Uniwersytet Warszawski Ważne dokumenty. Sprawozdania roczne UW

Ramy prawne dla Uniwersytetu wyznacza ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, regulująca działalność wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Uczelnię obowiązują też przepisy „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, „Ustawy o zasadach finansowania nauki”, a także szczegółowe akty prawne rady ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jako instytucja publiczna UW jest zobowiązany do przestrzegania ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także przepisów podatkowych. Na uczelni spoczywa obowiązek śledzenia zmian prawnych: nowelizacji ustaw oraz wydawanych z dużą częstotliwością ministerialnych rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń, które mają decydujący wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni. Strukturę uczelni, podział kompetencji władz, sprawy związane z dydaktyką oraz wiele innych kwestii regulują wewnętrzne przepisy uczelni, m.in. „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”, „Regulamin organizacyjny administracji” oraz regulaminy studiów.

 

Zewnętrzne akty prawne

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 3 lipca 2018)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 1 lutego 2018 – 31 stycznia 2019)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 1 stycznia 2018 – 31 stycznia 2018)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 28 listopada 2017 – 31 grudnia 2017)

 

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 26 stycznia 2017 – 31 sierpnia 2017)

 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pdf, tekst ujednolicony, wrzesień 2014)

 

Ustawa o zasadach finansowania nauki (pdf, tekst ujednolicony, marzec 2014)

 

Najnowsze akty prawne publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW:

dotyczące szkolnictwa wyższego

dotyczące spraw nauki

 

Wewnętrzne przepisy uniwersyteckie

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r.)

Statute of the University of Warsaw (pdf, resolution of the uniform text of 7 July 2015)

Uchwała nr 453 Senatu UW z 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie UW (pdf)

Obwieszczenie nr 2 rektora UW z 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu UW (pdf)

Uchwała nr 556 Senatu UW z 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu UW (pdf)

Uchwała nr 131 Senatu UW z 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu UW (pdf)

        Uchwała nr 259 Senatu UW z 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Statutu UW (pdf)

Obwieszczenie nr 24 rektora UW z 8 listopada 2018 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu nr 7 rektora UW z 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu UW (pdf)

Uchwała nr 374 Senatu UW z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UW (pdf)

Uchwała nr 381 Senatu UW z 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu UW (pdf)

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, z 22 kwietnia 2015 r.)

Rules of Study at the University of Warsaw (pdf, resolution of the Senate of the University of Warsaw of 22 April 2015)

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 18 lipca 2016 r.)

 

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, z 22 lutego 2017 r.)

 

Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 lutego 2011 r. (pdf)

 

Zarządzenie nr 112 rektora UW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 111 rektora UW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenia nr 82 rektora UW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 73 rektora UW z 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 rektora UW z 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 71 rektora UW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 32 rektora UW z 28 marca 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 46 rektora UW z 26 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 43 rektora UW z 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 41 rektora UW z 10 maja 2017 r. w sprawie likwidacji Zakładu Graficznego (pdf)

Zarządzenie nr 22 rektora UW z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 96 rektora UW z 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 47 rektora UW z 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 rektora UW z 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 45 rektora UW z 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 96 rektora UW z 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 12 maja 2015 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 21 rektora UW z 30 maja 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 17 rektora UW z 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji UW (pdf)

Zarządzenie nr 12 rektora UW z 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 74 rektora UW z 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia schematu struktury organizacyjnej administracji centralnej UW (pdf)

Zarządzenie nr 9 rektora UW z 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 rektora UW z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji UW (pdf)

 

Zarządzenie nr 29 rektora UW z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)

 

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-documents.

Przydatne linki

Monitor i Dziennik UW

Wewnętrzne akty prawne są publikowane w Monitorze UW.

 

Akty prawne wydawane przez jednostki UW są dostępne w Dzienniku UW.

Sprawozdania roczne rektora UW (pdf-y)

Najnowsze wydanie:

za rok 2017 (27 czerwca 2018 r.)

 

 

Starsze wydania:

za rok 2016 (28 czerwca 2017 r.)

za rok 2015 (29 czerwca 2016 r.)

za rok 2014 (24 czerwca 2015 r.)

za rok 2013 (25 czerwca 2014 r.)

za rok 2012 (19 czerwca 2013 r.)

za rok 2011 (13 czerwca 2012 r.)

za rok 2010 (15 czerwca 2011 r.)

za rok 2009 (16 czerwca 2010 r.), załączniki

za rok 2008 (17 czerwca 2009 r.), załączniki

za rok 2007 (18 czerwca 2008 r.), załączniki

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję Uniwersytetu Warszawskiego”, zaś 13 marca 2008 roku obowiązującą obecnie wersję „Strategii UW”.

Zobacz więcej