Uniwersytet Warszawski Jakość kształcenia. Proces boloński

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Oceny komisji akredytacyjnych

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), jakość kształcenia na UW oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną. PKA przyznaje oceny programowe i kompleksowe.

 

Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej na okres do 6 lat, albo oceny negatywnej.

 

Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej. Ocena pozytywna wydawana na okres od 3 do 8 lat.

 

W roku akademickim 2019/2020 pozytywną ocenę programową otrzymały kierunki studiów:

 • archeologia, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, ekonomia, fizyka, informatyka i ekonometria, inwestycje i rachunkowość, lingwistyka stosowana, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia,  studia filologiczno-kulturoznawcze, zarządzanie.

W latach 2012-2018, według obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jakość edukacji na UW oceniana była przez Polską Komisję Akredytacyjną. W tym okresie przyznawane były oceny programowe dla kierunków studiów i instytucjonalne dla jednostek dydaktycznych. Poza oceną pozytywną, przyznawano również ocenę wyróżniającą.

 

Na UW ocenę wyróżniającą przyznano kierunkom:

 • prawo (2012), politologia (2013), psychologai (2016), kulturoznawstwo-wiedza o kulturze (2017), filologia iberyjska (2017), iberystyka (2017), artes liberales (2018), filologia klasyczna, studia śródziemnomorskie (2018).

Aktualne informacje na temat akredytacji publikowane są w corocznych sprawozdaniach rektora UW.

 

3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na UW. Certyfikaty te są przyznawane kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu (na podstawie Uchwały 824/2020 z 3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

 

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznane kierunkom studiów prowadzonym na UW:

 • w kategorii Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu:
  astronomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  chemia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  informatyka i ekonometria – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
 • w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej: finanse, inwestycje i rachunkowość – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Kierunki z dotacją projakościową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało w 2015 roku konkurs na dotację projakościową dla jednostek spełniających dwa warunki: posiadających kategorię A lub A+ Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz prowadzących studia ocenione przez PKA w latach 2012-2014 jako wyróżniające. Dotację projakościową otrzymały: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych dla kierunku politologia, Wydział Prawa i Administracji dla kierunku prawo.

 

W czerwcu 2018 roku MNiSW ogłosiło listę jednostek, które otrzymywać będą dotację projakościową w latach 2018-2020. Są wśród nich 3 wydziały UW: Wydział Neofilologii (kierunki: filologia iberyjska, iberystyka), Wydział Polonistyki (kierunek: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze), Wydział Psychologii (kierunek: psychologia).

 

System monitorowania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. System monitorowania ich losów stworzyła Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu PEJK opracował także narzędzie dla innych polskich uczelni. Internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów został uruchomiony prze MNiSW w maju 2016 roku.

Więcej o monitoringu losów absolwentów UW

 

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP)

Podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów a także rozwój kompetencji studentów to cele Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Finansowane są z niego m.in. nowe kierunki studiów oraz modernizacja istniejących programów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie.

 

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

Fundusz powstał w 2004 roku, roczny budżet programu to ponad milion złotych. Wsparcie otrzymało już około 190 projektów. Dzięki FID sfinansowano organizację nowych ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatów, kursów e-learningowych oraz obcojęzycznych konwersatoriów, zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów, stworzenie innowacyjnych pomocy dydaktycznych – platform internetowych, materiałów multimedialnych. Jednostki uniwersyteckie mogą przeznaczyć więcej środków na nowe, interesujące programy studiów.

 

Dofinansowania dla kierunków studiów (MNiSW, NCBR)
 • W latach 2008-2013 organizowane były konkursy na tzw. kierunki zamawiane, aby wspierać prowadzenie na uczelniach studiów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Najpierw program prowadziło MNiSW, a później NCBR. Uniwersytet otrzymał ponad 50 mln zł, wyróżnionych zostało 10 kierunków: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur, energetyka i chemia jądrowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia, ochrona środowiska.
 • W 2013 roku NCBR zorganizowało konkurs dla programów wspierających rozwój uczelni. Centrum wybrało projekty, które mogą zwiększyć liczbę absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz zawierają elementy współpracy międzynarodowej. W grupie wniosków ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do wsparcia finansowego znalazły się 3 projekty UW, na łączną kwotę ponad 5 mln zł: Warszawska Szkoła Analizy Danych, Nauczanie dwujęzyczne. Studia II stopnia w języku angielskim, Geologia stosowana dla przemysłu.
 • Obecnie NCBR organizuje konkursy dla uczelni w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie zdobyło dotychczas ponad 20 projektów edukacyjnych UW.
Proces boloński

Promowanie jakości kształcenia to także jedno z głównych założeń procesu bolońskiego. Jego elementem jest również wspieranie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów, naukowców i pracowników administracji, poprzez udział w programach typu Erasmus + oraz tworzenie kierunków obcojęzycznych. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Uniwersytet rozwija także studia podyplomowe. Na uczelni wprowadzono trójstopniowy podział studiów i punktację ECTS.

 

Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom, które mają umożliwić porównywanie otrzymywanych w różnych krajach dyplomów: przede wszystkim dostosowano nauczanie do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji pozwalających odnieść etapy polskiej edukacji do Europejskich Ram Kwalifikacji. Proces ten trwał na Uniwersytecie 2 lata – od 2010 do 2012 r. Dzięki wprowadzeniu na polskich uczelniach KRK zniesiono centralną listę kierunków studiów i towarzyszących im ramowych treści kształcenia.

 

W latach 2012-2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowało konkursy na najlepsze programy studiów zgodne z KRK oraz najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Wśród laureatów znalazło się 5 uniwersyteckich jednostek: Instytut Historyczny, Instytut Socjologii, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki.