Uniwersytet Warszawski UW dla środowiska i klimatu

Zespół ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

W marcu 2021 roku został powołany zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024. Skład zespołu >>.

 

Przewodniczącą Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego jest prof. dr hab. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju. Prof. Ewa Krogulec przewodniczy również pracom Komitetu Nauk Geologicznych PAN, jest wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. W 2021 roku powołana została do Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland.

 

Prace zespołu koncentrują się na przygotowywaniu dla jednostek organizacyjnych UW stanowisk i rekomendacji dotyczących działań i rozwiązań proekologicznych. Istotne jest też wypracowanie z przedstawicielami: środowiska naukowego, społeczności akademickiej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Funkcję pełnomocnika rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju objął dr Robert Rybski. Jego zadania obejmują trzy podstawowe obszary. Pierwszy z nich polega na doradzaniu zespołowi rektorskiemu w sprawach dotyczących ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. To działanie łączy się również ze wspieraniem w tych obszarach jednostek Uniwersytetu. Pełnomocnik będzie zajmował się zwiększeniem efektywności przepływu informacji pomiędzy jednostkami uniwersyteckimi. Będą one odnosiły się do działań w zakresie ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Trzeci obszar aktywności pełnomocnika opiera się na formułowaniu i prezentowaniu inicjatyw służących zmniejszeniu negatywnego oddziaływania Uniwersytetu na środowisko. Dr Rybski będzie pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju do końca sierpnia 2024 roku.

 

17 grudnia 2020 roku, na spotkaniu kierowników jednostek uniwersyteckich, zespołów i grup doradczych ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego, antropogenicznych zmian klimatu i środowiska działających na Uniwersytecie Warszawskim, przedyskutowane zostały najważniejsze problemy, przygotowana została strategia kolejnych działań w zakresie prośrodowiskowym.

 

Dotychczasowy Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” zgodnie z Zarządzeniem nr 132 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zakończył działalność 31 października 2020 roku.

 

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego (skład zespołu – pdf) działał od 1 października 2019 roku.

 

  • Do zadań zespołu należało:
    • prowadzenie i koordynacja działań, w tym działań edukacyjnych oraz praktycznych, poświęconych przeciwdziałaniu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu oraz pokrewnym zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością UW w obliczu tych kryzysów;
    • diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu UW na środowisko naturalne;
    • współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu oraz władzy, w celu wymiany doświadczeń, promocji działań oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
    • przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla jednostek organizacyjnych UW.

Potrzebne są nam świadome i skoordynowane działania oparte o rzetelne badania naukowe w zakresie ochrony środowiska, ale każdy z nas może swoimi decyzjami, wyborami i rozwiązaniami wpłynąć na ochronę i poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska.

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

W uzgodnieniach europejskich podkreślono „Woda nie jest produktem handlowym, lecz wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości”.

prof. Ewa Krogulec, prorektor ds. rozwoju

W Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) podkreślono „…Nauka dała nam odpowiedź i jest ona jasna – ograniczenie antropogenicznych zmian klimatycznych jest konieczne, aby uniknąć najgorszych skutków…”.

prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań

Współpraca na rzecz ochrony środowiska to racjonalne działania, których celem jest nie tylko przeciwdziałanie powstawaniu nowych szkód środowiska, lecz także naprawa szkód już wyrządzonych oraz prognozowanie stanów rzeczy będących wynikiem przemian środowiska.

prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

Nawet najlepsze przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nie zwalniają nas z potrzeby i obowiązku dbania o środowisko jako dobra wspólnego.

prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Dokumenty dotyczące kryzysu klimatycznego: