Sojusz 4EU+ otrzymał grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa”. Dzięki finansowaniu możliwe będzie rozwinięcie wsparcia dotyczącego badań i innowacji europejskich uniwersytetów.

Konkurs „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” skierowany był do sojuszy uczelni, które w czerwcu 2019 roku zostały laureatami pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej “Uniwersytety europejskie” organizowanego w ramach programu Erasmus+. Wśród konsorcjów, które otrzymały status “Uniwersytetu europejskiego” jest sojusz 4EU+, do którego należy UW i pięć innych uczelni badawczych w Europie (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie). Więcej informacji o 4EU+ >>

 

Grant programu Horyzont 2020 na realizację projektu TRAIN4EU+ („Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU”) jest dodatkowym wsparciem, które pozwoli na wspólne opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii dotyczących badań i innowacji na uczelniach sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in.

  • wdrażania i promocji open science,
  • budowania kapitału ludzkiego,
  • cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami,
  • zapewniania równych szans w prowadzeniu badań,
  • współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

Z grantu nie będą finansowane wspólne projekty badawcze.

 

Przedsięwzięcie TRAIN4EU+ wpisuje się w misję sojuszu jako uniwersytetu europejskiego, która zakłada wspólne, długofalowe działania w zakresie badań, nauczania, administracji oraz współpracy z otoczeniem. W misji 4EU+ uczelnie członkowskie podkreślają wsparcie dla naukowców, którzy „dążą do poszerzania granic wiedzy”. Praca badaczy 4EU+ jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami.

 

Nagrodzony projekt został przygotowany przez międzyuczelniany zespół złożony z przedstawicieli każdej uczelni 4EU+ i koordynowany przez ekspertów z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+ >>

Mimo że przedsięwzięcie „European Universities” finansowane z programu Erasmus+ dotyczy wyłącznie kształcenia – współpracy w ramach innowacyjnej dydaktyki, wymiany studentów i pracowników oraz nowych programów nauczania – to powiązanie kształcenia i badań naukowych jest kluczowym założeniem strategii edukacyjnej sojuszu. Edukacja oparta na badaniach (research-based education) stanowiła ważne kryterium ostatniego konkursu na projekty dydaktyczne 4EU+.  Wsparcie badań odbywa się dzięki różnego rodzaju inicjatywom finansowanym ze środków własnych uczelni lub innych programów finansowania – np. minigrantom Uniwersytetu Karola czy minigrantom Uniwersytetu Warszawskiego na wsparcie współpracy uczelni 4EU+ w obszarze flagshipu 2.

Na realizację zadań w Projekcie „Przekształcanie programów badań i innowacji oraz wsparcie w ramach 4EU+” (TRAIN4EU+) Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” w wysokości 261 211 zł.

 

W ramach projektu TRAIN4EU sześć renomowanych publicznych europejskich uniwersytetów łączy siły, aby wzmocnić ich współpracę w zakresie rozwoju wspólnego potencjału badawczego Sojuszu, m.in. poprzez opracowanie długofalowych wspólnych strategii w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

Realizacja zadań w projekcie ma sprzyjać osiągnięciu pięciu głównych celów:

1) znalezienie nowych sposobów na ulepszenie – indywidualnie i zbiorowo – struktur wsparcia, aby poprawić jakość oraz zwiększyć wpływ Badań i Innowacji;

2) wspieranie kultury wspólnego uczenia się i współtworzenia innowacji w całym konsorcjum na podstawie dokładnej oceny dobrych praktyk w tym zakresie;

3) pilotaż wybranych działań transformacyjnych w ramach różnych modułów projektowych;

4) przesunięcie istniejących granic, wskazując i podkreślając czynniki stymulujące i ułatwiające współpracę, a także bariery i przeszkody na drodze do osiągnięcia efektu transformacji wewnątrz poszczególnych uniwersytetów i samego Sojuszu 4EU+;

5) zwiększenie wpływu na otoczenie, we współpracy z innymi sojuszami oraz poprzez rozpowszechnianie informacji i komunikowanie się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym ukierunkowane wydarzenia dla decydentów, aby zapewnić szerokie wykorzystanie wyników projektu.