W ciągu czterech ostatnich lat na UW zrealizowane zostały ważne inwestycje, które poprawiły warunki codziennej pracy i nauki. Jedną z nich jest przebudowa Gmachu Audytoryjnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. W 2016 roku uruchomiony został program wieloletni – kompleksowy program rozwoju uczelni, który obejmuje budowę nowych lub remont istniejących budynków. Od jego inauguracji zakończono 2 inwestycje, a 8 kolejnych jest obecnie realizowanych. Uniwersytet Warszawski stale się zmienia, a nowe inwestycje wzmacniają jego potencjał.

Prof. Marcin Pałys jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku. W 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Od początku pełnienia funkcji rektora, prof. Pałys podkreślał znaczenie rozwoju inwestycyjnego UW, który będzie odpowiadał na wyzwania stojące przed nowoczesną uczelnią, wzmacniał jej międzynarodową pozycję oraz usuwał bariery dzielące wydziały i jednostki. Drogą do realizacji tego celu jest powstanie nowoczesnej infrastruktury, zmieniającej warunki prowadzenia badań oraz kształcenia na uczelni.

Więcej miejsca do pracy i nauki

W latach 2016-2020 wybudowano oraz wyremontowano gmachy, z których korzystają pracownicy i studenci Uniwersytetu. W czerwcu 2016 roku oficjalnie otwarto na Białołęce jedno z najnowocześniejszych wówczas w Polsce centrów obliczeniowych, działającego na potrzeby projektów realizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

W 2017 roku zakończono rewitalizację pięciokondygnacyjnego Gmachu Audytoryjnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, z którego korzysta Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Budynek ten uzyskał nagrodę w konkursie „Warszawska inwestycja bez barier 2017” za obiekt zabytkowy najlepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym roku przebudowano także budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych, który podobnie jak Gmach Audytoryjny, zawiera rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rozwój kampusu na Ochocie

Uniwersytet Warszawski rozwijał się dynamicznie także w kadencji 2012-2016. Na kampusie na Ochocie powstały wówczas nowoczesne budynki Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Fizyki, które znacząco wzmocniły możliwości rozwoju nauk ścisłych i przyrodniczych na uczelni.

 

W latach 2012-2016 zrealizowane zostały także takie inwestycje, jak: budowa I etapu budynku przy ul. Dobrej 55, z którego korzystają wydziały Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz powstanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, ośrodka naukowo-badawczego Wydziału Geologii, mieszczącego się w Chęcinach koło Kielc. Do 2016 roku odrestaurowano także zabytkowe budynki uniwersyteckie: dawne Łaźnie Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej oraz pałace Tyszkiewiczów-Potockich i Czetwertyńskich-Uruskich przy Krakowskim Przedmieściu.

 

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Doświadczenia związane z rozbudową kampusu na Ochocie pozwoliły uczelni przygotować się do dalszego rozwoju inwestycyjnego. W roku 2016, gdy Uniwersytet świętował jubileusz 200-lecia, zainaugurowany został wieloletni program inwestycyjny, dzięki któremu studenci i pracownicy nauk humanistycznych i społecznych zyskają równie dobre warunki, co przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” w chwili uruchomienia był pierwszym kompleksowym programem rozwoju UW i pierwszym przedsięwzięciem angażującym niemal całą społeczność uczelni. Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 3 listopada 2015 roku. Jego łączny budżet to 970 mln zł, z czego 945 mln zł stanowią środki z budżetu państwa, a 25 mln zł to wkład własny UW. Dotychczas z budżetu państwa wydatkowano już ponad 67,5 mln zł. Do końca roku wydatki te wyniosą ponad 130 mln zł.

Program wieloletni w liczbach:
  • blisko 1 mld zł budżetu programu
  • 2 zakończone inwestycje
  • 8 inwestycji na różnych etapach realizacji
  • 4 zorganizowane konkursy architektoniczne
  • 6 celów szczegółowych

Uzyskane fundusze wspierają realizację 6 celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Realizacja programu ma umożliwić wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnić współpracę między wydziałami, ułatwić współdziałanie z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjać międzynarodowej wymianie akademickiej. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz przebudowę i rewitalizację istniejących. W ramach programu powstają budynki naukowo-dydaktyczne, domy studenckie, przestrzenie biurowe i obiekty sportowe.

Inwestycje programu wieloletniego nie są celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia celów, które stawiamy przed Uniwersytetem. Chcemy być uniwersytetem badawczym, czyli takim, który świetnie kształci, ale przede wszystkim prowadzi badania na najwyższym poziomie i wykorzystuje je do unikalnego nauczania. Do tego potrzebne są możliwości i umiejętności łączenia różnych dziedzin, ponieważ wszystkie ważne społecznie problemy są zagadnieniami interdyscyplinarnymi. Dlatego przebudowa i modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowych ma sprzyjać takiej współpracy i zmniejszać atomizację Uniwersytetu – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Wszystkie inwestycje programu wieloletniego realizowane są w sposób partycypacyjny. Szczególne znaczenie mają konsultacje z przyszłymi użytkownikami infrastruktury, dlatego też dla każdej z inwestycji powoływany jest Zespół Użytkowników, który m.in. ocenia rozwiązania funkcjonalne przewidziane w budynku. Opinie i doświadczenia użytkowników I etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, umożliwiły projektantom opracowanie koncepcji II etapu, lepiej odpowiadającej na potrzeby studentów i pracowników Uniwersytetu.

Zakończone, realizowane oraz nowe inwestycje

2 inwestycje programu wieloletniego zostały już zrealizowane. W październiku 2019 roku otwarto przestrzeń sportową w podziemiach BUW, natomiast w listopadzie zakończyła się przebudowa budynku przy Al. Ujazdowskich 4, z którego korzysta Centrum Współpracy i Dialogu, nowa jednostka UW będąca platformą kontaktu Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Realizowanych jest obecnie 8 inwestycji, które znajdują się na różnym etapie: od prac przygotowawczych poprzez konkursy architektoniczne i prace projektowe do robót budowlanych. Najbardziej zaawansowana z nich to budowa II etapu budynku przy ul. Dobrej 55, z którego korzystać będą przede wszystkim wydziały Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Jest to jednocześnie największa inwestycja programu wieloletniego, zarówno pod względem powierzchni (28,7 tys. m²), jak i nakładów finansowych na roboty budowlane (165 mln zł). Na placu budowy trwają obecnie intensywne prace. Studenci i pracownicy UW będą korzystać z tego budynku od początku roku akademickiego 2022/2023 roku.

 

W ostatnich latach w ramach przeprowadzonych konkursów architektonicznych wyłoniono najlepsze projekty domu studenckiego na Służewcu, budynku dla wydziałów Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Ekonomicznych przy ul. Bednarskiej 2/4, budynku administracyjno-dydaktycznego na górnym dziedzińcu kampusu przy Krakowskim Przedmieściu oraz budynku dla nauk psychologicznych i pokrewnych na Ochocie. W przypadku tego ostatniego gmachu prace projektowe dobiegają końca i na początku przyszłego roku ruszy jego budowa. W roku 2020 ogłoszony zostanie także konkurs na koncepcję architektoniczną budynku przy ul. Furmańskiej.

 

Inwestycje programu wieloletniego projektowane są w sposób sprzyjający większej elastyczności i otwartości Uniwersytetu oraz interdyscyplinarności. Nowe i rewitalizowane budynki powstają z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, a także zawierają rozwiązania na rzecz ekologii i energooszczędności.

Zmiany w programie

Uchwała z 2015 roku o wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego była dotychczas dwukrotnie zmieniana – w 2017 roku, gdy uproszczono harmonogram programu oraz w 2018 roku, gdy wprowadzono zmiany uelastyczniające zarządzanie programem. Obecnie procedowany jest wniosek o kolejną zmianę programu, złożony przez UW 30 kwietnia 2020 roku. Wniosek ten uwzględnia m.in. zmiany związane ze wzrostem cen robót budowlanych, a w konsekwencji koniecznością ponownego oszacowania kosztów realizacji inwestycji i ewentualnego ograniczenia zakresu niektórych z nich.