Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2020

Organizacja roku akademickiego
1. Czy planowane jest przesunięcie rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021? (14.04.2020)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Rok akademicki 2019/2020 powinien więc zakończyć się 30 września, nie ma w tej chwili planów jego przedłużania.

 

AKTUALIZACJA 24.04.2020: W pierwszych dniach maja planowane jest ogłoszenie zarządzenia dotyczącego reorganizacji sesji letniej i kalendarza akademickiego od czerwca do końca września. Komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie głównej Uniwersytetu.

 

AKTUALIZACJA 05.05.2020: 5 maja 2020 roku, w związku z zarządzeniem nr 50 z 10 marca 2020 r. (z późn. zm.), rektor UW wydał postanowienie nr 10 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Dotyczy ono nowelizacji kalendarza akademickiego, w tym m.in.:

 

  • przełożenia terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku (dotyczy tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej);
  • przełożenia terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach;
  • organizacji egzaminów z języków obcych od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku;
  • organizacji egzaminów poprawkowych z języków obcych od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku;
  • terminów bloków wakacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w postanowieniu nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku >>

 

2. Jak będzie wyglądała letnia sesja egzaminacyjna? (14.04.2020)

Organizacja sesji letniej ulegnie zmianie. Analizowane są różne warianty, brana pod uwagę jest formuła elastyczna, tak aby możliwe było np. przeprowadzenie tych zajęć, których nie udało się zrealizować zdalnie (np. zajęć laboratoryjnych), ale by jednocześnie te jednostki, w których udało się zrealizować cały program, mogły zakończyć semestr zgodnie z zaplanowanym dotychczas harmonogramem. Harmonogram sesji zostanie zmieniony.

 

AKTUALIZACJA 24.04.2020: W pierwszych dniach maja planowane jest ogłoszenie zarządzenia dotyczącego reorganizacji sesji letniej i kalendarza akademickiego od czerwca do końca września. Komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie głównej Uniwersytetu.

 

AKTUALIZACJA 06.05.2020: 5 maja 2020 roku, w związku z zarządzeniem nr 50 z 10 marca 2020 r. (z późn. zm.), rektor UW wydał postanowienie nr 10 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Dotyczy ono nowelizacji kalendarza akademickiego, w tym m.in.: przełożenia terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku (dotyczy tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej) oraz przełożenia terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach. Informacje szczegółowe >>

 

AKTUALIZACJA 15.05.2020: Szczegółowy harmonogram sesji będzie zależny od tego, w jakim stadium realizacji programu jest dany kierunek studiów. W drugiej połowie maja powstaną harmonogramy sesji w poszczególnych jednostkach.

 

AKTUALIZACJA 22.05.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy zostają przedłużone do końca roku akademickiego 2019/2020. Wyjątkiem są zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań czy praktyk (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych). Zajęcia, zaliczenia, egzaminy (w tym egzaminy dyplomowe) odbywać się będą zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym.

 

Więcej informacji >>

Sprawy studenckie i doktoranckie

 

1. Czy egzaminy i obrony prac dyplomowych mogą się odbywać online? (14.04.2020)

Na Uniwersytecie Warszawskim pierwsze egzaminy dyplomowe online już się odbyły. Egzaminy w formie wideokonferencji zostały zorganizowane np. na Wydziale Geologii, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (magisterskie) i na studiach podyplomowych Executive MBA.

 

W przypadku tak organizowanych egzaminów kluczowym elementem jest infrastruktura. Jak podkreśla prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, o wyniku egzaminu dyplomowego nie może decydować jakość transmisji internetowej, ale wiedza merytoryczna.

 

W tej chwili pod kierunkiem pani prorektor trwają prace nad rekomendacjami dla całej uczelni w sprawie organizacji zdalnych egzaminów dyplomowych oraz sposobów zaliczania przedmiotów.

 

AKTUALIZACJA 24.04.2020: W maju planowane jest ogłoszenie zarządzenia oraz instrukcji dotyczących przeprowadzania przez internet egzaminów przedmiotowych oraz dyplomowych. Postanowienia w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu konsultacji z kierownikami jednostek dydaktycznych.

 

AKTUALIZACJA 05.05.2020: 4 maja 2020 roku rektor UW wydał zarządzenie nr 84 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, które określa zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online w roku akademickim 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

Zgodnie z zarządzeniem, egzaminy i zaliczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych studentów i egzaminatora. Zarządzenie wydano na podstawie art. 76 a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonego w nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.).

 

AKTUALIZACJA 15.05.2020: Podstawowym narzędziem do prowadzenia kształcenia, egzaminów oraz posiedzeń organów jest Google Suite for Education. Kierownik jednostki może wystąpić do rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego niż Google Suite for Education pod warunkiem posiadania odpowiedniej umowy/licencji na jego użytkowanie oraz uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Studenci, którzy spodziewają się problemów technicznych związanych z udziałem w egzaminie odbywającym się w trybie zdalnym, powinni niezwłocznie zgłosić ten problem kierownikom jednostek dydaktycznych.

 

AKTUALIZACJA 20.05.2020: Na platformie Kampus dostępny jest przygotowany przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW „Niezbędnik egzaminatora” zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego korzystać należy zalogować się na platformie. Więcej informacji >>

 

AKTUALIZACJA 22.05.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy zostają przedłużone do końca roku akademickiego 2019/2020. Wyjątkiem są zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań czy praktyk (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych). Zajęcia, zaliczenia, egzaminy (w tym egzaminy dyplomowe) odbywać się będą zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym.

