Uniwersytet Warszawski UW dla środowiska i klimatu

Zdążyć przed suszą – konkurs

Rozstrzygnięto konkurs „Zdążyć przed suszą”. Wyróżniono dwie prace dyplomowe:

  • w kategorii prace inżynierskie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Bażęcka, absolwentka Wydziału Geologii na kierunku Geologia stosowana, za pracę „Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z planowanym wykonaniem sieci monitoringu wód podziemnych dla rezerwatu Jezioro Karaś (powiat iławski)”.

Praca stanowi studium warunków hydrogeologicznych rezerwatu Jezioro Karaś położonego w województwie warmińsko-mazurskim. Oprócz opisu i oceny stanu wód podziemnych zawiera także oryginalny projekt systemu monitoringowego, przeznaczonego głównie do rejestracji zanieczyszczeń wód o charakterze antropogenicznym.

 

  • nagrodę III stopnia w kategorii prace licencjackie otrzymała Weronika Cudna, absolwentka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, za pracę „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych w rolnictwie na obszarze dorzecza Odry”.

Na podstawie literatury autorka dokonała w pracy dyplomowej bilansu dostępności wody na wybranym terenie oraz jej rolniczego zapotrzebowania, omówiła zagrożenia dla ilości i dostępności zasobów wodnych oraz zanalizowała istniejące rozwiązania techniczne oraz dobre praktyki rolnicze w zakresie retencjonowania wody. Całość została umieszczona w krajowym i europejskim kontekście prawnym.

 

O konkursie

Celem konkursu było wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami itp.

 

Uczestnikami konkursu mogli być studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Konkurs „Zdążyć przed suszą” został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Data ogłoszenia konkursu: 31.01.2022
Ogłoszenie wyników konkursu: do 30.12.2022

 

Regulamin konkursu (pdf)

 

Kontakt: Małgorzata Podstawa, m.podstawa@uw.edu.pl, tel. 22 55 22 057.

 

Komisja konkursowa

prof. dr hab. Marcin Zych – przewodniczący komisji,

prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz,

dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz.,

dr hab. Andrzej Mikulski,

dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.,

dr hab. Paweł Rydelek,

dr Agnieszka Wasiłowska,

dr Sebastian Zabłocki,

dr Mariola Zalewska,

dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.

Zespół ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

W marcu 2021 roku został powołany zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020–2024. Skład zespołu >>. Przewodniczącą Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego jest prof. dr hab. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju. Prof. Ewa Krogulec przewodniczy również pracom Komitetu Nauk Geologicznych PAN, jest wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. W 2021 roku powołana została do Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland.

 

Prace zespołu koncentrują się na przygotowywaniu dla jednostek organizacyjnych UW stanowisk i rekomendacji dotyczących działań i rozwiązań proekologicznych. Istotne jest też wypracowanie z przedstawicielami: środowiska naukowego, społeczności akademickiej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Funkcję pełnomocnika rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju objął dr Robert Rybski. Jego zadania obejmują trzy podstawowe obszary. Pierwszy z nich polega na doradzaniu zespołowi rektorskiemu w sprawach dotyczących ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. To działanie łączy się również ze wspieraniem w tych obszarach jednostek Uniwersytetu. Pełnomocnik będzie zajmował się zwiększeniem efektywności przepływu informacji pomiędzy jednostkami uniwersyteckimi. Będą one odnosiły się do działań w zakresie ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Trzeci obszar aktywności pełnomocnika opiera się na formułowaniu i prezentowaniu inicjatyw służących zmniejszeniu negatywnego oddziaływania Uniwersytetu na środowisko. Dr Rybski będzie pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju do końca sierpnia 2024 roku.

 

30 września 2021 roku na mocy zarządzenia rektora UW powołany został program „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, który jest odpowiedzią Uniwersytetu Warszawskiego na wyzwania związane z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. W zarządzeniu określono m.in. cele programu oraz skład i zadania Rady Programu. Założeniem programu jest m.in. uczynienie przestrzeni i infrastruktury uczelni bardziej dostępną i przyjazną dla społeczności akademickiej (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) oraz bardziej proekologiczną. Ważnym aspektem programu jest także promowanie działań związanych z ochroną klimatu.

