Podczas posiedzenia 24 października Senat UW wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez UW i WUM. „Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją” – napisano w uchwale.

List intencyjny w sprawie utworzenia federacji przez Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny został podpisany przez rektorów obu uczelni – prof. Marcina Pałysa oraz prof. Mirosława Wielgosia – 16 października. Federacja ma umożliwić uniwersytetom prowadzenie wspólnie wybranych badań naukowych i kierunków studiów, współpracę w zakresie kształcenia doktorantów, a także transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Pracownicy i studenci mają uzyskać dostęp do infrastruktury partnerskiej uczelni.

 

UW i WUM planują powołanie zespołu roboczego, który opracuje dokumenty i rozwiązania konieczne do utworzenia federacji. Początek jej działalności miałby nastąpić 1 października 2019 r.