Uniwersytet Warszawski Ważne dokumenty

Ramy prawne dla Uniwersytetu wyznacza ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, regulująca działalność wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Uczelnię obowiązują też akty prawne rady ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako instytucja publiczna UW jest zobowiązany do przestrzegania ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także przepisów podatkowych. Na uczelni spoczywa obowiązek śledzenia zmian prawnych: nowelizacji ustaw oraz wydawanych z dużą częstotliwością ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń, które mają decydujący wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni. Strukturę uczelni, podział kompetencji władz, sprawy związane z dydaktyką oraz wiele innych kwestii regulują wewnętrzne przepisy uczelni, m.in. „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”, „Regulamin organizacyjny administracji” oraz regulaminy studiów.

Zewnętrzne akty prawne

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 3 lipca 2018)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW:

dotyczące szkolnictwa wyższego

dotyczące spraw nauki

Wewnętrzne przepisy uniwersyteckie

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, 26 czerwca 2019 r.)

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 19 czerwca 2019 r.)

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 18 lipca 2016 r.)

 

Regulamin szkół doktorskich (pdf, 26 czerwca 2019 r.)

 

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 22 lutego 2017 r.)

 

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, 25 września 2019 r.)

 

Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 1 października 2019 r.)

 

Regulamin wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 17 stycznia 2020 r.)

 

Zarządzenie nr 163 rektora UW w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW (pdf, 8 listopada 2019 r.)

Zarządzenie nr 29 rektora UW z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)

 

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-documents.

Monitor i Dziennik UW

Wewnętrzne akty prawne są publikowane w Monitorze UW.

 

Akty prawne wydawane przez jednostki UW są dostępne w Dzienniku UW.

Sprawozdania roczne rektora >>
Misja i Strategia UW  >>
Wybrane dokumenty w wersji angielskiej >>