Uniwersytet Warszawski Uniwersytet badawczy

Dokumenty strategiczne
  • W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdził zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje.

 

  • Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008.
UW jako uniwersytet badawczy – fakty i liczby

kategoria A+: 7 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria A: 15 jednostek – Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania, Centrum Nowych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 

kategoria B: 8 jednostek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Pedagogiczny, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Instytut Ameryk i Europy, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

  • budżet naukowy uczelni:

450 mln zł w 2016 roku = 1/3 całego budżetu UW

środki na badania pochodzą m.in. z ponad 1500 grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

 

  • granty Europejskiej Rady ds. Badań:

w latach 2007-2018 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 28 razy, 14 razy – pracownikom UW >>

 

  • rozwój naukowy pracowników:

na UW pracuje 3750 nauczycieli akademickich, w tym 785 profesorów

na studiach II stopnia kształci się 3200 doktorantów

w roku 2016 na Uniwersytecie uzyskano 370 stopni doktora, 127 stopni doktora habilitowanego; nadano 15 tytułów profesorskich

 

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, współtworzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, w którego skład wchodzi Wydział Chemii UW

 

  • UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>
  • od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się logo „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>