Uniwersytet Warszawski Fundusze europejskie

Programy ramowe Unii Europejskiej
  • w perspektywie finansowej 2007-2014: 7. program ramowy– 32,5 mln euro dla 99 projektów

Według raportu Komisji Europejskiej „Innovation Union Competitiveness Report” UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskiwał granty w 7. programie ramowym.

 

  • w perspektywie finansowej 2014-2020: Horyzont 2020 (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) – 32 projekty; SESAR Joint Undertaking (współfinansowane z Horyzontu 2020) – 6 projektów; COSME (program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – 2 projekty.

Listy projektów finansowanych z programów ramowych UE.

 

 Fundusze strukturalne
  • w perspektywy finansowej 2007-2013 UW zdobył środki z następujących funduszy:

Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 – 24 projekty – 28,5 mln zł,

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10 projektów – 73 mln zł,

EFS Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – 55 projektów – 184 mln zł,

EFRR Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 23 projekty – 540 mln zł,

EFRR Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – 1 projekt – 280 mln zł,

EFRR Regionalne programy operacyjne – 3 projekty – 66,5 mln zł,

EFRR POIG Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 41 projektów – 60 mln zł,

EFRR POKL Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 3 projekty – 300 tys. zł,

Inne konkursy FS – 9 projektów – 4,3 mln zł.

 

Lista największych projektów UW finansowanych z funduszy strukturalnych (2007-2013)

 

  • w perspektywie finansowej 2014-2020 UW uzyskuje środki z programów operacyjnych:

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Polska Cyfrowa -> Projekt Digit

Aktualna lista projektów realizowanych z programów operacyjnych UE w latach 2014-2020 dostępna jest na portalu funduszy europejskich.

 

Programy wymiany akademickiej

1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Erasmus +.

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju

Granty ERC

Ze środków programów ramowych UE finansowane są najbardziej prestiżowe europejskie granty badawcze przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań – European Research Council (ERC).

 

prof. Stefan Dziembowski, fot. J. Grabek

 

Lista grantów ERC dla UW