Uniwersytet Warszawski Władze i administracja

Władze rektorskie

Działalnością Uniwersytetu kieruje rektor. Przy pomocy prorektorów nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. Jest także zobowiązany do składania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznych sprawozdań z działalności uczelni, zawierających m.in. informacje na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.

 

Rektor – prof. ucz. dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

życiorys, kompetencje, priorytety kadencji

twitter.com/Marcin_Palys

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

Prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

twitter.com/MaciekDuszczyk

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektorkf(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

twitter.com/AndrzejTarlecki

 

Struktura uczelni

Najważniejszym ciałem kolegialnym Uniwersytetu jest Senat. Jego skład oraz kompetencje określa „Statut”.

 

Organami uczelni – obok Seanatu i rektora – są też: Rada uczelni UW oraz rady dyscylin naukowych.

 

Uczelnię obsługują biura administracji centralnej oraz pracownicy administracyjni na wydziałach i w innych jednostkach. Pracą administracji centralnej – na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez rektora – kieruje kanclerz wraz ze swoimi zastępcami, jednym z nich jest kwestor nadzorujący finanse uczelni. Schemat administracji centralnej wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie Administracja.

 

Mimo że w kontaktach z otoczeniem Uniwersytet najczęściej występuje jako jedna instytucja, mająca wspólną osobowość prawną, jej wewnętrzna struktura jest bardzo złożona. Oprócz 21 wydziałów i 4 szkół doktorskich, działa także 30 jednostek organizacyjnych. Informacje o działalności wydziałów, szkół doktorskich i innych jednostek wraz z danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Wydziały, szkoły doktorskie i jednostki.

 

Podmiotami kolegialnymi dbającymi o jakość kształcenia na UW są: Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia oraz rady dydaktyczne.

 

Nad przebiegiem wyborów na UW czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza.