Uniwersytet Warszawski Pozycja UW na świecie

Renomę na świecie Uniwersytet buduje poprzez:
  • umacnianie rozpoznawalności uczelni jako ośrodka badawczego – UW jest liderem wśród polskich centrów naukowych, z każdym rokiem rośnie jego rola na arenie europejskiej i światowej. Wskazują na to obiektywne czynniki, jak wzrost liczby projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych czy publikacji na łamach periodyków wyróżnionych przez „Journal Citation Reports” oraz „European Reference Index for the Humanities”. Potencjał Uniwersytetu pozwala myśleć nie tylko o konkurowaniu z zagranicznymi uczelniami, lecz o odgrywaniu szczególnej roli w naszym rejonie Europy, a nawet dołączeniu do czołówki kontynentu;
  • rozwój międzynarodowej współpracy – uczelnia współpracuje z około 800 podmiotami zagranicznymi, angażuje się w prace polskich i międzynarodowych sieci naukowych i stowarzyszeń, należy licznych międzynarodowych konsorcjów, jest członkiem Sojuszu 4EU+;
  • rozwój wymiany akademickiej – spośród polskich uczelni UW najaktywniej uczestniczy w programach wpierających mobilność. Był zaangażowany w wymianę oraz projekty w ramach zakończonych programów LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus. Od stycznia 2014 roku aktywnie uczestniczy w nowym unijnym programie Erasmus+.
Umiędzynarodowienie UW w liczbach

800 partnerów zagranicznych

418 instytucji z 73 krajów współpracujących z UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy

459 uczelni współpracujących z UW w ramach programu Erasmus+

100 międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych, których członkiem jest Uniwersytet

2,5 tys. zagranicznych kandydatów na studia

4,8 tys. zagranicznych studentów i doktorantów

25 programów studiów I i II stopnia w języku angielskim

29 kierunków studiów prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi

203 prowadzone w 2017 roku projekty finansowane z grantów w ramach programów międzynarodowych (NCN, NCBR, FPR, H2020 i innych)

315 konferencji z udziałem gości zagranicznych w 2017 roku

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.

Zobacz więcej