Uniwersytet Warszawski Fundusze europejskie

Programy ramowe Unii Europejskiej

Perspektywa finansowa 2021-2027

W 2021 roku rozpoczął się nowy program badań i innowacji UE (2021–2027) Horyzont Europa. W pierwszych konkursach naukowcy z UW złożyli 90 wniosków. Umowy grantowe zawarto (lub wysłano zaproszenia do ich zawarcia) na realizację ponad 20 nowych projektów, na kwotę około 11,5 mln euro w tym 5 grantów ERC na kwotę 7,9 mln euro. Ponadto na liście rezerwowej są dodatkowe 2 projekty, które oczekują na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dofinansowania.

Lista projektów finansowanych z programu Horyzont Europa w 2021 roku (pdf). 

 

Perspektywa finansowa 2014-2020

W styczniu 2021 roku zamknięto ostatnie konkursy programu Horyzont 2020 (Green Deal). Naukowcy z UW złożyli 11 wniosków, z których dofi nansowanie przyznano dwóm. Od początku programu Horyzont 2020 (od 2014 roku) do 31 grudnia 2021 roku naukowcy z UW złożyli w sumie 731 wniosków we wszystkich konkursach, z których 113 uzyskało dofinasowanie na kwotę niemal 38 mln euro. Wśród nich jest 12 zwycięskich wniosków laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dofinansowanych na kwotę ponad 15,5 mln euro, a także 26 projektów w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, dofinansowanych na kwotę około 6 milionów euro. Uniwersytet Warszawski w całym programie Horyzont 2020 najskuteczniej spośród wszystkich polskich instytucji naukowych ubiegał się o środki na realizację projektów badawczych oraz badawczo-innowacyjnych. Choć sam program Horyzont 2020 zakończył się w 2020 roku, projekty w jego ramach będą realizowane jeszcze co najmniej do 2026 roku.

 

Listy projektów finansowanych z programów ramowych UE w roku:

2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR2016 – H2020, 2017 – 7PR, 2017 – H2020, 2018 – 7PR, 2018 – H2020, 2019 – 7PR, 2019 – H2020, 2020 – H2020, 2021 – H2020 (zestawienie obejmuje projekty realizowane w 2021 roku oraz projekty zakończone, które w 2021 roku otrzymały ostatnią ratę środków).

 

Perspektywa finansowa 2007-2014

UW uczestniczył w 99 projektach finansowanych  z 7. programu ramowego (kwota dofinansowania ok. 32,5 mln euro).

 

Według raportu Komisji Europejskiej „Innovation Union Competitiveness Report” UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskiwał granty w 7. programie ramowym.

 

Fundusze strukturalne

Perspektywa finansowa 2014-2020

UW uzyskuje środki z programów operacyjnych:

Aktualna lista projektów realizowanych z programów operacyjnych UE w latach 2014-2020 dostępna jest na portalu funduszy europejskich.

 

Perspektywa finansowa 2007-2013

UW zdobył środki z następujących funduszy:

  • Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 – 24 projekty – 28,5 mln zł,
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10 projektów – 73 mln zł,
  • EFS Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – 55 projektów – 184 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 23 projekty – 540 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – 1 projekt – 280 mln zł,
  • EFRR Regionalne programy operacyjne – 3 projekty – 66,5 mln zł,
  • EFRR POIG Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 41 projektów – 60 mln zł,
  • EFRR POKL Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 3 projekty – 300 tys. zł,
  • Inne konkursy FS – 9 projektów – 4,3 mln zł.

Lista największych projektów UW finansowanych z funduszy strukturalnych (2007-2013)

 

Programy wymiany akademickiej

1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus +.