Uniwersytet Warszawski Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Rozwój ośrodków dla nauk ścisłych i przyrodniczych

Ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie UW na Ochocie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych. Stworzono nowe centra badawcze, wyposażone w najwyższej klasy aparaturę, na wydziałach powołano nowe laboratoria lub nowocześnie wyposażono już istniejące, powstały interdyscyplinarne zespoły badawcze.

 

Nowe perspektywy dla nauk humanistycznych i społecznych

W najbliższych latach planowane są nowe inwestycje dla nauk humanistycznych i społecznych. Powstaną interdyscyplinarne centra zajmujące się m.in. lingwistyką i komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, a także ekonomią i przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i modeli biznesowych. Na uczelni zaczną działać otwarte na współpracę z otoczeniem ośrodki edukacyjne, eksperckie i szkoleniowe. Będzie to możliwe dzięki realizacji programu wieloletniego UW >>

Centrum Nowych Technologi

Laboratorium Maszyn Biomolekularnych

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 

Analityczne Centrum Eksperckie

ACELAB

Biogeochemia i Ekologia Ekosystemów

Ekologia Roślin i Biogeografia

Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych

Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii

Ekologia Zwierząt

Ekologia Roślinności i Ochrona Przyrody

Elektrochemia Nowych Materiałów

Grupa Badawcza Chemii Atmosfery

Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Biomodelowania

Laboratorium Bionanostruktur

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Laboratorium Chemii Biofizycznej

Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Laboratorium Informacji Obrazowej

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Nowe Metody Spektroskopii NMR

Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych

Nowe Źródła Energii

Materiały dla Biosensorów

Mikroorganizmy Eukariotyczne

Pracownia Chemii Biomolekuł

Pracownia Fotoelektrochemii

Pracownia Mykologiczna

Pracownia Teorii Zastosowań Elektrod

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

KLMNF to wspólny projekt 8 polskich instytucji naukowych. Na UW stworzono 4 laboratoria:

Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego

Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

Pracownia Preparatyki Próbek Cryo-SEM

Pracownia Geomikrobiologiczna

Inne projekty rozwijające infrastrukturę badawczą lub obliczeniową na UW

Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki UW

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW

POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki

Centrum Kompetencji OCEAN (Otwarte Centrum Danych i ich Analiz)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Ośrodki zajmujące się tematem cyfryzacji

Digital Economy Lab (Laboratorium Gospodarki Cyfrowej)

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki