Uniwersytet Warszawski Fundusze europejskie

Programy ramowe Unii Europejskiej

Perspektywa finansowa 2014-2020

UW realizuje ok. 60 projektów finansowanych w ramach programów Horyzont 2020 (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji), SESAR Joint Undertaking (współfinansowane z Horyzontu 2020), COSME (program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

 

Listy projektów finansowanych z programów ramowych UE w roku:

2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR2016 – H2020, 2017 – 7PR, 2017 – H2020, 2018 – 7PR, 2018 – H2020, 2019 – 7PR, 2019 – H2020, 2020 – H2020 (pdf)

 

Perspektywa finansowa 2007-2014

UW uczestniczył w 99 projektach finansowanych  z 7. programu ramowego (kwota dofinansowania ok. 32,5 mln euro).

 

Według raportu Komisji Europejskiej „Innovation Union Competitiveness Report” UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskiwał granty w 7. programie ramowym.

 

Fundusze strukturalne

Perspektywa finansowa 2014-2020

UW uzyskuje środki z programów operacyjnych:

Aktualna lista projektów realizowanych z programów operacyjnych UE w latach 2014-2020 dostępna jest na portalu funduszy europejskich.

 

Perspektywa finansowa 2007-2013

UW zdobył środki z następujących funduszy:

  • Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 – 24 projekty – 28,5 mln zł,
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10 projektów – 73 mln zł,
  • EFS Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – 55 projektów – 184 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 23 projekty – 540 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – 1 projekt – 280 mln zł,
  • EFRR Regionalne programy operacyjne – 3 projekty – 66,5 mln zł,
  • EFRR POIG Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 41 projektów – 60 mln zł,
  • EFRR POKL Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 3 projekty – 300 tys. zł,
  • Inne konkursy FS – 9 projektów – 4,3 mln zł.

Lista największych projektów UW finansowanych z funduszy strukturalnych (2007-2013)

 

Programy wymiany akademickiej

1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus +.