„Sustainability – an ever closer alliance” – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne spotkanie przedstawicieli siedmiu uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. Rektorzy, koordynatorzy programów flagowych, pracownicy, doktoranci i studenci uniwersytetów: Warszawskiego, Karola w Pradze, w Heidelbergu, Sorbońskiego, Kopenhaskiego, Genewskiego i w Mediolanie rozmawiali w Kopenhadze m.in. o dotychczasowych osiągnięciach Sojuszu oraz planach na przyszłość, w tym tych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Sojusz 4EU+ jest jedną z inicjatyw strategicznych UW. Tworzą go europejskie uczelnie badawcze: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Współpraca dotyczy tworzenia wspólnych ram kształcenia i innowacyjnej oferty dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych przez międzyuczelniane, multidyscyplinarne zespoły badaczy, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. 

 

W 2019 roku Sojusz otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Konsorcjum 4EU+ jest w gronie 17 sojuszy uczelni, które otrzymały fundusze na swoje projekty.

 

27 lipca 2022 roku – One Comprehensive Research European University (1CORE), projekt Sojuszu 4EU+, otrzymał dofinansowanie w kolejnym konkursie „European Universities”. Zakłada on m.in. przygotowanie wielo- i interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej, innowacyjne kształcenie oparte na badaniach, zintensyfikowanie fizycznej oraz wirtualnej mobilności, a także opracowanie nowej wspólnej infrastruktury cyfrowej.

 

Co roku 4EU+ organizuje spotkania przedstawicieli członków swojej społeczności. Pierwszy Annual Meeting odbył się w 2019 roku na Uniwersytecie Sorbońskim w Paryżu, drugi – w formule online – został zorganizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze, trzeci miał miejsce na Uniwersytecie w Heidelbergu. 

 

W tym roku Annual Meeting 4EU+ odbyło od 26 do 28 października na Uniwersytecie Kopenhaskim pod hasłem „Sustainability – an ever closer alliance”. Wzięli w nim udział rektorzy, prorektorzy zajmujący się kształceniem i sprawami naukowymi, badacze zaangażowani w prace czterech programów flagowych, pracownicy administracyjni oraz doktoranci i studenci. Uniwersytet Warszawski reprezentowało około 30 osób, w tym członkowie zespołu rektorskiego: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań, a także koordynatorzy programów flagowych 4EU+ na UW: dr Grzegorz Kula, dr hab. Anna Wojtyś, prof. Agata Bareja-Starzyńska, prof. Błażej Miasojedow, dr Julia Pawłowską oraz dr Mariola Zalewska. 

 

Wydarzenie było okazją do bezpośredniego kontaktu (face to face) i zacieśnienia współpracy między uczelniami partnerskimi.

 

Pierwszego dnia odbyły się m.in. spotkania grup roboczych 4EU+ zajmujących się mobilnością i projektami edukacyjnymi. Omawiano także plan wdrożenia portalu studenckiego 4EU+. Przedstawiciele czwartego programu flagowego podjęli temat badań związanych z bioróżnorodnością. Podczas uroczystości w kopenhaskim ratuszu uczestników spotkania powitał rektor Uniwersytetu Kopenhaskiego prof. Henrik C. Wegener oraz burmistrz Kopenhagi ds. technicznych i ochrony środowiska Line Barfod.

 

Zrównoważony rozwój i nowe przewodnictwo

Drugi dzień Annual Meeting w Maersk Tower przeznaczono m.in. obradom dotyczącym zrównoważonego rozwoju na uczelniach. Po oficjalnym otwarciu przez rektora Uniwersytetu Kopenhaskiego i Isabelle Kratz, sekretarz generalną Sojuszu, wykład „Outreach and engagement in the society” wygłosiła Nana Bule, CEO Microsoft Denmark & Iceland. O współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju mówił też prof. Lars Toender z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

 

W dalszej części spotkania prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu, przedstawił osiągnięcia Sojuszu w ostatnim roku, a następnie przekazał przewodnictwo 4EU+ rektorowi Uniwersytetu Kopenhaskiego, prof. Henrikowi C. Wegenerowi.

 

W trakcie Annual Meeting odbyło się też posiedzenie Governing Board z udziałem rektorów wszystkich uczelni. Miały miejsce również spotkania dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, zielonych kompetencji, transferu umiejętności w nauczaniu oraz zrównoważonej mobilności.

 

Przedstawiciele władz uczelni 4EU+ wzięli udział w debacie dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Wśród uczestników był prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, który mówił m.in. o podręczniku „Klimatyczne ABC”.

 

Grupy robocze i doktoranckie projekty

Ostatniego dnia Annual Meeting Isabelle Kratz przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia Sojuszu 4EU+ i plany na przyszłość w kontekście nowego projektu 1CORE. Następnie odbyły się posiedzenia przedstawicieli Komitetu Zarządzającego, poszczególnych programów flagowych, grup roboczych oraz Komitetu Studenckiego.

 

Odbył się również StudentsPhD-Cup, podczas którego doktoranci z uczelni Sojuszu 4EU+, w tym Maciej Karasewicz z UW, prezentowali swoje projekty związane ze zrównoważonym rozwojem.