Uniwersytet Warszawski Badania na UW – fakty i liczby

UW jako uniwersytet badawczy

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 2020–2026

30 października 2019 roku w wyniku konkursu ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 roku: Ministerstwo Edukacji i Nauki) Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020–2026.

Więcej informacji na temat „Inicjatywy Doskonałości” na UW znajduje się w zakładce dotyczącej IDUB >>

 

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021

kategoria A+: historia, nauki o bezpieczeństwie, psychologia, astronomia, matematyka, nauki chemiczne, informatyka, nauki fizyczne

 

kategoria A: archeologia, literaturoznawstwo, filozofia, językoznawstwo, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika

 

kategoria B+: nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki biologiczne

 

Budżet naukowy uczelni

Środki na badania pochodzą m.in. z grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Finansowanie nauki. Granty i subsydia” >>

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

W latach 2007–2023 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 84 razy, 34 razy na realizację projektów na UW. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) >>

 

Rozwój naukowy pracowników

Na UW pracuje ponad 4000 nauczycieli akademickich i kształci się ponad 1900 doktorantów.

W 2022 roku uczelnia nadała stopień naukowy doktora 51 pracownikom UW, 211 uczestnikom studiów doktoranckich i 36 osobom spoza UW.

Prezydent RP nadał tytuł profesora 17 pracownikom UW.

Szczegóły: Sprawozdania roczne rektora UW.

 

HR Excellence in Research

Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski złożył Komisji Europejskiej w lutym 2022 roku Strategię HR dla Naukowców (HRS4R) zawierającą „Analizę luk pomiędzy dzisiejszymi praktykami uczelni a zapisami Karty i Kodeksu”; „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „HR Excellence in Research” >>

 

 

System grantów wewnętrznych

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Programu IDUB >>

 

Sojusz 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Sojuszu 4EU+, który w czerwcu 2019 roku uzyskał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej. W konsorcjum oprócz UW są także: Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Sojusz 4EU+” >>

 

 

 

Przydatne kontakty i linki

Rady naukowe dyscyplin

Biuro Obsługi Badań

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

 

Wydziały i szkoły doktorski

Jednostki naukowe i dydaktyczne

 

Biblioteka Nauki

Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008. Przyjęty w 2019 roku przez Senat UW nowy „Statut UW” rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn