Uniwersytet Warszawski Ważne dokumenty

Ramy prawne dla Uniwersytetu wyznacza ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, regulująca działalność wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Uczelnię obowiązują też akty prawne rady ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako instytucja publiczna UW jest zobowiązany do przestrzegania ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także przepisów podatkowych. Na uczelni spoczywa obowiązek śledzenia zmian prawnych: nowelizacji ustaw oraz wydawanych z dużą częstotliwością ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń, które mają decydujący wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni. Strukturę uczelni, podział kompetencji władz, sprawy związane z dydaktyką oraz wiele innych kwestii regulują wewnętrzne przepisy uczelni, m.in. „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”, „Regulamin organizacyjny administracji” oraz regulaminy studiów.

Zewnętrzne akty prawne

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 3 lipca 2018)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

Zarządzenie nr 110 rektora UW z 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez (pdf)

 

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-documents.

Monitor i Dziennik UW

Wewnętrzne akty prawne są publikowane w Monitorze UW.

 

Akty prawne wydawane przez jednostki UW są dostępne w Dzienniku UW.

Sprawozdania roczne rektora >>
Misja i Strategia UW  >>
Wybrane dokumenty w wersji angielskiej >>