Uniwersytet Warszawski Federalizacja UW i WUM

List intencyjny w sprawie federalizacji UW i WUM

16 października 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podpisali List intencyjny w sprawie utworzenia federacji uczelni, która miałaby rozpocząć działalność w 2020 roku. (więcej w artykule „Rektorzy UW i WUM podpisali list intencyjny w sprawie federacji” >>)

 

24 października 2018 roku Senat UW wyraził poparcie dla listu intencyjnego. 29 października 2018 roku identyczną uchwałę podjął Senat WUM. (więcej w artykule „Uchwała Senatu UW dot. federacji z WUM” >>)

 

Zespół rektorski ds. federacji

3 grudnia 2018 roku powołano zespół rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zadaniem jest m.in. przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu. (więcej w artykule „Zespół rektorski ds. federacji UW-WUM” >>)

 

Skład zespołu: Jacek Cichocki – przewodniczący, Maciej Ciemny – Wydział Fizyki, dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

 

Spotkania zespołów: 18 grudnia 2019 >>, 24 stycznia 2019 >>, 19 marca 2019 >>, 26 marca 2019 >>.

 

Prace nad koncepcją federacji przebiegały równolegle do prac nad nowymi statutami UW i WUM. Senat UW podczas posiedzenia 7 listopada 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW. W uchwale senatorowie zaznaczyli, że w pracach nad nowym Statutem należy uwzględnić plany federalizacji UW z WUM.

 

Koncepcja federacji

11 września 2019 roku podczas posiedzenia Senatu UW zaprezentowano koncepcję federacji wypracowaną przez zespoły ds. federacji.

 

„Federacja UW – WUM – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespoły Rektorskie WUM i UW” z załącznikami (pdf)

 

Projekt Statutu federacji

Senaty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Federacji UW i WUM. Posiedzenie Senatu UW odbyło się 16 października 2019 r., a WUM – 21 października 2019 r. Dokument – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – został 28 października przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszych uzgodnień. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020.

 

Projekt Statutu Federacji UW i WUM (pdf)

Federacja – podstawowe aspekty prawne i organizacyjne

 • federacja – zgodnie z ustawą – ma wobec tworzących ją uczelni odrębną osobowość prawną, z prawnego punktu widzenia jest osobną instytucją kierowaną przez własne organy
 • federacja jako osobna instytucja ma niezależny od obydwu uczelni majątek, finanse i zobowiązania; utworzenie federacji nie oznacza przejęcia przez UW zobowiązań WUM, ani przejęcia przez WUM zobowiązań UW, nie oznacza też przejęcia przez federację zobowiązań którejkolwiek z uczelni
 • uczelnie nie podlegają władzom federacji, organy federacji decydują o jej funkcjonowaniu, natomiast nie mają wpływu na wewnętrzne sprawy uniwersytetów; pracownicy każdej uczelni podlegają swoim rektorom i senatom, a nie organom federacji
 • wszelkie wspólne działania uczelni prowadzone są na podstawie uzgodnień i porozumień
 • po powołaniu federacji wszelka infrastruktura UW i WUM pozostanie własnością uczelni; federacja nie będzie gromadziła własnego majątku, nie będzie przejmowała nieruchomości
 • wg ustawy organami federacji są prezydent oraz zgromadzenie, zasady ich powoływania i funkcjonowania reguluje Statut federacji uchwalany przez Senaty obu uczelni i zatwierdzany przez ministra; rozważana jest propozycja, aby federacja UW i WUM posiadała również radę, która nadzorowałaby działania federacji
 • budżet federacji składałby się z kwot przekazanych przez uniwersytety na podstawie decyzji organów uczelnianych, a także ze środków pozyskanych przez federację ze źródeł zewnętrznych
 • ewaluacja działalności naukowej w dyscyplinach odbywa się na poziomie federacji, a nie tworzących ją uczelni; z przeprowadzonych analiz wynika, że UW i WUM są pod tym względem kompatybilne – dyscypliny naukowe prowadzone na UW i WUM się nie pokrywają, WUM prowadzi badania w trzech dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
 • systemy szkół doktorskich stworzonych na UW i WUM są kompatybilne; po powołaniu federacji możliwe byłoby utworzenie wspólnej, interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej; stopnie naukowe byłyby nadawane przez rady naukowe dyscyplin uczelni
 • wg planów UW i WUM federacja ma mieć ‚lekką’ – nierozbudowaną strukturę organizacyjną, która pozwoli na efektywne działanie, ale nie będzie generować dużych kosztów
 • środki, o które w pierwszym konkursie MNISW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”  wnioskował UW, trafią – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – do uniwersytetu, nie do federacji

