Uniwersytet Warszawski Fundusze europejskie

Programy ramowe Unii Europejskiej

Perspektywa finansowa 2021–2027

W 2021 roku rozpoczął się nowy program badań i innowacji UE (2021–2027) Horyzont Europa. W pierwszych konkursach naukowcy z UW złożyli 90 wniosków. W 2022 roku zawarto umowy grantowe i rozpoczęto realizację 24 nowych projektów, na kwotę około 11,5 mln euro. Wśród nich jest pięć zwycięskich wniosków laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dofinansowanych na kwotę 7,9 mln euro. Stopień sukcesu wyniósł ponad 23% .

Międzynarodowe projekty badawcze finansowane lub współfinansowane ze środków Programu UE Horyzont Europa wraz z dofinansowaniem krajowym w 2022 roku (pdf)

 

Perspektywa finansowa 2014–2020

Od początku programu Horyzont 2020 (od 2014 roku) do 31 grudnia 2021 roku naukowcy z UW złożyli w sumie 731 wniosków we wszystkich konkursach, z których 113 uzyskało dofinansowanie na kwotę niemal 38 mln euro. Wśród nich jest 12 zwycięskich wniosków laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dofinansowanych na kwotę ponad 15,5 mln euro, a także 26 projektów w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, dofinansowanych na kwotę około 6 mln euro. Stopień sukcesu wyniósł 16%.

Uniwersytet Warszawski w całym programie Horyzont 2020 najskuteczniej spośród wszystkich polskich instytucji naukowych ubiegał się o środki na realizację projektów badawczych oraz badawczo-innowacyjnych.
Choć sam program Horyzont 2020 zakończył się formalnie w 2020 roku, projekty w jego ramach będą realizowane jeszcze co najmniej do 2026 roku. W 2022 roku na UW realizowano nadal 63 projekty, w
tym rozpoczęto trzy nowe.

 

Listy projektów finansowanych z programów ramowych UE w roku:

2012, 2013, 2014, 2015 – 7PR, 2015 – H20202016 – 7PR2016 – H2020, 2017 – 7PR, 2017 – H2020, 2018 – 7PR, 2018 – H2020, 2019 – 7PR, 2019 – H2020, 2020 – H2020, 2021 – H2020, 2022 – H2020

 

Perspektywa finansowa 2007–2014

UW uczestniczył w 99 projektach finansowanych z 7. programu ramowego (kwota dofinansowania około 32,5 mln euro).

 

Według raportu Komisji Europejskiej „Innovation Union Competitiveness Report” UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskiwał granty w 7. programie ramowym.

 

Fundusze strukturalne

Perspektywa finansowa 2021–2027

Uniwersytet Warszawski jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich. Korzystaliśmy z budżetów UE na lata: 2000–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020. W nowej perspektywie finansowej (2021–2027) UW uzyskał środki z programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), które pochodzą z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczny+ oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

 

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

 

Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

 

 

Perspektywa finansowa 2014–2020

UW uzyskał środki z programów operacyjnych:

Przejdź do strony o PO WER na stronie BWR UW. Przejdź do informacji o POIR na stronie BWR UW. Przejdź do informacji o POPC na stronie BWR UW. Przejdź do strony BWR UW. Przejdź do strony BWR UW.

 

Przejdź do strony BWR UW.

 

Informacje o środkach uzyskanych z innych programów dostępne są na stronie Biura ds. Wspomagania Rozwoju.

 

Lista projektów realizowanych z programów operacyjnych UE w latach 2014-2020 dostępna jest na portalu funduszy europejskich.

 

Perspektywa finansowa 2007–2013

UW zdobył środki z następujących funduszy:

  • Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 – 24 projekty – 28,5 mln zł,
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10 projektów – 73 mln zł,
  • EFS Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – 55 projektów – 184 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 23 projekty – 540 mln zł,
  • EFRR Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – 1 projekt – 280 mln zł,
  • EFRR Regionalne programy operacyjne – 3 projekty – 66,5 mln zł,
  • EFRR POIG Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 41 projektów – 60 mln zł,
  • EFRR POKL Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 3 projekty – 300 tys. zł,
  • Inne konkursy FS – 9 projektów – 4,3 mln zł.

Lista największych projektów UW finansowanych z funduszy strukturalnych (2007-2013)

 

Programy wymiany akademickiej

1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus +.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn