Uniwersytet Warszawski Uniwersytet badawczy

Dokumenty strategiczne

Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008. W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdził zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje.

UW jako uniwersytet badawczy – fakty i liczby

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2017

kategoria A+: 8 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Chemii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria A: 14 jednostek – Wydział Biologii, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania, Centrum Nowych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 

kategoria B: 8 jednostek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Pedagogiczny, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Instytut Ameryk i Europy, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

Budżet naukowy uczelni

463 mln zł w 2018 roku = 1/3 całego budżetu UW

środki na badania pochodzą m.in. z ok. 1600 grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań

w latach 2007-2018 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 28 razy, 14 razy – pracownikom UW >>

 

Rozwój naukowy pracowników

na UW pracuje 3700 nauczycieli akademickich (w tym 700 profesorów) i kształci się 2900 doktorantów

w roku 2018 na Uniwersytecie uzyskano 310 stopni doktora; 80 pracowników UW uzyskało stopień doktora habilitowanego na uniwersytecie, a 8 poza uczelnią;  nadano 30 tytułów profesorskich

Szczegóły: Sprawozdania roczne rektora UW.

 

HR Excellence in Research

od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>

 

Nature Index 2016 Rising Stars

UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>

 

System grantów wewnętrznych

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach programu „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” >>

 

Sojusz 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest członkiem sojuszu 4EU+, który w czerwcu 2019 roku uzyskał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej. W konsorcjum oprócz UW są także: Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) >>