165 przedmiotów udostępnionych w ramach shared courses, koordynacja 12 projektów edukacyjnych, wspólne badania, szkoły letnie i warsztaty w ramach czterech programów flagowych, rozwijanie portalu dla studentów, intensyfikacja współpracy międzynarodowej – Uniwersytet Warszawski podsumował dotychczasowy udział w Sojuszu 4EU+. W konferencji, która odbyła się 10 października w Starym BUW, wzięli udział też przedstawiciele innych polskich instytucji reprezentujących Uniwersytety Europejskie.

Uniwersytet Warszawski jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w gronie 17 konsorcjów, które w czerwcu 2019 roku otrzymały grant w pierwszym pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”, finansowanym z programu Erasmus+. 

 

– W ciągu ponad trzech lat trwania projektu „The 4EU+ Alliance” podejmowano działania dotyczące zwiększenia mobilności, w tym tzw. mobilności wirtualnej, tworzenia wspólnych ścieżek kształcenia oraz rozwijania m.in. kompetencji miękkich studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji UW – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

Współpraca edukacyjna pomiędzy uczelniami partnerskimi 4EU+ będzie kontynuowana w kolejnych latach z wykorzystaniem środków przyznanych Sojuszowi z Programu Erasmus+ w ramach projektu: „One Comprehensive European Research University” (1CORE). Współpraca w zakresie budowania długofalowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji będzie rozwijana zaś w ramach projektu pn.: „Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+”, realizowanego przez Sojusz 4EU+ w programie Horyzont 2020.

 

Wymiana doświadczeń

10 października na UW odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowy udział Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uczelni w sojuszach europejskich w ramach projektów realizowanych w programach UE Erasmus+ oraz Horyzont 2020. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe działania edukacyjne i badawcze, a także inne wspólne inicjatywy mające na celu pogłębienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami Sojuszu 4EU+ oraz wymiany doświadczeń między polskimi członkami Uniwersytetów Europejskich.

 

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele innych sojuszy Uniwersytetów Europejskich, reprezentanci środowiska naukowego w Polsce, w tym m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Po otwarciu konferencji przez prof. Sambora Gruczę ideę 4EU+ przedstawiła Isabelle Kratz, sekretarz generalna Sojuszu, podkreślając, że wśród wszystkich uczelni członkowskich UW należy do najbardziej aktywnych i innowacyjnych pod względem podejścia do kształcenia i edukacji. Obecnie Sojusz 4EU+ tworzy siedem europejskich uniwersytetów badawczych. Poza UW należą do niego: Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) i Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). Sojusz liczy ponad 300 tys. studentów i doktorantów oraz ponad 50 tys. pracowników. Pozyskał ponad 840 mln euro funduszy ze środków programu „Horyzont 2020”. Współpracuje z 23 partnerami zewnętrznymi. W 2021 roku uzyskał osobowość prawną, stając się stowarzyszeniem.

 

 

– 4EU+ nie jest kolejnym projektem służącym wyciągnięciu pieniędzy z budżetu europejskiego, lecz przyczynia się do pogłębiania skutecznej współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym pomiędzy różnorodnymi europejskimi jednostkami. Cieszy nas, że ta idea zatacza coraz szersze kręgi w Polsce. To kolejny mechanizm pokazujący poziom doskonałości polskich jednostek naukowych – powiedział Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu ds. Innowacji i Rozwoju MEiN.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały również działania FRSE na rzecz Uniwersytetów Europejskich, a także doświadczenia Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie uczestnictwa w sojuszach Uniwersytetów Europejskich (odpowiednio: ENHANCE, Una Europa i YUFE).

 

Działania edukacyjne

Filary, na których oparta jest edukacja 4EU+, przedstawiła dr Marta Jaworska-Oknińska z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW. Wśród osiągnięć UW na polu edukacyjnym  można wymienić m.in. 30 nowych wspólnych kursów 4EU+, 165 przedmiotów udostępnionych od semestru letniego 2020/2021 w ramach shared courses, 12 koordynowanych projektów edukacyjnych, wspieranie nauczycieli akademickich poprzez dostosowanie metody Activity Based Curriculum Learning Design do potrzeb 4EU+.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dwa przykłady projektów edukacyjnych koordynowanych przez pracowników UW: „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development – UNREAD” (dr Karolina Wojciechowska z Wydziału Prawa i Administracji) oraz „Manage and Organize Virtual Excursions” (dr Barbara Rybak-Ostrowska z Wydziału Geologii).

 

Student Portal

W trakcie konferencji poruszono także kwestię wsparcia realizacji zadań 4EU+ w zakresie udostępniania odpowiednich narzędzi informatycznych. Przykładem takich działań jest Student Portal, który umożliwia studentom wyszukiwanie dostępnych kursów. Dr Robert Dąbrowski, zastępca kanclerza UW ds. informatycznych, przedstawił rolę uniwersyteckiej Platformy Zarządzania Wiedzą w stworzeniu tego narzędzia.

 

Flagshipy, działalność studencka, potencjał badawczy

W dalszej części spotkania koordynatorzy czterech programów flagowych 4EU+ na UW zaprezentowali tematykę i dotychczasowe osiągnięcia zespołów realizujących flagshipy: „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” (dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych i dr Catherine Suski-Grabowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego), „Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość” (dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii), „Dane – Modele – Transformacje” (prof. Błażej Miasojedow z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki), „Przemiany środowiskowe (dr Julia Pawłowska z Wydziału Biologii).

 

Swoimi doświadczeniami z udziału w projektach, szkołach letnich i strukturach 4EU+ podzielili się również studenci i doktoranci UW.

 

Proces budowy potencjału badawczego 4EU+ oraz źródła finansowania badań w ramach Sojuszu przedstawili prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. Badań, oraz Diana Pustuła, kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW. Prof. Lalak zwrócił uwagę na zintensyfikowanie współpracy uczelni członkowskich 4EU+ w ostatnich latach: – Niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych, współpraca się zintensyfikowała, zwłaszcza w latach 2017–2020, gdy o prawie 10% wzrosła liczba wspólnych publikacji naukowych, a o około 90% – liczba wspólnych projektów europejskich, porównując sytuację do tej z lat 2013–2016.

 

Prof. Lalak podkreślił też znaczenie wsparcia finansowego, które udzielane jest na każdym etapie rozwoju współpracy w ramach 4EU+ (dofinansowanie kosztów podróży i organizacji spotkań projektowych, warsztatów, seminariów; minigranty badawcze przyznane przez UW i Uniwersytet Karola, wsparcie w przygotowaniu wniosków projektowych przez Virtual Development Office, tzw. złoty budżet 4EU+ na podtrzymanie i rozwój współpracy).

 

Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie działań grup roboczych zajmujących się mobilnością i komunikacją w 4EU+ przez Klementynę Kielak, zastępcę kierownika Biura Współpracy z Zagranicą UW, oraz Katarzynę Ścierańską z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych.

 

Spotkanie zakończyło się debatą podsumowującą z udziałem wszystkich uczestników konferencji.