Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podpisali 16 października list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie wybranych badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM rozpoczęłaby działalność w 2020 r.

 

 

List intencyjny (pdf)

 

 

– Uniwersytet bez medycyny jest niepełny, a medycyna bez innych dziedzin nie może się rozwijać, tak jakbyśmy tego od niej oczekiwali – mówił w trakcie uroczystości podpisania listu intencyjnego rektor UW prof. Marcin Pałys. Rektor zaznaczył, że federacja umożliwia zachowanie obydwu uniwersytetów jako odrębnych instytucji, ale tworzy ramy do wspólnego działania w zakresie badań naukowych, dydaktyki, szkół doktorskich i wykorzystywania infrastruktury obu uczelni. – Dzięki federacji chcielibyśmy osiągnąć wzrost pozycji międzynarodowej naszych uczelni. Tam, gdzie możemy prowadzić wspólne badania, federacja będzie oznaczała wartość dodaną, która pozwoli nam na znacznie większą rozpoznawalność na świecie. Chcielibyśmy także zapewnić naszym studentom wszechstronne kształcenie. Stworzyć warunki przyciągające talenty wśród studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy swoje ambitne projekty będą chcieli realizować na uczelniach dających szerokie możliwości rozwoju. Spodziewamy się lepszego finansowania oraz lepszych perspektyw rozwoju – mówił rektor Pałys.

 

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś przypominał o wspólnej przeszłości obu uczelni, które od 1816 do 1950 roku stanowiły jedną całość. – Fakt, że spotykamy się tutaj dzisiaj w celu podpisania listu w sprawie federalizacji, jest czymś naturalnym – mówił prof. Wielgoś. – Jest to moment historyczny i powinniśmy się cieszyć, że możemy w nim uczestniczyć – podkreślał rektor WUM.

 

Uczelnie planują powołanie zespołu roboczego, który opracuje dokumenty i rozwiązania konieczne do utworzenia federacji. Początek jej działalności miałby nastąpić w 2020 roku. Prace nad federalizacją będą przebiegać równolegle do prac nad nowymi statutami UW i WUM, co jest konsekwencją nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Statuty te muszą uwzględniać zapisy umożliwiające jak najlepszą współpracę obu uczelni.

 

 

 

Federalizacja UW i WUM stworzyłaby odpowiednie warunki do:

  • prowadzenia wspólnie wybranych badań, udziału w konkursach i projektach,
  • prowadzenia wspólnie wybranych kierunków studiów oraz zajęć,
  • współpracy w zakresie kształcenia doktorantów,
  • współdziałania w kołach naukowych studenckich i doktoranckich oraz inkubatorach przedsiębiorczości,
  • otwarcia dla studentów i pracowników dostępu do infrastruktury,
  • współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
Historyczne związki

Wydział Lekarski był jednym z 5 pierwszych wydziałów, które weszły w skład utworzonego w 1816 roku Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Medycyna i farmacja były wykładane na uczelni aż do 1950 roku. Wtedy decyzją władz państwowych oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

UW i WUM od lat realizują wspólne projekty naukowe, m.in. w ramach konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Współpracują także w zakresie dydaktyki, prowadząc wspólny kierunek studiów logopedia ogólna i kliniczna.

 

Wspólne przedsięwzięcia

Przygotowania do federalizacji uczelni rozpoczęły się już w ubiegłym roku akademickim. Uczelnie zorganizowały cykl spotkań dla naukowców, podczas których prezentowali oni prowadzone przez siebie projekty, ze szczególnym uwzględnieniem tematów, które mogłyby być rozwijane wspólnie. W semestrze letnim ruszył pilotażowy program zajęć międzyuczelnianych, dzięki któremu studenci mogli zapisywać się na przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. W tym roku program jest kontynuowany, a studenci mają do wyboru większą pulę zajęć. W październiku uczelnie uruchomiły kolejną wspólną inicjatywę – program mikrograntów na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych.

Więcej o cyklu spotkań naukowców UW i WUM >>

Więcej o programie zajęć międzyuczelnianych >>

Więcej o programie mikrograntów >>

 

 

Materiał prasowy

Pobierz materiał prasowy w pdf

 

Fragment ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dot. tworzenia federacji (pdf)