Uniwersytet Warszawski Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

W kwietniu 2018 roku na Uniwersytecie rozpoczęła się realizacja Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. W ramach programu finansowane są m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

UW realizuje działania w czterech modułach:

Programy kształcenia
 • nowe lub zmodyfikowane programy studiów II stopnia,
 • nowe programy studiów II stopnia w jęz. angielskim,
 • szkoły letnie w językach obcych dla studentów studiów I i II stopnia,
 • włączanie wykładowców z zagranicy do dydaktyki uniwersyteckiej,
 • przygotowanie rekomendacji dotyczących realizacji procesu kształcenia zdalnego w warunkach pandemii.

 

Studia doktoranckie
 • nowe programy kształcenia na studiach doktoranckich,
 • doktoranckie szkoły letnie,
 • zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów,
 • stypendia wspierające mobilność doktorantów,
 • dofinansowanie wyjazdów zagranicznych.

 

Podnoszenie kompetencji
 • zajęcia, warsztaty i szkolenia dla studentów podnoszące kompetencje: informatyczne, analityczne, komunikacyjne, językowe i inne sprzyjające szeroko pojętej przedsiębiorczości,
 • nowe, eksperymentalne inicjatywy dydaktyczne ukierunkowane na kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych w warunkach pandemii.

 

Zarządzanie uczelnią
 • warsztaty i szkolenia dla pracowników administracji,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • analizy strategiczne służące doskonaleniu procesów zarządczych,
 • doskonalenie narzędzi informatycznych,
 • strategia rozwoju kształcenia zdalnego na Uniwersytecie Warszawskim na lata 2021-2023.

 

Nad realizacją programu ZIP czuwa |Komitet Sterujący: prof. ucz. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Jolanta Choińska-Mika, dr Artur Chełstowski, zastępca kanclerza ds. ekonomicznych. Kierownikiem programu jest Gabriela Sempruch. Koordynatorami działań w programie są: dr Agnieszka Janiak-Jasińska (obszar kształcenia, zastępca kierownika programu ds. dydaktycznych), Joanna Wąsowska (obszar szkoleń dla nauczycieli akademickich), Agnieszka Leśniewska (obszar szkoleń dla kadry zarządzającej i administracyjnej), Agata Rosińska (obszar przedsiębiorczości), Maksymilian Sas (obszar kształcenia doktorantów) oraz Grzegorz Bochenek (obszar analityczno-strategiczny).

 

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat działań przewidzianych programem ZIP znajdują się na stronie www.zip.uw.edu.pl. Zamieszczane są tam też aktualne ogłoszenia o konkursach i inne informacje, ważne dla uczestników programu.