26 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące miejsca federacji uczelni w systemie finansowania badań. Na temat kwestii prawnych związanych z udziałem federacji w konkursach grantowych rozmawiali przedstawiciele UW, WUM, AGH, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, a także agend i fundacji finansujących w Polsce badania naukowe.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce umożliwia uczelniom federalizację. O skorzystaniu z tej możliwości myśli Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, które w ubiegłym roku podpisały list intencyjny w sprawie federalizacji obu uczelni. Podobne plany mają też m.in. krakowskie szkoły wyższe – Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.

 

Federacje będą miały osobną osobowość prawną w stosunku do tworzących je instytucji oraz będą zupełnie nowym typem podmiotu w systemie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego konieczne jest uwzględnienie ich specyfiki jako beneficjentów konkursów, w których przyznawane są środki na projekty naukowe. O szczegółowych zagadnieniach prawnych związanych z pozyskiwaniem przez przyszłe federacje grantów rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy UW i WUM w Bibliotece Uniwersyteckiej. W dyskusji uczestniczyli rektorzy obu uczelni – prof. Marcin Pałys i prof. Mirosław Wielgoś, członkowie zespołów ds. federalizacji z UW i z WUM, a także przedstawiciele AGH, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz działającej od kilku dni Agencji Badań Medycznych.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat uprawnień do składania wniosków w konkursach w imieniu federacji oraz sytuacji, w których o te same środki ubiegałyby się zespoły reprezentujące federację oraz zespoły z uniwersytetów ją tworzących. Dyskutowano też o zagadnieniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym o świadczeniu usług na rzecz federacji przez instytucje ją tworzące. Zastanawiano się nad formą zatrudniania naukowców realizujących granty zdobyte przez federację, ale będących pracownikami uniwersytetów. Poruszono także tematy przenoszenia na uczelnie prawa własności do aparatury zakupionej z grantu czy kwestie odpowiedzialności finansowej związanej z realizacją projektu. Uczestnicy spotkania rozmawiali też o wpływie powołania federacji na parametryzację dyscyplin naukowych oraz podział subwencji dla szkół wyższych.

Więcej o federalizacji UW i WUM

Federalizacja UW i WUM