Uniwersytet Warszawski Władze i administracja

Władze rektorskie

Działalnością Uniwersytetu kieruje rektor. Przy pomocy prorektorów nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. Jest także zobowiązany do składania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznych sprawozdań z działalności uczelni, zawierających m.in. informacje na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.

 

Rektor – prof. ucz. dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

życiorys, kompetencje, priorytety kadencji

twitter.com/Marcin_Palys

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

Prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektorkf(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

 

Struktura uczelni

Najważniejszym ciałem kolegialnym Uniwersytetu jest Senat. Jego skład oraz kompetencje określa „Statut”.

 

Uczelnię obsługują biura administracji centralnej oraz pracownicy administracyjni na wydziałach i w innych jednostkach. Pracą administracji centralnej – na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez rektora – kieruje kanclerz wraz ze swoimi zastępcami, jednym z nich jest kwestor nadzorujący finanse uczelni. Schemat administracji centralnej wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie Administracja.

 

Mimo że w kontaktach z otoczeniem Uniwersytet najczęściej występuje jako jedna instytucja, mająca wspólną osobowość prawną, jej wewnętrzna struktura jest bardzo złożona. Oprócz 21 wydziałów, działa także 30 jednostek organizacyjnych posiadających różny status: podstawowych, międzywydziałowych, ogólnouczelnianych lub prowadzących działalność gospodarczą. Informacje o działalności wydziałów i innych jednostek wraz z danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Wydziały i jednostki.

 

Rektor, prorektorzy, a także dziekani, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy wybierani są na Uniwersytecie Warszawskim w drodze wyborów. Nad ich przebiegiem czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza.

Poczet rektorów UW

Od momentu powstania Uniwersytetu w 1816 roku, na czele uczelni stało 44 rektorów. Ich sylwetki przybliża: Poczet rektorów.