Uniwersytet Warszawski Komisje i zespoły

Komisje ustawowe

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna w kadencji 2020-2024

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024

Uczelniana Komisja Oceniająca

 

Komisje, rady i zespoły uczelniane

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2018/2019

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2017/2018

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 2016/2017

Uczelniana Komisja Wyborcza 2024-2028

Uczelniana Komisja Wyborcza 2020-2024

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024

Zespół ds. Zamówień Publicznych

 

Komisje i zespoły rektorskie

Komisja Rektorska ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Rektorska ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Komisja Rektorska ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów

Komisja Rektorska ds. Odznaczeń państwowych i resortowych

Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych

Komisja Rektorska ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce

Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych

Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

 

Komisje senackie

Komisja Senacka ds. Finansowych

Komisja Senacka ds. Naukowych

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej

Komisja Senacka Prawno-Statutowa

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego

Komisja Senacka ds. Socjalnych

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 

Komisje i rady w jednostkach organizacyjnych

Rada Biblioteczna

Rada Centrum Współpracy i Dialogu

Rada Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Rada Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Rada Naukowa Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rada Szkoły Języków Obcych

Rada Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu

Rada Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii

 

Inne komisje, rady i zespoły

Komisja Konkursowa ds. wyboru dyrektorów szkół doktorskich UW na kadencję 2021-2024

Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja ds. nierównego traktowania i dyskryminacji

Komisja ds. mobbingu i innych zachowań niepożądanych

Komisja ds. przyznawania pracownikom „Wyróżnienia Rektora” w formie jednorazowego dodatku

Komisja ds. Studiów Doktoranckich w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Sterujący dla programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Komitet Sterujący Platformy Zielonego Dialogu

Rada Akademicka Sojuszu 4EU+

Rada Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Rada Sportu na Uniwersytecie Warszawskim

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Zespół Roboczy ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Zespół ds. infrastruktury medycznej

Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2024-2025

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) oraz „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Porektorskiego”

Zespół Użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

 

www.monitor.uw.edu.pl

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego to dziennik urzędowy uczelni. To w nim publikowane są uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały i zarządzenia innych organów uniwersyteckich, które dotyczą jednostek organizacyjnych uczelni.

 

www.senat.uw.edu.pl

Na stronie znajdują się informacje dotyczące działalności Senatu UW: lista senatorów, terminy spotkań, protokoły z posiedzeń, informacje dotyczące komisji senackich.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn