Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Baner 4EU+ Six partners, three challenges, one vision
Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4E+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7- 8 listopada 2019 – sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter, prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
Sojusz 4EU+ – ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ - ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ – folder
Sojusz 4EU+ - folder
Newsletter 4EU+

 

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Instagramie: instagram.com/4euplus_alliance/

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Anna Wojtyś (Wydział Neofilologii) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
 • dr Julia Pawłowska (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu

Zajęcia modułowe online

„Sociology of Elites: Case Studies and methods” to organizowane przez Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca UW zajęcia, które odbywają się w ramach projektu NAWA “Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 

Projekt koordynowany jest przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Sorbońskim oraz Uniwersytetem w Heidelbergu. W zajęciach modułowych mogą wziąć udział studenci i doktoranci wszystkich sześciu uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.

 

Anglojęzyczne zajęcia będą prowadzone w trybie online dwa razy w tygodniu od 30 września do 15  października 2021. Uczestnicy są zwolnieni z opłat. Program skierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów/młodych badaczy.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu rekomendacyjnego i krótkiego opisu zainteresowań badawczych (maksymalnie 1 strona) drogą e-mailową do dr. Andrzeja Turkowskiego: andrzej.turkowski@uw.edu.pl.

Zgłoszenia należy wysyłać do 24 września.

 

Więcej informacji >>

Kurs UNREAD – zapisy
 „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development” to kurs online Sojuszu 4EU+, który jest prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Mediolańskiego. Wykładowcami z UW będą:
 • dr Piotr Okniński z Wydziału Historii;
 • dr Karolina Wojciechowska z Wydziału Prawa i Administracji;
 • dr Sylwia Dudek-Mańkowska oraz dr Mirosław Grochowski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
Kurs ma charakter multidyscyplinarny. Skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Historii, Prawa i Administracji, Geografii i Studiów Regionalnych, Socjologii oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką. Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy wysyłać do 30 września na adres: unread(at)wpia.uw.edu.pl.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+ >>
Kursy online dla studentów i doktorantów 4EU+

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) otworzy kursy online dla studentów i doktorantów 4EU+.


We wrześniu zostanie również uruchomiona rejestracja na zajęcia online:

 

Rejestracja na zajęcia online Uniwersytetu Sorbońskiego została uruchomiona w czerwcu i zakończyła się na początku lipca.

 

Katalogi kursów uczelni 4EU+ dostępne są na stronie Sojuszu >>

 

Ważna informacja dla studentów planujących udział w zajęciach online uczelni Sojuszu 4EU+

 

 • Przed rozpoczęciem kursu oferowanego przez uczelnię partnerską Sojuszu, student powinien podpisać w swojej jednostce dokument 4EU+ Learning Agreement  w celu ustalenia i zatwierdzenia, który przedmiot przewidziany w planie studiów danego etapu będzie mógł rozliczyć wybranym kursem z oferty 4EU+ (np. OGUN) lub czy wybrany kurs zostanie wskazany jako zajęcia spoza planu studiów.
 • Z ramienia jednostki taki dokument może podpisać koordynator ds. mobilności lub inna osoba wskazana przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej.
 • Po ukończeniu wybranego przez siebie kursu student powinien zgłosić się z wydanym przez uczelnię partnerską 4EU+ wykazem ocen (transcript of records) lub innym dokumentem (np. certyfikatem), poświadczającym ukończenie kursu, oraz 4EU+ Learning Agreement do swojej jednostki. Na podstawie tych dokumentów, oraz podania złożonego do Kierownika Jednostki Dydaktycznej, przedmiot może zostać wprowadzony do systemu USOS i zostać zaliczony do toku studiów.
 • Przedmioty z oferty uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ będą musiały zostać wprowadzone ręcznie do systemu USOS przez sekretariat/dziekanat ds. studenckich na podstawie wyżej wymienionych dokumentów (tj. wykazu ocen/innego dokumentu poświadczającego osiągnięcia studenta, oraz 4EU+ Learning Agreement).

 

Pytania dotyczące kursów online należy kierować na adres: 4euplus.mobility(at)uw.edu.pl.

Otwarty kurs online „European Citizenship”

„European Citizenship” to bezpłatny kurs online przygotowany przez Sojusz 4EU+ i sfinansowany z programu Erasmus+. Jego tematem jest rozwój i zakres obywatelstwa europejskiego oraz wyzwania z nim związane.

 

Z kursu może skorzystać każdy zainteresowany. Podzielony jest on na trzy moduły, składające się z wykładów w formie wideo, tekstów, quizów, forów dyskusyjnych i zadań dla uczestników. Szacowany czas pracy uczestnika to 2–3 godziny tygodniowo przez trzy tygodnie.

 

Film promocyjny kursu „European Citizenship” >>

 

Informacje na temat zapisów znajdują się na platformie Coursera >>

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną warsztaty 4EU+ „Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste: fin XIVe – début XVII siècles”, które miały odbyć się od 30 września do 4 października 2020 roku we Florencji, zostały przełożone i odbędą się w dniach 12-16 stycznia 2022 roku.

Kursy online uczelni 4EU+