Ideą Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego jest inicjowanie, organizacja, rozwój i upowszechnianie badań nad szeroko rozumianą kulturą Warszawy oraz działalność na rzecz praktycznego wykorzystania tych badań. Drogą do urzeczywistnienia tak zarysowanej idei jest wiązka skoordynowanych przedsięwzięć i zadań:

  • aranżowanie i realizacja interdyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych (wieloletnich / krótkoterminowych) dotyczących Warszawy, w których uczestniczą akademicy (przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych) z praktykami (planistami, architektami, urbanistami, prawnikami, animatorami) oraz reprezentantami instytucji i organizacji pozauczelnianych, zarówno publicznych (jednostek samorządowych, podmiotów pozarządowych, instytucji kultury, organizacji społecznych), jak i prywatnych (podmiotów gospodarczych, np. konsultingowych, logistycznych, deweloperskich, transportowych) – przy współudziale mieszkańców niezrzeszonych w jakichkolwiek kolektywach;
  • stworzenie merytorycznego i instytucjonalnego zaplecza oraz forum intelektualnego (informacyjnego, dyskusyjnego, aplikacyjnego) przekładającego się na udział pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego (i innych uczelni czy instytutów badawczych) w opracowaniu i implementacji nowych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych, w tym dotyczących polityki miejskiej (urbanistycznej, kulturalnej, społecznej, komunikacyjnej etc.), jak również na ich zaangażowanie w konsultacje społeczne projektów realizowanych na terenie Warszawy oraz współpracę o charakterze konsultacyjno-doradczym z podmiotami realizującymi takie projekty;
  • działalność popularyzatorska, popularno-naukowa, edukacyjna oraz kulturotwórcza;
  • identyfikacja priorytetowych warszawskich obszarów tematycznych;
  • utworzenie bazy projektów warszawskich o wysokim potencjale naukowym, innowacyjnym i aplikacyjnym, pożytecznych dla innych podmiotów naukowych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturowego (wytwarzanie, gromadzenie i porządkowanie materiałów dotyczących Warszawy).