Uniwersytet Warszawski Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Zespół Koordynatorek ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

Kontakt

e-mail: zespolkoordynatorow@uw.edu.pl

 

Zespół Koordynatorek został wyznaczony na podstawie zarządzenia rektora UW nr 26 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Koordynatorów ds. przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi oraz innym zachowaniom niepożądanym

 

Zadania Koordynatorek

  • przyjmowanie i wstępna ocena zgłoszeń w zakresie nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego, mobbingu oraz innych zachowań niepożądanych i ewentualne przekazanie sprawy do odpowiedniej Komisji;
  • gromadzenie danych na temat przejawów nierównego traktowania, dyskryminacji i mobbingu oraz innych zachowań niepożądanych;
  • gromadzenie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem wszelkim zachowaniom niepożądanym;
  • współpraca z innymi podmiotami, w szczególności ze związkami zawodowymi, Samorządem Studentów UW oraz Samorządem Doktorantów UW;
  • podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem wszelkim zachowaniom niepożądanym, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych i upowszechnienia wiedzy na temat przejawów nierównego traktowania i dyskryminacji oraz mobbingu w miejscu pracy i studiów.

Zakres zadań Zespołu Koordynatorek opisano w zarządzeniu rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

 

Zgłoszenia

Każda osoba, bezpośrednio dotknięta zachowaniem niepożądanym, w szczególności w zakresie nierównego traktowania, dyskryminacji, w tym molestowania, molestowania seksualnego lub mobbingu może zgłosić sprawę do Zespołu Koordynatorek. Koordynatorki w przyjaznej i poufnej atmosferze wysłuchają, udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomogą zaplanować dalsze kroki.

 

Więcej informacji: zarządzenie rektora UW nr 21 z 28 lutego 2024 roku w sprawie polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym.

 

Zgłaszanie skarg: https://rownowazni.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn