Uniwersytet Warszawski Komisje i zespoły

Komisje ustawowe

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna w kadencji 2020-2024

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Uczelniana Komisja Oceniająca

 

Komisje i zespoły uczelniane

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2018/2019

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2017/2018

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2016/2017

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Komisje i zespoły rektorskie

Komisja Rektorska ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Komisja Rektorska ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów

Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

Komisja Rektorska ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych

Komisja Rektorska ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych

Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Zespół Rektorski do przygotowania polityki w sprawie Otwartej Nauki na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia Doktorantów – Szkół Doktorskich

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Zespól Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowego Modelu Wyłaniania Władz na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Rektorski ds. Przygotowania Założeń Nowej Procedury Nadawania Stopni i Tytułów na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

Zespół Doradczy ds. Organizacji Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Komisje senackie

Komisja Senacka ds. Finansowych

Komisja Senacka ds. Naukowych

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

Komisja Senacka ds. Socjalnych

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 

Komisje i rady w jednostkach organizacyjnych

Komisja Stypendialna Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Rada Biblioteczna

Rada Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Rada Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Rada projektu Akademickiego Inkubatora Technologicznego

Rada Redakcyjna czasopisma „Przegląd Humanistyczny”

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Rada Szkoły Języków Obcych

 

Inne komisje, rady i zespoły

Komisja Konkursowa ds. wyboru dyrektorów szkół doktorskich UW na kadencję 2021-2024

Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Potwierdzająca Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi

Komisja ds. przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku

Komisja ds. Studiów Doktoranckich w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja ds. Zarządzania Własnością Intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja Stypendialna ds. Stypendium Socjalnego Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Komitet Nominacyjny

Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada Sportu na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół ds. opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego „MAGISTER 2018” w ramach szkolenia obronnego na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół ds. Pracowniczych planów kapitałowych

Zespół Roboczy ds. Kształcenia

Zespół Roboczy ds. przygotowania projektu zasad rekrutacji do szkół doktorskich

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

 

 

 

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.