Uniwersytet Warszawski Władze i administracja

Władze rektorskie

Działalnością Uniwersytetu kieruje rektor. Przy pomocy prorektorów nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. Jest także zobowiązany do składania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznych sprawozdań z działalności uczelni, zawierających m.in. informacje na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

tel. 22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

życiorys i kompetencje

prof. Sambor Grucza, prorektor UW

 

Prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambor Grucza

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektor.wspolpraca(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

prof. Ewa Krogulec, prorektor UW

 

Prorektor UW ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewa Krogulec

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW

 

Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
prorektor.nauka(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW

 

Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektor.studia(at)adm.uw.edu.pl

sekretariatstud(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

Struktura uczelni

Najważniejszym ciałem kolegialnym Uniwersytetu jest Senat. Jego skład oraz kompetencje określa „Statut”.

 

Organami uczelni – obok Senatu i rektora – są też: Rada uczelni UW oraz rady dyscyplin naukowych.

 

Uczelnię obsługują biura administracji centralnej oraz pracownicy administracyjni na wydziałach i w innych jednostkach. Pracą administracji centralnej – na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez rektora – kieruje kanclerz wraz ze swoimi zastępcami, jednym z nich jest kwestor nadzorujący finanse uczelni. Schemat administracji centralnej wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie Administracja.

 

Mimo że w kontaktach z otoczeniem Uniwersytet najczęściej występuje jako jedna instytucja, mająca wspólną osobowość prawną, jej wewnętrzna struktura jest bardzo złożona. Oprócz 21 wydziałów i 4 szkół doktorskich, działa także ponad 30 jednostek organizacyjnych. Informacje o działalności wydziałów, szkół doktorskich i innych jednostek wraz z danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki.

 

Podmiotami kolegialnymi dbającymi o jakość kształcenia na UW są: Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia oraz rady dydaktyczne.

 

Nad przebiegiem wyborów na UW czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza.