Uniwersytet Warszawski Federalizacja UW i WUM

List intencyjny w sprawie federalizacji UW i UWM

16 października 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji uczelni, która miałaby rozpocząć działalność w 2019 roku. (więcej >>)

 

W ramach federacji uczelnie planują:

 • wspólnie prowadzić wybrane badania, razem uczestniczyć w konkursach na granty,
 • wspólnie prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne,
 • współpracować w zakresie kształcenia doktorantów,
 • współpracować w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • działać na rzecz łącznego traktowania obu uczelni w polskich i międzynarodowych rankingach,
 • umożliwić studentom i doktorantom wspólne działanie w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości,
 • zapewnić pracownikom, doktorantom i studentom partnerskiej uczelni dostęp do bibliotek i infrastruktury.

24 października Senat UW wyraził poparcie dla listu intencyjnego. 29 października identyczną uchwałę podjął Senat WUM. (więcej >>)

 

Zespół rektorski ds. federacji

3 grudnia 2018 r. powołano zespół rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zadaniem jest m.in. przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu. (więcej >>)

 

Skład zespołu
 • Jacek Cichocki – przewodniczący,
 • Maciej Ciemny – Wydział Fizyki,
 • dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
 • Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.
Spotkania zespołów

18 grudnia 2019 >>

24 stycznia 2019 >>

19 marca 2019 >>

26 marca 2019 >>

 

Prace nad koncepcją federacji przebiegają równolegle do prac nad nowymi statutami UW i WUM. Senat UW podczas posiedzenia 7 listopada przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW. W uchwale senatorowie zaznaczyli, że w pracach nad nowym Statutem należy uwzględnić plany federalizacji UW z WUM.

 

Dotychczasowa współpraca UW i WUM

Historyczne związki

Do lat 50. XX w. na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych w 1950 oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Wspólne projekty

Od wielu lat UW i WUM współpracują w zakresie badań, np. w ramach konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, a także w ramach projektów dotyczących społecznego kontekstu szczepień. Realizują też razem projekty dydaktyczne, takie jak prowadzone przez obie uczelnie kierunki studiów z zakresu logopedii ogólnej i klinicznej oraz kryminalistyki i nauk sądowych.

 

Spotkania naukowców obu uczelni

Od listopada 2017 do maja 2018 odbywały się spotkania naukowców obu uczelni, podczas których zaprezentowało się ponad 50 zespołów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele chemii, biochemii, biologii, fizyki, matematyki, genetyki, neuropsychologii, immunologii, fizjologii, medycyny regeneracyjnej i farmacji, logopedii, nauk o zdrowiu publicznym, bioetyki, psychologii, wakcynologii, medycyny sądowej i kryminalistyki, seksuologii. Dzięki spotkaniom powstały pomysły na nowe wspólne przedsięwzięcia dotyczące m.in. nowatorskich technik niszczenia komórek nowotworowych gruczołu krokowego, badania metabolizmu substancji aktywnych w różnych stanach chorobowych, a także modelowania aktywności sieci neutrofilowych. (więcej >>)

 

Zajęcia międzyuczelniane

8 stycznia 2018 uczelnie podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię w semestrze letnim 2017/2018. Skorzystało z nich 75 studentów. W roku 2018/2019 pula zajęć została rozszerzona. (więcej >>)

 

Mikrogranty na wspólne badania

Od 1 października 2018 pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty (do 10 tys. zł) mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych czy badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant. (więcej >>)

 

Oferta Inkubatora i Uniwersytetu Otwartego

Od ubiegłego roku akademickiego Inkubator UW kieruje swoją ofertę także do społeczności WUM. Studenci, doktoranci i pracownicy tej uczelni uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i programach organizowanych przez Inkubator UW.

 

W sierpniu 2018 r. rozpoczęła się także współpraca pomiędzy Uniwersytetem Otwartym UW i WUM. Po raz pierwszy w rekrutacji zaoferowano kursy prowadzone przez pracowników uczelni medycznej.