Senaty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Federacji UW i WUM. Dokument – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – został 28 października przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszych uzgodnień. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020.

Federalizacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym była przedmiotem obrad podczas trzech kolejnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 września senatorowie dyskutowali o koncepcji współpracy obu uczelni, przygotowanej przez zespoły ds. federalizacji powołane w grudniu 2018 roku przez rektorów UW i WUM. 25 września zaprezentowano Senatowi pierwszy projekt Statutu Federacji. Uwagi, które pojawiły się w trakcie obrad zostały uwzględnione w drugiej wersji projektu, którą senatorom przedstawiono 16 października. Podczas tego posiedzenia Senat UW pozytywnie zaopiniował projekt Statutu.

 

21 października dokument został także pozytywnie zaopiniowany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W dokumencie opisano zadania federacji, a także kompetencje poszczególnych organów (prezydenta, rady, zgromadzenia). W projekcie uwzględniono też możliwość prowadzenia wspólnej szkoły doktorskiej oraz sprawy związane z gospodarką i mieniem przyszłej federacji.

Projekt Statutu Federacji UW i WUM