Uniwersytet Warszawski Jakość kształcenia. Proces boloński

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 roku w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Na podstawie zarządzenia nr 45 rektora UW z 19 marca 2021 roku zostało utworzone Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD), które składa się z: Biura ds. Obsługi Kształcenia (BOK), Biura Innowacji Dydaktycznych (BID), Biura ds. Pomocy Materialnej (BPM), Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), Centrum Pomocy Psychologicznej. Do zakresu zadań Centrum Wsparcia Dydaktyki należy koordynowanie działań oraz wsparcie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i doktoranckich, w szkołach doktorskich, a także w ramach kursów i szkoleń. Więcej informacji na temat działalności CWD znajduje się pod adresem: https://cwd.uw.edu.pl.

 

Fundusz Doskonałości Dydaktycznej

W 2022 roku w ramach Funduszu Doskonałości Dydaktycznej rektor UW po raz pierwszy dokonał refundacji kosztów poniesionych przez jednostki dydaktyczne na wdrażanie przedsięwzięć służących doskonaleniu procesu dydaktycznego. Na wsparcie jednostek dydaktycznych, które prowadzą kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, uczelnia zarezerwowała w budżecie na 2022 rok 3 mln zł. Jednostki miały do dyspozycji środki, których podział nastąpił na podstawie liczby studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ujętej w wykazie studentów w systemie POL-on do sprawozdania S-10 składanego do Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

 

Do refundacji zgłoszono 168 projektów z 29 jednostek dydaktycznych. Ostateczna kwota refundacji w 2022 roku wyniosła 2 999 999,01 zł.

 

Doskonałość dydaktyczna uczelni

W 2022 roku rozpoczęto realizację projektu pt. Doskonałość dydaktyczna uczelni, którego celem jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia oraz doskonalenie procesów i narzędzi służących zapewnieniu jakości dydaktyki. Projekt przyczynia się do rozbudowy obecnego systemu zarządzania jakością w dydaktyce, w tym m.in. rozwijania modelu wsparcia jednostek UW w zakresie doskonalenia dydaktycznego, organizacji dydaktyki oraz podnoszenia jakości kształcenia. Projekt jest realizowany w roku akademickim 2022/2023 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR. 03.04.00-00-P023/21). Całkowita wartość projektu wynosi 711 730 zł.

 

Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia

W grudniu 2022 roku utworzono Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia oferujący jednostkom dydaktycznym wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie zapewniania jakości kształcenia i budowania kultury doskonalenia dydaktycznego, realizowane w m.in. w takich obszarach, jak:

 • przygotowanie do oceny programowej PKA i innych akredytacji zewnętrznych;
 • tworzenie i zmienianie programu studiów;
 • przygotowanie sylabusów;
 • ewaluacja jakości kształcenia na kierunku studiów;
 • tworzenie systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunku studiów;
 • kształcenie nauczycieli;
 • studenckie praktyki zawodowe;
 • działalność rad dydaktycznych;
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.

Oceny komisji akredytacyjnych

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) jakość kształcenia na UW oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną. PKA przyznaje oceny programowe i kompleksowe.

 

Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej na okres do 6 lat albo oceny negatywnej.

 

Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni, która kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej. Ocena pozytywna wydawana jest na okres od 3 do 8 lat.

 

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła procedury akredytacyjne na kierunkach: politologia, geologia poszukiwawcza, studia filologiczno-kulturoznawcze. Decyzją Prezydium PKA wszystkie wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną na okres 6 lat.

 

Rozpoczęto procedurę akredytacyjną dla kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska (przeprowadzono wizytację w grudniu 2022 roku). Zgodnie z harmonogramem Polskiej Komisji Akredytacyjnej do końca roku akademickiego 2022/2023 zaplanowano akredytacje na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, geologia stosowana, bioinformatyka i biologia systemów.

 

W 2021 roku Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła, rozpoczęte w poprzednim roku, procedury akredytacyjne na kierunkach: matematyka, informatyka, prawo, międzywydziałowe studia ochrony środowiska. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną na okres 6 lat. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła także ocenę programową na kierunku geografia. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną na 6 lat. Polska Komisja Akredytacyjna odstąpiła od oceny akredytacyjnej na kierunku energetyka i chemia jądrowa w związku z wygaszaniem tego kierunku.

 

W 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła, rozpoczęte w 2019 roku, procedury akredytacyjne na kierunkach: historia, socjologia, chemia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, fizyka, astronomia, pedagogika, archeologia. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały ocenę pozytywną na okres 6 lat. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła także ocenę programową na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze oraz powtórną ocenę programową na kierunku lingwistyka stosowana.

 

W roku akademickim 2019/2020 pozytywną ocenę programową otrzymały kierunki studiów: archeologia, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, ekonomia, fizyka, informatyka i ekonometria, inwestycje i rachunkowość, lingwistyka stosowana, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia,  studia filologiczno-kulturoznawcze, zarządzanie.

 

Aktualne informacje na temat akredytacji publikowane są w corocznych sprawozdaniach rektora UW.

 

3 grudnia 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na UW. Certyfikaty te są przyznawane kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu (na podstawie Uchwały 824/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 3 grudnia 2020 roku).

 

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznane kierunkom studiów prowadzonym na UW:

 • w kategorii Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu:
  astronomia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  chemia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  ekonomia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  informatyka i ekonometria – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim;
 • w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej: finanse, inwestycje i rachunkowość – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

System monitorowania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. System monitorowania ich losów stworzyła Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu PEJK opracował także narzędzie dla innych polskich uczelni. Internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów został uruchomiony prze MNiSW (obecnie MEiN) w maju 2016 roku.

 

Więcej o monitoringu losów absolwentów UW >>

 

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP)

Podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów, a także rozwój kompetencji studentów to cele Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Finansowane są z niego m.in. nowe kierunki studiów oraz modernizacja istniejących programów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie.

 

Proces boloński

Promowanie jakości kształcenia to także jedno z głównych założeń procesu bolońskiego. Jego elementem jest również wspieranie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów, naukowców i pracowników administracji, poprzez udział w programach typu Erasmus + oraz tworzenie kierunków obcojęzycznych. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Uniwersytet rozwija także studia podyplomowe. Na uczelni wprowadzono trójstopniowy podział studiów i punktację ECTS.

 

Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom, które mają umożliwić porównywanie otrzymywanych w różnych krajach dyplomów: przede wszystkim dostosowano nauczanie do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji pozwalających odnieść etapy polskiej edukacji do Europejskich Ram Kwalifikacji. Proces ten trwał na Uniwersytecie 2 lata – od 2010 do 2012 roku. Dzięki wprowadzeniu na polskich uczelniach KRK zniesiono centralną listę kierunków studiów i towarzyszących im ramowych treści kształcenia. Więcej informacji na temat Procesu bolońskiego znajduje się na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych: https://bid.uw.edu.pl.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn