Uniwersytet Warszawski Uniwersytet badawczy

Dokumenty strategiczne
  • W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdził zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje.

  • Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008.
UW jako uniwersytet badawczy – fakty i liczby

kategoria A+: 8 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Chemii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria A: 14 jednostek – Wydział Biologii, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania, Centrum Nowych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 

kategoria B: 8 jednostek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Pedagogiczny, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Instytut Ameryk i Europy, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

  • budżet naukowy uczelni:

475 mln zł w 2017 roku = 1/3 całego budżetu UW

środki na badania pochodzą m.in. z 1600 grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

 

  • granty Europejskiej Rady ds. Badań:

w latach 2007-2018 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 28 razy, 14 razy – pracownikom UW >>

 

  • rozwój naukowy pracowników:

na UW pracuje 3800 nauczycieli akademickich, w tym 750 profesorów

na studiach III stopnia kształci się 3000 doktorantów

w roku 2017 na Uniwersytecie uzyskano 296 stopni doktora, 105 stopni doktora habilitowanego; nadano 11 tytułów profesorskich

Szczegóły: Sprawozdania roczne rektora UW.

 

  • UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>
  • od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>
  • system grantów wewnętrznych

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach 3 ścieżek: dotacji na podniesienie zdolności do uzyskiwania prestiżowych grantów międzynarodowych, dofinansowania działalności badawczej jednostek, mikrograntów >>

Przydatne kontakty i linki