Wybrane aspekty wspólnego prowadzenia badań i udziału w konkursach o granty, rozwój programu międzyuczelnianych zajęć dydaktycznych, współpraca w zakresie kształcenia doktorantów czy komercjalizacja badań naukowych były przedmiotem spotkania zespołów rektorskich ds. federalizacji UW i WUM, które odbyło się 24 stycznia na UW.

Zespoły rektorskie ds. federalizacji rozpoczęły pracę w grudniu. Ich zadaniem jest przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu. Przewodniczącym zespołu ze strony UW jest Jacek Cichocki, natomiast ze strony WUM prof. Krzysztof Filipiak, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju.

 

Zespoły zajmują się 9 obszarami:

  1. prowadzeniem wspólnie wybranych badań,
  2. działaniami na rzecz łącznego traktowania obu uczelni w polskich i międzynarodowych rankingach,
  3. współpracą w zakresie kształcenia doktorantów,
  4. stworzeniem możliwości studentom i doktorantom wspólnego działania w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości,
  5. współpracą w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań,
  6. wspólnym prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
  7. zapewnieniem dostępu do bibliotek i infrastruktury partnera,
  8. organizacją federacji i kwestiami finansowymi,
  9. organami federacji.

Na wiosnę członkowie zespołów zamierzają przedstawić efekty swych ustaleń rektorom obu uczelni w formie wstępnej koncepcji przyszłej federacji i założeń do jej statutu. Następnie biura prawne obu uczelni będą przygotowywać projekt statutu oraz umowy między uniwersytetami. Gotowy statut zostanie przedstawiony do zaopiniowania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do zatwierdzenia Senatom obu uczelni. Podpisanie umowy federacyjnej pomiędzy UW i WUM planowane jest na jesień 2019 r.

 

Podczas spotkania zespoły omawiały postępy w przygotowywaniu scenariuszy rozwiązań dotyczących poszczególnych obszarów. Dyskutowano m.in. o formalnych aspektach wspólnego ubiegania się o granty oraz ich późniejszej realizacji, a także obszarach badawczych, które mogą w największym stopniu zyskać na federalizacji. Ważnym aspektem w kontekście współpracy UW i WUM jest przynależność UW do sojuszu uczelni europejskich 4EU. Partnerzy naszej uczelni – Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze – prowadzą bardzo zaawansowane badania w zakresie medycyny.

 

Uzgodniono, że przyjęcie przez dwie uczelnie kompatybilnych rozwiązań w sferze tworzenia i organizacji szkół doktorskich, a także komercjalizacji wyników badań znacznie ułatwi przyszłą współpracę. Rozmowy dotyczyły też kontynuacji programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych oraz ujednolicenia organizacji roku akademickiego.

 

To drugie spotkanie zespołów ds. federalizacji, pierwsze odbyło się 18 grudnia na WUM (więcej >>). Kolejne zaplanowano na marzec.

 

Działania na rzecz zacieśnienia współpracy UW i WUM rozpoczęły się w 2017 roku. Uczelnie zorganizowały m.in. cykl spotkań naukowców obu uczelni, program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych, a także program mikrograntów na wspólne przedsięwzięcia badawcze. Współpracę z WUM rozpoczął także Inkubator UW, a w ostatnim czasie również Uniwersytet Otwarty UW (więcej >>).