Federacja UW i WUM – najważniejsze korzyści dla społeczności akademickiej

 • nowe możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych – łatwiejsze niż dotychczas tworzenie międzyuczelnianych zespołów badawczych z udziałem lekarzy, farmaceutów i specjalistów w dyscyplinie nauki o zdrowiu
 • dostęp dla naukowców UW do bibliotek i infrastruktury badawczej WUM, w tym certyfikowanych laboratoriów przedklinicznych, a także do zbiorów danych klinicznych
 • nowe możliwości pozyskania środków na badania z krajowych i międzynarodowych konkursów grantowych, w których ze względu na brak nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz specjalistycznej aparatury UW nie mógł uczestniczyć
 • wzrost pozycji międzynarodowej uniwersytetu, jego rozpoznawalności i widoczności w obiegu międzynarodowym, dzięki zwiększeniu potencjału badawczego uczelni
 • większe oddziaływanie na otoczenie, dzięki możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań związanych z najważniejszymi wyzwaniami cywilizacyjnymi wymagającymi udziału nauk medycznych (np. zmiany klimatyczne, procesy demograficzne, innowacyjna żywność, wpływ technologii na zdrowie człowieka)
 • nowa oferta dla doktorantów we wspólnej szkole doktorskiej, która mogłaby powstać w ramach federacji – szerszy zakres dyscyplin, w ramach których doktoranci prowadziliby badania
 • zwiększenie możliwości komercjalizacji wyników badań dzięki współdziałaniu centrów transferu technologii obu uczelni
 • bardziej atrakcyjna oferta dla biznesu – ułatwienie dostępu komercyjnego do infrastruktury badawczej obu uczelni (od badań podstawowych do przedklinicznych)
 • rozwój zainicjowanego dwa lata temu programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych dla studentów
 • rozwój studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego dzięki umożliwieniu studentom i doktorantom wspólnego działania w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości

3 platformy współpracy UW i WUM w ramach federacji – zgodnie z propozycją zespołów rektorskich ds. federalizacji

 • badawcza – której istotą byłoby wspieranie międzyuczelnianych zespołów prowadzących wielodyscyplinarne badania
 • infrastrukturalna – mająca za zadanie zapewnienie łatwego dostępu do infrastruktury obu uczelni
 • transferu technologii – zajmująca się kwestiami komercjalizacji wyników badań, ochrony patentowej oraz promocji oferty obu uczelni

Dotychczasowa współpraca UW i WUM

Historyczne związki

Do lat 50. XX w. na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych w 1950 oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Wspólne projekty

Od wielu lat UW i WUM współpracują w zakresie badań, np. w ramach konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, a także w ramach projektów dotyczących społecznego kontekstu szczepień. Realizują też razem projekty dydaktyczne, takie jak prowadzone przez obie uczelnie kierunki studiów z zakresu logopedii ogólnej i klinicznej oraz kryminalistyki i nauk sądowych.

 

Spotkania naukowców obu uczelni

Od listopada 2017 do maja 2018 odbywały się spotkania naukowców obu uczelni, podczas których zaprezentowało się ponad 50 zespołów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele chemii, biochemii, biologii, fizyki, matematyki, genetyki, neuropsychologii, immunologii, fizjologii, medycyny regeneracyjnej i farmacji, logopedii, nauk o zdrowiu publicznym, bioetyki, psychologii, wakcynologii, medycyny sądowej i kryminalistyki, seksuologii. Dzięki spotkaniom powstały pomysły na nowe wspólne przedsięwzięcia dotyczące m.in. nowatorskich technik niszczenia komórek nowotworowych gruczołu krokowego, badania metabolizmu substancji aktywnych w różnych stanach chorobowych, a także modelowania aktywności sieci neutrofilowych. (więcej w artykle „Zespół rektorski ds. federacji UW-WUM” >>)

 

Zajęcia międzyuczelniane

8 stycznia 2018 uczelnie podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię w semestrze letnim 2017/2018. Skorzystało z nich 75 studentów. W roku 2018/2019 pula zajęć została rozszerzona. (więcej „Program zajęć międzyuczelnianych UW i WUM” >>)

 

Mikrogranty na wspólne badania

Od 1 października 2018 pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty (do 10 tys. zł) mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych czy badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant. (więcej w artykule „Mikrogranty dla naukowców UW i WUM” >>)

 

Oferta Inkubatora i Uniwersytetu Otwartego

Od roku akademickiego 2017/2018 Inkubator UW kieruje swoją ofertę także do społeczności WUM. Studenci, doktoranci i pracownicy tej uczelni uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i programach organizowanych przez Inkubator UW.

 

W sierpniu 2018 r. rozpoczęła się także współpraca pomiędzy Uniwersytetem Otwartym UW i WUM. Po raz pierwszy w rekrutacji zaoferowano kursy prowadzone przez pracowników uczelni medycznej.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn