– Gdy patrzymy na wskaźniki, widzimy, że Uniwersytet jest dziś w stabilnej sytuacji, z wieloma uruchomionymi wielkimi programami strategicznymi, które mogą zapewnić nam w następnych latach wzrost prestiżu i pozycji, możliwość rozwoju w dziedzinie kształcenia i badań oraz szansę na stawanie się coraz lepszą instytucją – mówił rektor UW Marcin Pałys podczas ostatniego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu UW.

Prof. Marcin Pałys pełni funkcję rektora od 2012 roku. W drugiej kadencji 2016-2020 wspiera go zespół prorektorów złożony z: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektora ds. naukowych prof. Macieja Duszczyka, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego oraz (do końca sierpnia 2019 roku) prorektor ds. rozwoju prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

 

W latach 2016-2020 rektor Pałys przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, a w 2019 roku został wybrany do zarządu European University Association (funkcję tę będzie pełnił do 2023 roku).

 

Wzrost pozycji międzynarodowej UW

Renoma Uniwersytetu i jego pozytywna reputacja na arenie międzynarodowej wzrosła w ostatnich latach w sposób bardzo istotny. Jesteśmy obecnie uniwersytetem rozpoznawalnym w Unii Europejskiej i na świecie – rektor Marcin Pałys.

UW jest najaktywniejszą polską uczelnią, jeżeli chodzi o współpracę z zagranicznymi partnerami, uczestnictwo w sieciach i gremiach międzynarodowych, organizację kongresów i konferencji o charakterze naukowym oraz poświęconych zagadnieniom szkolnictwa wyższego.

 

Kluczową rolę w budowaniu pozycji UW na arenie międzynarodowej odegrała przynależność Uniwersytetu do sojuszu 4EU+ Alliance. Zrzesza on 6 uczelni badawczych kontynentu (uniwersytety: Warszawski, Sorboński, Kopenhaski, w Heidelbergu, w Mediolanie, Karola w Pradze), a w 2019 roku otrzymał status uniwersytetu europejskiego w prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej. – Pomysł strategicznej współpracy z tymi uczelniami narodził się zanim jeszcze prezydent Emmanuel Macron przedstawił ideę uniwersytetu europejskiego. Okazało się, że myślenie w Unii Europejskiej zmierza w podobnym kierunku. To dowód, że bardzo trafnie odczytaliśmy trendy i kierunki rozwoju. Pozwoliło nam to na uzyskanie przez nasz sojusz wsparcia Komisji Europejskiej – podkreśla prof. Pałys.

 

W ostatnich latach Uniwersytet dołączył także do trzech Europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji (EIT) – w obszarze żywności, klimatu oraz surowców. Współpraca w ramach EIT pozwala na nawiązanie kontaktów z najlepszymi europejskimi uczelniami oraz biznesem, a także rozwój przedsięwzięć interdyscyplinarnych.

 

Znaczenie dla rozpoznawalności UW miała również zdecydowana wygrana w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Pierwsze miejsce wśród uczelni badawczych oznacza prestiż i potwierdzenie pozycji lidera w Polsce.

 

Na wzrost znaczenia UW na świecie pozytywnie wpływa także działalność zagranicznych jednostek, takich jak centrum współpracy z uniwersytetami chińskimi w Syczuanie, stacje archeologiczne w Kairze (Egipt), Chartumie (Sudan) czy Cusco (Peru).

 

Wszystkie te działania przyczyniają się do umiędzynarodowienia uczelni, rozwoju badań, a także wzrostu pozycji rankingowych.

 

Umocnienie pozycji lidera w Polsce

Wśród polskich uniwersytetów zajmujemy zdecydowanie pierwsze miejsce. Nasza pozycja lidera jest znacznie silniejsza niż była 4 lata temu. Cieszymy się opinią instytucji innowacyjnej, rzetelnej, wiarygodnej, uczciwej, otwartej, potrafiącej zmieniać się wraz z wyzwaniami, myślącej nie tylko o swojej przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości – rektor Marcin Pałys.

Umocnienie pozycji lidera w Polsce potwierdzają dane dotyczące różnych obszarów naszej działalności – przede wszystkim wzrost liczby realizowanych projektów naukowych, a także spektakularny wzrost budżetu uczelni.

 

W 2019 roku UW realizował 1,6 tys. projektów finansowanych z grantów badawczych, w tym uzyskanych w konkursach międzynarodowych, np. programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w tym najbardziej prestiżowych konkursach organizowanych przez European Research Council. Według raportu opublikowanego w 2019 roku przez Komisję Europejską dotyczącego uczestnictwa w Horyzoncie 2020 (po rozstrzygnięciu 743 konkursów) UW zajmuje I miejsce wśród beneficjentów w Polsce pod kątem liczby uczestnictw (92) i koordynacji (16). Z kolei według statystyk dotyczących konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2019 roku Uniwersytet zajmuje I miejsce pod względem liczby zdobytych grantów (276) oraz łącznej kwoty dofinansowania (178 mln zł).

 

Aby wspierać naukowców uczestniczących w międzynarodowych konkursach, Uniwersytet uruchomił specjalny program grantów wewnętrznych.

 

Budżet uczelni w ciągu 4 lat wzrósł o 25% i wynosił w 2019 roku 1,73 mld zł. Wzrost dotyczył w dużej mierze części budżetu, która może być zagospodarowywana przez uczelnię w sposób elastyczny – z której finansowane są inicjatywy strategiczne i prowadzenie polityk uczelnianych. Towarzyszył temu także wzrost funduszy, które Uniwersytet przeznacza na wynagrodzenia dla pracowników, również o 25% w ciągu ostatnich 4 lat. – Narzędziem do dalszego działania są środki zagwarantowane w dużych programach strategicznych. W Zintegrowanym programie rozwoju (ZIP), programie wieloletnim, „Inicjatywie doskonałości” dysponujemy kwotą ponad 1,3 mld zł na najbliższe lata. To oznacza, że Uniwersytet ma „wiano” w wysokości 1,3 mld zł – 80% swojego budżetu rocznego – do mądrego, rozsądnego i prorozwojowego zagospodarowania – podsumowuje rektor Pałys.