 

IZU jest także programem wdrażającym cele wyznaczone przez „Agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”. Jest to opublikowany w październiku 2021 roku dokument strategiczny Uniwersytetu Warszawskiego, w którym zostały przedstawione cele UW do realizacji w najbliższej dekadzie, z uwzględnieniem zmian infrastrukturalnych, regulaminowych, a także działań zmierzających do zmiany postaw społeczności uczelni. Agenda dotyczy szeroko pojętej problematyki zmiany klimatu. Poruszone zostały w niej kwestie związane z infrastrukturą (w tym przygotowaniem infrastruktury do gwałtownych zjawisk pogodowych, których częstotliwość będzie się zwiększać), transportem, pracą oraz pożywieniem. Dokument w języku angielskim został opublikowany 6 grudnia 2021 roku.

 

W październiku 2021 roku Uniwersytet Warszawski przyłączył się do inicjatywy „Race to Zero”, jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce. Tym samym uczelnia zadeklarowała redukcję generowanego śladu węglowego o połowę do 2030 roku.

 

Dotychczasowy Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” zgodnie z Zarządzeniem nr 132 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zakończył działalność 31 października 2020 roku. Zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego (skład zespołu – pdf) działał od 1 października 2019 roku.

 

Do zadań zespołu należało:

  • prowadzenie i koordynacja działań, w tym działań edukacyjnych oraz praktycznych, poświęconych przeciwdziałaniu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu oraz pokrewnym zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością UW w obliczu tych kryzysów;
  • diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu UW na środowisko naturalne;
  • współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu oraz władzy, w celu wymiany doświadczeń, promocji działań oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  • przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla jednostek organizacyjnych UW.

– Potrzebne są nam świadome i skoordynowane działania oparte o rzetelne badania naukowe w zakresie ochrony środowiska, ale każdy z nas może swoimi decyzjami, wyborami i rozwiązaniami wpłynąć na ochronę i poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska – prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– W uzgodnieniach europejskich podkreślono „Woda nie jest produktem handlowym, lecz wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości” – prof. Ewa Krogulec, prorektor ds. rozwoju.

 

– W Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) podkreślono „…Nauka dała nam odpowiedź i jest ona jasna – ograniczenie antropogenicznych zmian klimatycznych jest konieczne, aby uniknąć najgorszych skutków…” – prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań.

 

– Współpraca na rzecz ochrony środowiska to racjonalne działania, których celem jest nie tylko przeciwdziałanie powstawaniu nowych szkód środowiska, lecz także naprawa szkód już wyrządzonych oraz prognozowanie stanów rzeczy będących wynikiem przemian środowiska – prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

– Nawet najlepsze przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nie zwalniają nas z potrzeby i obowiązku dbania o środowisko jako dobra wspólnego – prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Kontakt

prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl

 

MEDIA:

rzecznik prasowy UW: rzecznik(at)uw.edu.pl

Biuro Prasowe UW: media(at)uw.edu.pl

 

PROMOCJA I PARTNERSTWA:

Biuro Promocji UW: promocja(at)uw.edu.pl

 

EIT CLIMATE-KIC UW:

justyna.szczepanik(at)adm.uw.edu.pl

 

27 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Zielonego Okrągłego Stołu. Jest to nowa inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego mająca na celu: otwarcie przestrzeni do dialogu, prezentowanie wyników najnowszych badań, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem pozaakademickim, by móc na bieżąco odpowiadać na potrzeby grup społecznych i przedstawicieli biznesu oraz przemysłu, a także wspólnie zastanawiać się nad kształtowaniem zmian w Polsce i Europie. Spotkanie prowadziła prof. Agata Dziewulska, pełnomocnik rektora ds. Platformy Zielonego Dialogu.

Więcej informacji

Konkurs UW „Zdążyć przed suszą” rozstrzygnięty

Jadłodzielnia w BUW

Hackathon o przeciwdziałaniu suszy

UW doceniony za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski”

UW sygnatariuszem „Race to Zero”

 

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatu okiem biologa – rozmowa z prof. Bogdanem Jaroszewiczem

Prof. Malinowski o tym, co robimy z naukową wiedzą o klimacie

Więcej aktualności: www.uw.edu.pl/tag/klimat