Uniwersytet Warszawski Jakość kształcenia. Proces boloński

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Na podstawie zarządzenia nr 45 rektora UW z 19 marca 2021 roku zostało utworzone Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD), które składa się z: Biura ds. Obsługi Kształcenia (BOK), Biura Innowacji Dydaktycznych (BID), Biura ds. Pomocy Materialnej (BPM), Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), Centrum Pomocy Psychologicznej. Do zakresu zadań Centrum Wsparcia Dydaktyki należy koordynowanie działań oraz wsparcie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i doktoranckich, w szkołach doktorskich, a także w ramach kursów i szkoleń. Więcej informacji na temat działalności CWD znajduje się pod adresem: https://cwd.uw.edu.pl.

 

Oceny komisji akredytacyjnych

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), jakość kształcenia na UW oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną. PKA przyznaje oceny programowe i kompleksowe.

 

Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej na okres do 6 lat, albo oceny negatywnej.

 

Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej. Ocena pozytywna wydawana na okres od 3 do 8 lat.

 

W 2021 roku Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła, rozpoczęte w poprzednim roku, procedury akredytacyjne na kierunkach: matematyka, informatyka, prawo, międzywydziałowe studia ochrony środowiska. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną na okres 6 lat. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła także ocenę programową na kierunku geografia. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną na 6 lat. Rozpoczęto procedurę akredytacyjną dla kierunków: politologia, geologia poszukiwawcza oraz
powtórną ocenę programową dla kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (kierunek posiadał ocenę pozytywną przyznaną na okres 2 lat). Polska Komisja Akredytacyjna odstąpiła od oceny akredytacyjnej na kierunku energetyka i chemia jądrowa w związku z wygaszaniem tego kierunku.

 

W 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła, rozpoczęte w 2019 roku, procedury akredytacyjne na kierunkach: historia, socjologia, chemia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, fizyka, astronomia, pedagogika, archeologia. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną na okres 6 lat. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła także ocenę programową na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze oraz powtórną ocenę programową na kierunku lingwistyka stosowana.

 

W roku akademickim 2019/2020 pozytywną ocenę programową otrzymały kierunki studiów:

 • archeologia, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, ekonomia, fizyka, informatyka i ekonometria, inwestycje i rachunkowość, lingwistyka stosowana, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia,  studia filologiczno-kulturoznawcze, zarządzanie.

 

Aktualne informacje na temat akredytacji publikowane są w corocznych sprawozdaniach rektora UW.

 

3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na UW. Certyfikaty te są przyznawane kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu (na podstawie Uchwały 824/2020 z 3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

 

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznane kierunkom studiów prowadzonym na UW:

 • w kategorii Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu:
  astronomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  chemia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  informatyka i ekonometria – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
 • w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej: finanse, inwestycje i rachunkowość – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

System monitorowania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. System monitorowania ich losów stworzyła Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu PEJK opracował także narzędzie dla innych polskich uczelni. Internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów został uruchomiony prze MNiSW (obecnie MEiN) w maju 2016 roku.

Więcej o monitoringu losów absolwentów UW

 

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP)

Podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów a także rozwój kompetencji studentów to cele Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Finansowane są z niego m.in. nowe kierunki studiów oraz modernizacja istniejących programów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie.

 

Działania w ramach Work Package 6 Sojuszu 4EU+ dotyczące jakości kształcenia

Projektowany w ramach Sojuszu 4EU+ system zapewniania jakości kształcenia ma być w założeniach elementem uzupełniającym dla Systemów Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (SZDJK) funkcjonujących na poszczególnych uczelniach i skierowany jedynie do działań edukacyjnych podejmowanych na poziomie sojuszu lub przez kilka uczelni partnerskich. Nie będzie więc zastępować istniejącego SZDJK, jednak opracowane w ramach wspólnych działań narzędzia mogą być podstawą do rozwoju SZDJK na Uniwersytecie Warszawskim. System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW w obecnej formie znajduje się w fazie wdrażania. Utrwalone przez lata działania i narzędzia wykorzystywane w ramach wygaszonego w 2019 roku SZDJK wymagają modyfikacji i zaadaptowania do nowego systemu.

 

Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką UW

W grudniu 2020 roku zainaugurowano działalność Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką UW. Jest to cykl szkoleń i warsztatów adresowanych do kierowników jednostek dydaktycznych, a w części także do przewodniczących i wiceprzewodniczących rad dydaktycznych oraz kierowników studiów. Oferowane w ramach Akademii szkolenia i warsztaty to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę profesjonalnego przygotowania do kierowania jednostkami dydaktycznymi we wszystkich istotnych wymiarach – od współpracy i współdziałania z innymi podmiotami statutowymi (przede wszystkim z kierownikami jednostek organizacyjnych) po rozstrzyganie spraw studenckich oraz organizowanie dydaktyki i dbałość o jakość kształcenia. Istotnym modułem szkolenia będą także umiejętności menadżerskie związane z pełnieniem funkcji kierowniczej. Akademia finansowana jest ze środków Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW i administrowana przez Biuro Spraw Pracowniczych oraz Biuro Innowacji Dydaktycznych. Opiekunem merytorycznym programu jest pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

 

Proces boloński

Promowanie jakości kształcenia to także jedno z głównych założeń procesu bolońskiego. Jego elementem jest również wspieranie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów, naukowców i pracowników administracji, poprzez udział w programach typu Erasmus + oraz tworzenie kierunków obcojęzycznych. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Uniwersytet rozwija także studia podyplomowe. Na uczelni wprowadzono trójstopniowy podział studiów i punktację ECTS.

 

Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom, które mają umożliwić porównywanie otrzymywanych w różnych krajach dyplomów: przede wszystkim dostosowano nauczanie do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji pozwalających odnieść etapy polskiej edukacji do Europejskich Ram Kwalifikacji. Proces ten trwał na Uniwersytecie 2 lata – od 2010 do 2012 r. Dzięki wprowadzeniu na polskich uczelniach KRK zniesiono centralną listę kierunków studiów i towarzyszących im ramowych treści kształcenia. Więcej informacji na temat Procesu bolońskiego znajduje się na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych: https://bid.uw.edu.pl.