Organizacja pracy federacji, platformy przyszłej współpracy i propozycje konkretnych zapisów w statucie były tematem spotkania zespołów ds. federalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbyło się 19 marca na WUM. Brali w nim udział rektorzy obu uczelni prof. Marcin Pałys oraz prof. Mirosław Wielgoś.

 

 

Zespoły ds. federalizacji rozpoczęły pracę w grudniu. Ich zadaniem jest przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statutu. Przewodniczącym zespołu ze strony UW jest Jacek Cichocki, natomiast ze strony WUM prof. Krzysztof Filipiak, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju.

 

Zespoły przygotowały dla władz rektorskich wstępny raport dotyczący możliwości współpracy m.in. w obszarach badań, kształcenia doktorantów, organizacji zajęć dla studentów, transferu technologii, korzystania z infrastruktury partnera. Podczas spotkania dyskutowano także o organach przyszłej federacji, która będzie stanowiła osobny w stosunku do obu uczelni podmiot prawny. Według wstępnej propozycji oprócz prezydenta funkcjonować będzie też zgromadzenie, rada federacji oraz rada naukowa. W ich skład wchodzić będą przedstawiciele obu uniwersytetów.

 

Uniwersytety współpracować będą w ramach 3 głównych platform: badawczej, infrastrukturalnej oraz transferu technologii. Dyskusje dotyczą też jednostek, które mogłyby działać na poziomie federacji na rzecz obu uczelni. Obecnie taką jednostką jest np. Inkubator UW, który kieruje swoją ofertę do studentów i doktorantów obu uniwersytetów.

 

W przyszłym tygodniu władze obu uczelni oraz zespoły ds. federalizacji spotkają się z przedstawicielami krajowych agend przyznających granty na projekty naukowe. Rozmowy dotyczyć będą uwzględnienia w organizowanych w przyszłości konkursach udziału federacji uczelni.

 

Na podstawie materiałów opracowanych przez zespoły ds. federalizacji biura prawne obu uczelni przygotują jeszcze w tym roku akademickim projekty statutu oraz umowy między uniwersytetami. Gotowy statut zostanie przedstawiony do zaopiniowania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do zatwierdzenia Senatom obu uczelni. Podpisanie umowy federacyjnej planowane jest jeszcze w 2019 r.