Uniwersytet Warszawski Badania na UW – fakty i liczby

Dokumenty strategiczne

Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008. W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdził zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu.

Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje.

UW jako uniwersytet badawczy – fakty i liczby

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza 2020-2026

30 października 2019 roku w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

Więcej na temat Inicjatywy doskonałości na UW >>

 

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2017

kategoria A+: 8 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Chemii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria A: 14 jednostek – Wydział Biologii, Wydział Geologii, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Neofilologii, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Zarządzania, Centrum Nowych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 

kategoria B: 8 jednostek – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Pedagogiczny, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Instytut Ameryk i Europy, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

Budżet naukowy uczelni

środki na badania pochodzą m.in. z ok. 1400 grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań

w latach 2007-2019 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 36 razy, 15 razy – pracownikom UW >>

 

Rozwój naukowy pracowników

na UW pracuje ok. 3800 nauczycieli akademickich i kształci się 2500 doktorantów

w roku 2019 na Uniwersytecie stopień doktora uzyskało 413 osób; 128 pracowników UW uzyskało stopień doktora habilitowanego na uniwersytecie, a 7 poza uczelnią; nadano 25 tytułów profesorskich

Szczegóły: Sprawozdania roczne rektora UW.

 

HR Excellence in Research

od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>

 

Nature Index 2016 Rising Stars

UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>

 

System grantów wewnętrznych

UW przyznaje granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” >>

 

Sojusz 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest członkiem sojuszu 4EU+, który w czerwcu 2019 roku uzyskał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej. W konsorcjum oprócz UW są także: Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) >>