Uniwersytet Warszawski Pozycja UW na świecie

Renomę na świecie Uniwersytet buduje poprzez:
  • umacnianie rozpoznawalności uczelni jako ośrodka badawczego – UW jest liderem wśród polskich centrów naukowych, z każdym rokiem rośnie jego rola na arenie europejskiej i światowej. Wskazują na to obiektywne czynniki, jak wzrost liczby projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych czy publikacji na łamach periodyków wyróżnionych przez „Journal Citation Reports” oraz „European Reference Index for the Humanities”. Potencjał Uniwersytetu pozwala myśleć nie tylko o konkurowaniu z zagranicznymi uczelniami, lecz o odgrywaniu szczególnej roli w naszym rejonie Europy, a nawet dołączeniu do czołówki kontynentu;
  • rozwój międzynarodowej współpracy – uczelnia współpracuje z ponad 1000 podmiotów zagranicznych, angażuje się w prace polskich i międzynarodowych sieci naukowych i stowarzyszeń, należy do licznych międzynarodowych konsorcjów, jest członkiem Sojuszu 4EU+, sieci CENTRAL oraz The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL);
  • rozwój wymiany akademickiej – spośród polskich uczelni UW najaktywniej uczestniczy w programach wpierających mobilność. Był zaangażowany w wymianę oraz projekty w ramach zakończonych programów LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus. Od stycznia 2014 roku aktywnie uczestniczy w nowym unijnym programie Erasmus+.
Umiędzynarodowienie UW w liczbach

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych

350 partnerów współpracujących z UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy

około 100 polskich i międzynarodowych sieci naukowych, których członkiem jest Uniwersytet

2,3 tys. zagranicznych kandydatów na studia

3,6 tys. zagranicznych studentów i doktorantów

34 programy studiów w języku angielskim

25 programów podwójnego lub wielokrotnego dyplomu prowadzone wspólnie z zagranicznymi uczelniami (w ramach tzw. studiów częściowych)

około 300 prowadzonych w 2021 roku projektów finansowanych z grantów w ramach programów międzynarodowych (NCN, NCBR, MNiSW, H2020 i innych)

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich, jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.

Zobacz więcej