 

Więcej informacji >>

 

AKTUALIZACJA 27.05.2020: Szczegółowe informacje dotyczące narzędzi informatycznych, z których można korzystać do prowadzenia zdalnych zajęć i egzaminów, znajdują się tutaj >>

 

2. Czy zmieniły się zasady przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów? (24.04.2020)

Tak, między innymi nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w jednym roku akademickim, świadczenia mogą także otrzymać studenci, którzy studiują dłużej niż 6 lat. Więcej informacji znajduje się w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia z 22 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania.

 

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz zarządzenia nr 78 rektora UW z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

3. Czy opłaty za studia niestacjonarne zostaną zmniejszone? (27.04.2020)

Studenci UW, podobnie jak wcześniej, mogą ubiegać się indywidualnie o przesunięcie płatności czy zmniejszenie opłaty za studia. Wnioski w tych sprawach rozpatrują kierownicy poszczególnych jednostek dydaktycznych w zależności od sytuacji konkretnego studenta.

4. Czy obrony prac doktorskich mogą odbywać się w trybie zdalnym? (30.04.2020)

Senat UW dokonał zmian w sposobie postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Uchwała senatu, podjęta na posiedzeniu online 29 kwietnia, wprowadza możliwość obrony prac doktorskich i przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych w trybie zdalnym. Więcej informacji >>

 

AKTUALIZACJA 27.05.2020: Zarządzenie nr 107 rektora UW z 26 maja 2020 r. wprowadza następujące zasady:

  • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, a także egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku;
  • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 obron rozpraw doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych.
5. Kiedy i w jakiej formie odbywać się będą egzaminy z języków obcych? (07.05.2020)

Zgodnie z postanowieniem nr 10 rektora UW w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim, egzaminy z języków obcych odbywać się będą od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku, a egzaminy poprawkowe od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała 6 maja komunikat w sprawie prac nad formą przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych oraz ich szczegółowym harmonogramem. Więcej informacji >>

 

AKTUALIZACJA 25.05.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 107 rektora UW egzaminy z języków obcych przeprowadza się w oparciu o zasady opisane w uchwale nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020.

 

W uchwale m.in. zarekomendowano przesunięcie egzaminu na kolejny rok akademicki, o ile nie jest on obowiązkowy. Dla osób, które będą podchodzić do egzaminów przewidziano dwie formy ich realizacji:

  • zdalną – wyłącznie ustną, która wystarczy do wypełnienia obowiązku podejścia do egzaminu, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu,
  • stacjonarną oraz zdalną – część pisemna będzie odbywała się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, a część ustna zdalnie. Ta forma egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu.

W tegorocznej sesji letniej egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, niezależnie od wyboru formuły, jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów oraz terminów rejestracji jest dostępny na stronie Rady.

 

6. Czy muszę przedłużyć ważność legitymacji studenckiej w okresie pracy zdalnej uczelni? (13.05.2020)

W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

7. Kiedy ponownie będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej? (15.05.2020)

Od 18 maja znowu będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej. Możliwe będzie zamawianie książek z magazynu i wolnego dostępu. Tymczasowa wypożyczalnia BUW zostanie zorganizowana w miejscu po restauracji Rewers. Od 18 maja będzie można również ponownie zamawiać „skanowanie na życzenie”. Więcej informacji >>

Rekrutacja

 

1. Czy rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się zgodnie z planem? (14.04.2020)

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia zależny będzie od ogłoszenia wyników matur, które zostały przeniesione na czerwiec.

 

Trwają ustalenia dotyczące organizacji rozmów kwalifikacyjnych odbywających się w ramach rekrutacji na część kierunków. W przypadku rekrutacji na studia II stopnia rozważane jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych przez internet.

 

AKTUALIZACJA 21.05.2020: 20 maja został przyjęty zaktualizowany harmonogram rekrutacji. Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca. Informacje szczegółowe dotyczące terminów znajdują się w uchwale senatu UW z 20 maja w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 oraz na stronie  Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Obiekty UW

 

1. Czy akademiki UW funkcjonują w trakcie odwołania zajęć? (17.04.2020)

Akademiki funkcjonują. Zarządzenie rektora UW z 7 kwietnia przedłuża termin wstrzymania kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z 7 kwietnia w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego została obniżona o 50% opłata za zakwaterowanie w maju 2020 roku w obiektach UW dla studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obniżenie opłaty za kwiecień 2020 roku zostało wprowadzone zarządzeniem nr 59 rektora UW z 23 marca 2020 roku.

 

AKTUALIZACJA 15.05.2020: Podobnie jak w poprzednich miesiącach planowane jest obniżenie opłaty za akademiki w czerwcu. Decyzje w tej sprawie zostaną uchwalone w zarządzeniu rektora.

 

AKTUALIZACJA 22.05.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nadal obowiązuje wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakaz odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku.

 

Więcej informacji >>

 

2. Czy obiekty UW, takie jak hotele i żłobek zostaną otwarte 4 maja? (30.04.2020)

Zgodnie z przepisami o ograniczonej działalności szkół wyższych do 24 maja hotele, żłobek oraz gabinet rehabilitacji pozostają zamknięte.

 

AKTUALIZACJA 22.05.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się do odwołania funkcjonowanie żłobka „Uniwersyteckie Maluchy” oraz przedszkola przy Domu Pracownika Naukowego. Do odwołania nie funkcjonują także obiekty sportowe UW oraz stołówka uniwersytecka.

 

Więcej informacji >>