE w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Są to m.in.:

Wspólne studia z uczelniami zagranicznymi

Uniwersytet Warszawski we współpracy z uczelniami zagranicznymi prowadzi 29 kierunków studiów I oraz II stopnia.