Uniwersytet Warszawski Wymiana akademicka

Wymiana zagraniczna studentów, doktorantów i pracowników UW odbywa się w ramach:

W marcu 2021 roku rozpoczął się kolejny etap programu Erasmus+, który będzie funkcjonował w latach 2021–2027. Nowa edycja unijnego programu, podobnie jak ta przypadająca na lata 2014–2020, działa na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ daje studentom możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz umożliwia odbycie praktyk m.in. w ośrodkach kultury, muzeach, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić za granicą wykłady, a osoby z uczelnianej administracji mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca na innych uczelniach.

 

W grudniu 2020 roku Komisja Europejska przyznała UW Kartę Uczelni Erasmus, dającą prawo ubiegania się o fundusze unijne z programu Erasmus+ w latach 2021–2027. Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego składanie wniosków oraz udział w działaniach dotyczących uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+.

 

Uniwersytet realizuje w ramach programu projekty: „Mobilność edukacyjna z krajami programu” oraz „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”.

 

Uczelnie spełniające wymogi udziału w programie Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe środki na mobilność. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, przyznaje finansowanie z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Uniwersytet prowadzi wymianę w ramach obu ścieżek.

 

  • umów bilateralnych

UW ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z ponad 350 instytucjami z więcej niż 70 krajów. Większość z nich dotyczy wymiany studentów, doktorantów i pracowników. W roku akademickim 2020/2021 z wymiany na podstawie umów o bezpośredniej współpracy skorzystało 135 osób.

 

Wyjazdy doktorantów są możliwe dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci mogą otrzymać wsparcie na wyjazdy w celach naukowych lub dydaktycznych, które trwają od 14 do 28 dni.

 

Stypendia koordynowane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Wymiana krajowa − program MOST

Na europejskim programie stypendialnym Erasmus wzorowany jest jego krajowy odpowiednik, czyli program MOST. Daje on studentom oraz doktorantom możliwość spędzenia jednego lub dwóch semestrów studiów na jednej z 23 polskich uczelni. Jednym z największych atutów programu jest to, że stypendysta MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Rekrutacja odbywa się przez internet.

 

UW jest jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni przez stypendystów MOST-u. W roku akademickim 2021/2022 na studia w ramach programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim zakwalifikowanych zostało łącznie 25 studentów, przy czym 3 studentów przyjęto na studia realizowane wyłącznie w semestrze zimowym i 2 na studia w semestrze letnim.

Wymiana zagraniczna w liczbach

1,7 tys. zarejestrowanych w 2021 roku wniosków wyjazdowych studentów, doktorantów i pracowników UW

3,6 tys. obcokrajowców wśród studentów i doktorantów

2,4 tys. na studiach długoterminowych zakończonych dyplomem

968 stypendystów np. w ramach programu Erasmus+

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.