Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Baner 4EU+ Six partners, three challenges, one vision
Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4E+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7- 8 listopada 2019 – sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

 

Kursy online dla studentów i doktorantów 4EU+

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) otworzy kursy online dla studentów i doktorantów 4EU+.


We wrześniu zostanie również uruchomiona rejestracja na zajęcia online:

 

Rejestracja na zajęcia online Uniwersytetu Sorbońskiego została uruchomiona w czerwcu i zakończyła się na początku lipca.

 

Katalogi kursów uczelni 4EU+ dostępne są na stronie Sojuszu >>

 

Ważna informacja dla studentów planujących udział w zajęciach online uczelni Sojuszu 4EU+

 

 • Przed rozpoczęciem kursu oferowanego przez uczelnię partnerską Sojuszu, student powinien podpisać w swojej jednostce dokument 4EU+ Learning Agreement  w celu ustalenia i zatwierdzenia, który przedmiot przewidziany w planie studiów danego etapu będzie mógł rozliczyć wybranym kursem z oferty 4EU+ (np. OGUN) lub czy wybrany kurs zostanie wskazany jako zajęcia spoza planu studiów.
 • Z ramienia jednostki taki dokument może podpisać koordynator ds. mobilności lub inna osoba wskazana przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej.
 • Po ukończeniu wybranego przez siebie kursu student powinien zgłosić się z wydanym przez uczelnię partnerską 4EU+ wykazem ocen (transcript of records) lub innym dokumentem (np. certyfikatem), poświadczającym ukończenie kursu, oraz 4EU+ Learning Agreement do swojej jednostki. Na podstawie tych dokumentów, oraz podania złożonego do Kierownika Jednostki Dydaktycznej, przedmiot może zostać wprowadzony do systemu USOS i zostać zaliczony do toku studiów.
 • Przedmioty z oferty uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ będą musiały zostać wprowadzone ręcznie do systemu USOS przez sekretariat/dziekanat ds. studenckich na podstawie wyżej wymienionych dokumentów (tj. wykazu ocen/innego dokumentu poświadczającego osiągnięcia studenta, oraz 4EU+ Learning Agreement).

Pytania dotyczące kursów online należy kierować na adres:4euplus.mobility(at)uw.edu.pl

4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter, prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
Sojusz 4EU+ – ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ - ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ – folder
Sojusz 4EU+ - folder
Newsletter 4EU+

 

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Instagramie: instagram.com/4euplus_alliance/

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Anna Wojtyś (Wydział Neofilologii) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
 • dr Julia Pawłowska (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu

 

Program modułowy API „Academic Writing: Making your readers care, understand, and remember”

W ramach projektu „Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning” (API), sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Karola w Pradze organizuje program modułowy dla studentów studiów magisterskich, doktorantów i młodych naukowców dotyczący pisania tekstów akademickich w języku angielskim. Kurs ma na celu m.in. udoskonalenie umiejętności formułowania myśli na piśmie oraz analizowania tak stworzonych materiałów.

 

Zajęcia są bezpłatne. Potrwają łącznie 10 godzin (pięć modułów po dwie godziny każdy). Dodatkowo podczas każdego modułu zostanie poświęcona średnio jedna godzina na ćwiczenia asynchroniczne. Kurs przewidziany jest na trzy tygodnie.

 

Każda z pięciu interaktywnych sesji odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom.

 

Terminarz kursu:

 • 25.10.2021 (poniedziałek), godz. 13.00–15.00; 
 • 29.10.2021 (piątek), godz. 13.00–15.00; 
 • 1 listopada (poniedziałek), godz. 13.00–15.00; 
 • 5 listopada (piątek), godz. 13.00–15.00; 
 • 8 listopada (poniedziałek), godz. 13.00–15.00. 

 

Chęć udziału w kursie należy zgłosić mailowo na adres dr. Jamesa Tufano: tufano@ftvs.cuni.cz, w temacie wpisując „API Academic Writing registration”. Termin zgłoszeń upływa 17.10.2021.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sojuszu 4EU+ >>

Warsztaty naukowe „Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku”

 

W ramach projektu edukacyjnego Sojuszu 4EU+ „Humanizm europejski: kwestia długiego trwania” organizowane są pierwsze warsztaty naukowe „Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku”.

 

Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, warsztaty odbędą się we Florencji od 12 do 16 stycznia 2022 roku (koszty uczestnictwa i podróży zostaną całkowicie pokryte ze środków projektu).

 

W warsztatach przewidziany jest udział do 10 uczestników z każdego z trzech uniwersytetów partnerskich: 2–3 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7–8 doktorantów i studentów. Warunkiem uczestnictwa doktorantów i studentów w warsztatach jest przedstawienie prezentacji (30-minutowej) na temat związany z wątkiem przewodnim warsztatów. Języki robocze warsztatów to francuski, włoski i angielski – konieczna jest znajomość nie mniej niż dwóch z nich.

 

Zgłoszenia – wraz z tytułem i abstraktem (do 1200 znaków w języku prezentacji, tj. po angielsku, francusku lub włosku) należy przesyłać na adres mailowy dr. hab. Jerzego Pysiaka (j.pysiak@uw.edu.pl) w terminie do 18 października 2021 roku.

Rejestracja na zajęcia History of European cooperation since 1919: research skills for junior researchers

 

12 października rozpoczynają się zajęcia “History of European cooperation since 1919: research skills for junior researchers” skierowane do studentów studiów drugiego stopnia m.in. historii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, socjologii, prawa, a także doktorantów oraz wszystkich osób, które naukowo zajmują się historią Europy w XX wieku (po 1919 r.).

 

Całoroczne zajęcia odbędą się w języku angielskim w formie wykładów i konwersatoryjnych seminariów. Wśród prowadzących są naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie.

 

W programie znajdzie się również cykl otwartych wykładów zorganizowanych przez Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

 

Osoby zainteresowane ich tematyką powinny spełnić podstawowy warunek – posiadać podstawowe przygotowanie do pracy w archiwum (na podstawie kwerendy archiwalnej należy napisać pracę zaliczeniową).

 

Zajęcia będą odbywały się częściowo zdalnie (we wtorki w godz. 13.00-15.00 na platformie Zoom). W ramach kursu przewidziano również dwa wyjazdy seminaryjne do Florencji (17-21 stycznia) i Mediolanu (16-20 maja). Koszt wyjazdów zostanie całkowicie pokryty ze środków projektu.

 

Rejestracja na kurs otwarta jest do 12 października. Zajęcia mają 14 punktów ECTS.

 

Więcej informacji o kursie >>

Otwarty kurs online „European Citizenship”

„European Citizenship” to bezpłatny kurs online przygotowany przez Sojusz 4EU+ i sfinansowany z programu Erasmus+. Jego tematem jest rozwój i zakres obywatelstwa europejskiego oraz wyzwania z nim związane.

 

Z kursu może skorzystać każdy zainteresowany. Podzielony jest on na trzy moduły, składające się z wykładów w formie wideo, tekstów, quizów, forów dyskusyjnych i zadań dla uczestników. Szacowany czas pracy uczestnika to 2–3 godziny tygodniowo przez trzy tygodnie.

 

Film promocyjny kursu „European Citizenship” >>

 

Informacje na temat zapisów znajdują się na platformie Coursera >>

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną warsztaty 4EU+ „Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste: fin XIVe – début XVII siècles”, które miały odbyć się od 30 września do 4 października 2020 roku we Florencji, zostały przełożone i odbędą się w dniach 12-16 stycznia 2022 roku.

Kursy online uczelni 4EU+