Uniwersytet Warszawski HR Excellence in Research

Ocena okresowa – odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research dla Uniwersytetu Warszawskiego

Wartości Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) są kluczowe dla UW, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Statutu uczelni. Są one nieodłącznie związane z długoterminową strategią UW, koncentrującą się na ugruntowaniu pozycji uznanego na arenie międzynarodowej Uniwersytetu, z wysoką pozycją w Europie Środkowo-Wschodniej. W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research Uniwersytet Warszawski złożył Komisji Europejskiej w lutym 2022 roku Strategię HR dla Naukowców (HRS4R) zawierającą „Analizę luk pomiędzy dzisiejszymi praktykami uczelni a zapisami Karty i Kodeksu”; „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”.

 

Ocena okresowa na etapie Odnowienia wyróżnienia łącznie z Planem Działania na lata 2022–2027 >>
Kwestionariusz OTM Recruitment >>

 

Prace nad wdrożeniem Karty i Kodeksu są prowadzone przez dwa zespoły: Zespół roboczy (ZR), odpowiedzialny za proces wdrożenia, i Komitet Sterujący (KS), w skład którego wchodzi m.in. dwóch przedstawicieli Kolegium Rektorskiego, odpowiedzialny za wspieranie i monitorowanie procesu wdrażania Karty i Kodeksu. W skład Zespołu Roboczego wchodzą osoby zaangażowane w akceptację i wdrożenie działań zawartych w Planie Działania.

 

Przedstawiciele Komitetu ds. Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na lata 2015–2021 oraz niedawno powołanego ZR pozostawali w ścisłej współpracy. Przedstawiciele Biura Spraw Pracowniczych uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską, Krajowy Punkt Kontaktowy oraz w konsultacjach indywidualnych. Wczesną wiosną 2021 roku zorganizowano warsztaty w ramach wymiany dobrych praktyk w projekcie TRAIN4EU, aby omówić doświadczenia we wdrażaniu HRS4R na uczelniach należących do Sojuszu 4EU+. Jesienią 2021 roku Uniwersytet przeprowadził ponowne badanie wśród nauczycieli akademickich dotyczące zasad Karty i Kodeksu.

 

ZR przygotował HRS4R, przeprowadził rewizję Planu Działania na lata 2015–2021 oraz przygotował nowy Planu na lata 2022–2027. Oba dokumenty zostały przedstawione KS i omówione. Członkowie KS po dokładnym przestudiowaniu i dyskusji z Przewodniczącą ZR przyjęli HRS4R i Plan Działania na lata 2022–2027.

 

Celem HRS4R i Planu Działania na lata 2022–2027 było przygotowanie spójnej, ambitnej, ale realistycznej, opartej na dowodach strategii, która wzmocni osiągnięcia wcześniejszej HRS4R na lata 2015–2021 oraz umożliwi nowe, wspierające obszar badawczy Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Uniwersytet Warszawski angażuje społeczność akademicką na kilka sposobów, wzmacniając działania i wartości związane z Kartą i Kodeksem:

  • zaangażowanie zawodowe: członkami KS i ZR są pracownicy naukowi i administracyjni UW;
  • zaangażowanie instytucjonalne: każda z HRS4R (2015–2021, 2022–2027) została zatwierdzona przez Rektora. W ogłoszonym w 2019 roku Statucie Uniwersytetu Warszawskiego istnieje odwołanie do Karty i Kodeksu jako zbioru zasad, którymi kieruje się Uniwersytet;
  • możliwość zabrania głosu i wpływu: badania dotyczące opinii i doświadczeń nauczycieli akademickich w zakresie zgodności praktyk uniwersyteckich z zasadami Karty i Kodeksu z 2018 i 2021 roku; konsultacje z różnymi grupami akademików (włączając badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej i kadrę dydaktyczną).

 

Rozwiązania horyzontalne wspierające społeczność akademicką

W ramach realizacji HRS4R na lata 2015–2021 UW utworzył:

 

Wybrane przykłady wdrożenia Strategii HR dla Badaczy (HRS4R) w Uniwersytecie Warszawskim w latach 2019–2021

 

Przydatne linki

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 

Portal Komisji Europejskiej – EURAXESS:

o Strategii HR dla Pracowników Naukowych (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4)

o systemie OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers

EURAXESS Polska – Portal mobilnych naukowców

 

Ważne dokumenty UW

Deklaracja poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 

Strategia rozwoju zasobów ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim uwzględniająca zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2015-2019

 

Zaktualizowany plan działania na lata 2015-2019 przygotowany na podstawie ponownej oceny postępów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

HR Excellence in Research na UW

Wyróżnienie „HR Excellence in Research”

4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

 

W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research Uniwersytet Warszawski złożył Komisji Europejskiej w lutym 2022 roku Strategię HR dla Naukowców (HRS4R) zawierającą „Analizę luk pomiędzy dzisiejszymi praktykami uczelni a zapisami Karty i Kodeksu”; „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”.

 

Ocena okresowa wraz z Planem Działania na lata 2022–2027 (pdf)

 

W październiku 2022 roku eksperci Komisji Europejskiej złożyli wizytę na UW, oceniając, w jaki sposób Uniwersytet wprowadza zasady Karty i Kodeksu oraz jak jest to odbierane przez społeczność uniwersytecką, szczególnie osoby pracujące naukowo, doktorantki i doktorantów. Eksperci przedstawili wówczas też wstępną ocenę działań prowadzonych przez UW.

 

22 listopada 2022 roku Uniwersytet Warszawski zachował prawo do posługiwania się wyróżnieniem, przyznanym 4 lipca 2016 roku. Zobowiązuje to uczelnię do ciągłego doskonalenia polityki kadrowej zgodne z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników.

 

Kolejna ocena realizacji działań wynikających z Karty i Kodeksu nastąpi za trzy lata.

Odnowienie wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla UW

 

Logotyp HR Excellence in Research

Aktualności

Zakończenie II edycji programu „Młodzi Dydaktycy”

Równościowa strona

Mobilność naukowa i edukacyjna – nowa wyszukiwarka

Zapraszamy do Welcome Point!

Przewodnik dla pracowników

Przewodnik dla pracowników

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn