18 lipca ogłoszono wyniki dwóch konkursów dla nauczycieli akademickich uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. Uniwersytet Warszawski koordynuje realizację trzech projektów, które otrzymają finansowanie w ramach SEED4EU+. Czworo pracowników z UW odbędzie wizyty na innych uczelniach, a prof. Katinka Sewing z Uniwersytetu w Heidelbergu poprowadzi badania na Wydziale Historii UW.

Ogłoszone w marcu konkursy Sojuszu 4EU+ skierowane były do nauczycieli akademickich uczelni członkowskich Sojuszu.

SEED4EU+

SEED4EU+ umożliwia dofinansowanie inicjatyw międzyuczelnianych zespołów z uniwersytetów członkowskich 4EU+. Program jest finansowany bezpośrednio z budżetów uczelni Sojuszu. Nagrodzono 17 z 42 złożonych wniosków. Są wśród nich trzy projekty koordynowane przez Uniwersytet Warszawski:

 

 • Naming for othering in a diversified Europe across selected European languages (NODE) pod kierownictwem dr Marty Falkowskiej z Wydziału Polonistyki – zespół naukowców z UW, Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu w Heidelbergu zamierza zbadać pojęcie „inności” (othering) w dyskursie publicznym w wybranych językach (polskim, niemieckim, czeskim, chorwackim) z naciskiem na analizę tych strategii dyskursywnych, które mają na celu wykluczenie, marginalizację, delegitymizację, oczernianie grup lub jednostek. Badania będą skoncentrowane wokół nowych słów i ich pochodnych związanych m.in. z imigrantami/uchodźcami czy stereotypami dotyczącymi narodów i grup mniejszościowych;
 • Raising accessibility in tertiary education: 3D teaching and learning aids in the multisensory approach (3MultiAccess) pod kierownictwem dr Agnieszki Kałdonek-Crnjaković z Wydziału Neofilologii – naukowcy zamierzają opracować i wdrożyć innowacyjne metody nauczania i uczenia się, a także stworzyć oparte na badaniach materiały dydaktyczne do wykorzystywania w przedmiotach związanych z nauką języka w szkołach wyższych. Materiały dotyczyć mają fonetyki, fonologii i praktycznej wymowy, a także wykorzystywać niestandardowe rozwiązania, jak np. zasadę multimodalności, multisensoryczność czy technologię 3D. Projekt jest kontynuacją współpracy Wydziału Neofilologii z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW, w ramach której opracowano zestaw materiałów 3D do zajęć z fonetyki i fonologii języka angielskiego dla niewidomych studentów. Badania będą realizowane przez naukowców z UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Kopenhaskiego;
 • Urban regulations and political memory: towards understanding spatio-temporal aspects of urban development PLUS (UNREAD+) pod kierownictwem dr Karoliny Wojciechowskiej z Wydziału Prawa i Administracji – jest kontynuacją projektu edukacyjnego UNREAD, który dotyczy zmian uwarunkowań rozwoju urbanistycznego smart cities w Polsce, Czechach i we Włoszech, według trzech wymiarów: przeszłości (historia), teraźniejszości (prawo) i przyszłości (geografia). Nacisk położony jest na zintegrowane i interdyscyplinarne podejście, aby pomóc studentom zrozumieć złożoność nowych ośrodków miejskich, w których rozwój nieruchomości musi współistnieć z ochroną środowiska oraz z historią i dziedzictwem społeczności lokalnej. UNREAD+ zakłada rozszerzenie współpracy w zakresie nauczania i badań, poprawę współpracy organizacyjnej i administracyjnej, rozszerzenie zespołu zajmującego się geografią, współpracę z praktykami poprzez warsztaty i seminaria, rozpowszechnianie wyników kursu za pośrednictwem nowych ścieżek komunikacji oraz zapewnienie dodatkowych umiejętności miękkich dla studentów i wykładowców. Będzie prowadzony przez naukowców z UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu w Mediolanie.

Naukowcy z UW będą również uczestniczyć w realizacji ośmiu projektów koordynowanych przez inne uczelnie 4EU+:

 • MOOC on migration, health and equity (MiHE) – Uniwersytet Genewski;
 • Applications of deep-learning in life sciences (DeepLife) – Uniwersytet w Heidelbergu;
 • Quantum information and quantum many-body theory (QuantEU+) – Uniwersytet Kopenhaski;
 • 4EU+ Summer school in international business law (IBLA) – Uniwersytet Kopenhaski;
 • The role of neuron-glia interactions in the pathogenesis of brain diseases (NECTAR) – Uniwersytet Karola w Pradze;
 • The postdoc network in agricultural, climate, and environmental economics (PoNACEE) Uniwersytet Kopenhaski;
 • Developing the Joint Master programme in European environmental economics and policy (DevelopM3EP) – Uniwersytet Kopenhaski;
 • Designing behavioural field Interventions in Europe to lower air pollution exposure and damages (DFIELD) – Uniwersytet w Heidelbergu.
Visiting Professorships

Visiting Professorships umożliwia nauczycielom akademickim dwu- lub trzymiesięczne wyjazdy do wybranych uczelni członkowskich 4EU+, podczas których podejmowana jest współpraca w ramach wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. Program jest finansowany z budżetu Stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance. 

 

Nagrodzono dziewięć z 22 zgłoszonych wniosków. Wśród pracowników z UW, którzy odbędą wizyty na innych uczelniach, są:

 

 • prof. Aneta Ostaszewska z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – badaczka odwiedzi Uniwersytet w Mediolanie, odbywając interdyscyplinarne seminaria w ramach projektu koncentrującego się wokół praw kobiet i człowieka w kontekście globalnych wyzwań;
 • dr Joanna Wójtowicz z Wydziału Biologii – badaczka przeprowadzi na Uniwersytecie w Mediolanie interdyscyplinarne badania we współpracy z zespołem prof. Jacoba J.K. Kirkensgaarda z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Naukowcy chcą wyjaśnić indukowane światłem dynamiczne zmiany w strukturze kluczowych dla fotosyntezy tylakoidów poprzez pomiar kinetyki tych zmian na poziomie nanoskali;
 • prof. Krzysztof Wohlfeld z Wydziału Fizyki – badacz odbędzie wizytę na Uniwersytecie Genewskim, by podjąć współpracę z zespołem prof. Louka Rademakera nad egzotycznymi właściwościami dichalkogenków metali przejściowych (TMD) w supersieciach Moiré. Wizyta służyć ma również zaangażowaniu studentów i doktorantów z Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Warszawskiego we wspólnie realizowane projekty;
 • dr hab. Vadym Zheltovskyy z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – badacz będzie m.in. współprowadził na Uniwersytecie w Mediolanie kurs dotyczący prawa i instytucji UE, obejmujący zarówno polską, jak i włoską perspektywę. Weźmie także udział w seminariach na temat przywództwa transformacyjnego UE i zmian w polityce w świetle inwazji Rosji na Ukrainę.

Na Uniwersytet Warszawski przyjedzie prof. Katinka Sewing z Uniwersytetu w Heidelbergu, która zamierza pracować m.in. nad projektem dotyczącym życia społecznego przedstawicieli duchowieństwa chrześcijańskiego w epoce późnego antyku. Członkowie grupy badawczej przeanalizują życie duchowieństwa z wielu perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem nowych odkryć z wykopalisk Doliche w południowo-wschodniej Turcji.