Uniwersytet Warszawski Start na rynku pracy

Biuro Karier

Z myślą o ułatwieniu studentom i absolwentom pierwszego kontaktu z rynkiem pracy stworzono na uczelni Biuro Karier. Pośredniczy ono w kontaktach między pracodawcami a studentami. Podczas indywidulanych konsultacji pracownicy biura podpowiadają, co należy poprawić w CV, aby było ono bardziej czytelne dla pracodawcy, a co za tym idzie – skuteczne. Chętni mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego. Organizowane są także warsztaty dotyczące pisania listów motywacyjnych czy zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro współtworzy serwis akademickich biur karier, w którym pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy, staży, praktyk lub wolontariatu skierowane do studentów i absolwentów 6 uniwersytetów (Warszawskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego, Śląskiego w Katowicach, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

Uniwersytet jest współorganizatorem targów z udziałem pracodawców i agencji rynku pracy, podczas których studenci i absolwenci mają możliwość porozmawiać z przedstawicielami firm o zasadach rekrutacji i specyfice pracy w wybranych branżach: Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy, Akademickie Targi Pracy Jobbing.

 

Badania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w Europie.

 

Uniwersytet zebrał informacje od pracodawców o tym, czego oczekują od jego absolwentów, natomiast od studentów i osób, które ukończyły studia – jakie są ich pierwsze doświadczenia zawodowe. Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” zrealizowała Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która w kwietniu 2011 roku wygrała przetarg Instytutu Badań Edukacyjnych działającego pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program współfinansowała Unia Europejska.

 

Badanie PEJK UW składa się z kilku etapów. Raport został przedstawiony 17 lutego 2014 roku. Sprawdzono historie zatrudnienia ponad 40 tys. osób studiujących na UW w latach 2008-2012. Z raportu wynika, że 94% osób z tytułem magistra Uniwersytetu Warszawskiego miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie. Prowadzone są prace nad ogólnopolskim monitoringiem losów absolwentów.

Przebieg badania losów absolwentów

Pierwszy etap polegał na analizie informacji zaczerpniętych z baz uczelni – Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), a także z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zadaniem PEJK UW było przygotowanie automatycznego narzędzia, które pozwoliło na anonimową, a więc bezpieczną, analizę informacji zaczerpniętych z baz IRK, USOS i ZUS.

 

W drugim etapie badania naukowcy przeprowadzili pogłębione wywiady, indywidualne (76 osób) oraz grupowe (20 zespołów) ze studentami i absolwentami Uniwersytetu, pracodawcami oraz pracownikami firm HR. Celem było zebranie informacji na temat motywów wyboru kierunku studiów, obaw i oczekiwań absolwentów wobec rynku pracy oraz uczelni, a także oczekiwań pracodawców wobec absolwentów.

 

Celem trzeciego etapu było opracowanie modelu badań ankietowych wśród absolwentów – badań panelowych – które były prowadzone online. Kończąc studia, absolwent mógł wyrazić zgodę na udział w badaniu. Wtedy po raz pierwszy wypełniał ankietę. Pół roku później ten sam absolwent był proszony o powtórne wypełnienie ankiety. Miało to pomóc analitykom uchwycić problemy związane ze zmianą sytuacji formalnej absolwentów.

 

W czwartym etapie zostały przeanalizowane istniejące raporty i opracowania dotyczące ogólnej charakterystyki rynku pracy i ścieżek zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów uczelni. Analiza została przeprowadzona na podstawie dostępnych publikacji polskich i obcojęzycznych, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy o sferze edukacyjno-zawodowej absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ELA – porównywanie losów absolwentów

W maju 2016 roku ministerstwo uruchomiło internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów, dzięki któremu można np. sprawdzić, jak szybko znajdują pracę absolwenci danego kierunku na różnych uczelniach w Polsce. Narzędzie stworzyła PEJK UW. Informacje w systemie pochodzą z rejestrów ZUS oraz systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – POL-on. Narzędzie jest bezpieczne i anonimowe; nie ma możliwości powiązania danych z systemu z konkretnymi osobami.