14 maja odbyła się telekonferencja dotycząca współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w niej ze strony UW: rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzej Tarlecki, a ze strony WUM: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor elekt prof. Zbigniew Gaciong.
Po zakończeniu spotkania rektorzy wydali wspólny komunikat:

Zacieśnianie współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zwłaszcza w obszarze badań naukowych, pozostaje priorytetem obu uczelni, potwierdzonym przez rektorów obu uczelni i rektora elekta WUM.

 

Pandemia COVID-19 jeszcze raz pokazała, jak potrzebna jest współpraca nauk o życiu i zdrowiu z naukami społecznymi, ścisłymi i humanistycznymi oraz jak unikalny potencjał w tym zakresie mają obie nasze uczelnie.

 

W ostatnim roku podjęte zostały intensywne działania na rzecz nadania tej współpracy nowych ram organizacyjnych – federacji obu uczelni. Koncepcja federacji i projekt jej statutu zostały opracowane, pozytywnie zaopiniowane przez władze rektorskie, Senaty i Rady Uczelni oraz skierowane do uzgodnień z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo z uznaniem odniosło się do modelu federacji zaproponowanego w przekazanym projekcie statutu. Jego wdrożenie wymaga jednak nowelizacji ustawy, której termin nie jest obecnie znany. W tej sytuacji władze obu uczelni zaproponują w najbliższym czasie formułę pogłębiania i rozwijania współpracy, szczególnie poprzez rozwój badań z pogranicza medycyny i innych dziedzin nauki, co jest ważnym elementem programów strategicznych UW: Uniwersytetu Europejskiego (w ramach sojuszu 4EU+) oraz „Inicjatywy doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

W połowie czerwca władze rektorskie UW i WUM spotkają się ponownie. Planowane jest opracowanie przez zespół roboczy koncepcji dalszego zacieśniania relacji między obiema uczelniami, korzystając z bogatego doświadczenia współpracy w ostatnich latach. Dzięki temu władze rektorskie następnej kadencji otrzymają materiał prezentujący możliwy scenariusz kontynuowania i rozwijania działań w tym obszarze.