3 grudnia powołano zespół rektorski ds. federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zadaniem będzie m.in. przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu.

List intencyjny w sprawie utworzenia federacji 16 października podpisali prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM. Senat UW wyraził poparcie dla dokumentu uchwałą z 24 października.

 

– Uniwersytet bez medycyny jest niepełny, a medycyna bez innych dziedzin nie może się rozwijać, tak jakbyśmy tego od niej oczekiwali – mówił w trakcie uroczystości podpisania listu intencyjnego rektor UW prof. Marcin Pałys. Rektor zaznaczył, że federacja umożliwia zachowanie obydwu uniwersytetów jako odrębnych instytucji, ale tworzy ramy do wspólnego działania w zakresie badań naukowych, dydaktyki, szkół doktorskich i wykorzystywania infrastruktury obu uczelni. – Dzięki federacji chcielibyśmy osiągnąć wzrost pozycji międzynarodowej naszych uczelni. Tam, gdzie możemy prowadzić wspólne badania, federacja będzie oznaczała wartość dodaną, która pozwoli nam na znacznie większą rozpoznawalność na świecie. Chcielibyśmy także zapewnić naszym studentom wszechstronne kształcenie. Stworzyć warunki przyciągające talenty wśród studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy swoje ambitne projekty będą chcieli realizować na uczelniach dających szerokie możliwości rozwoju. Spodziewamy się lepszego finansowania oraz lepszych perspektyw rozwoju – mówił rektor Pałys.

 

3 grudnia powołano zespół rektorski ds. federacji UW i WUM. W jego skład wchodzą:

  • Jacek Cichocki – przewodniczący,
  • Maciej Ciemny – Wydział Fizyki,
  • dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
  • Aleksandra Majchrzak – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  • Konrad Zawadzki – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Do zadań zespołu należy m.in. przeanalizowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach federacji, opracowanie dokumentów i rozwiązań niezbędnych do utworzenia federacji UW-WUM, w tym przygotowanie jej koncepcji i założeń do statutu.

 

Zespół będzie realizował swoje zadania we współpracy z WUM do 31 grudnia.

 

Przygotowania do federalizacji uczelni rozpoczęły się już w ubiegłym roku akademickim. Uczelnie zorganizowały cykl spotkań dla naukowców, podczas których prezentowali oni prowadzone przez siebie projekty, ze szczególnym uwzględnieniem tematów, które mogłyby być rozwijane wspólnie. W semestrze letnim ruszył pilotażowy program zajęć międzyuczelnianych, dzięki któremu studenci mogli zapisywać się na przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. W tym roku program jest kontynuowany, a studenci mają do wyboru większą pulę zajęć. W październiku uczelnie uruchomiły kolejną wspólną inicjatywę – program mikrograntów na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Początek działalności federacji ma nastąpić 1 października 2019 roku.