21 maja rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów i doktorantów nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 26 maja, 15, 24 i 30 czerwca oraz 12 i 20 sierpnia ukazały się kolejne zarządzenia w tej sprawie.
Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzenie nr 107 rektora UW z 26 maja 2020 roku wprowadzają następujące zasady funkcjonowania uczelni:

KSZTAŁCENIE

 • przedłużenie zajęć online dla studentów i doktorantów do końca roku akademickiego 2019/2020

WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

 • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
 • zawieszenie studenckich oraz doktoranckich obozów studenckich i szkół letnich, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
 • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;
 • przeprowadzanie egzaminów z języków obcych zgodnie z uchwałą nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia sanitarne związane z sytuacją pandemii;
 • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, a także egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku;
 • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 obron rozpraw doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych;
 • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW;
 • zawieszenie do końca roku akademickiego 2019/2020 kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o realizacji procesu kształcenia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w trybie zdalnym.

 

PRACA

 • możliwość pracy zdalnej

WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

 • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

– Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

 

 

Nadal obowiązują:
 • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;
 • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakaz odwiedzin w tych obiektach do 31 sierpnia 2020 roku;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.

 

Szczegółowe zasady znajdują się w zarządzeniu nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku (pdf) oraz w zarządzeniu nr 107 rektora UW z 26 maja 2020 roku (pdf)

Znajdują się tu też zapisy dotyczące m.in.: porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej, zawieszenia działalności obiektów sportowych UW, żłobka, przedszkola przy Domu Pracownika Naukowego i stołówki.

 

Dokument zawiera dodatkowo instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 u studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych lub pracowników UW.

 

AKTUALIZACJA 15.06.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 125 rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 17 czerwca 2020 roku wznawiają działalność: hala sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji UW z wyłączeniem pływalni oraz hala sportowa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pozostałe obiekty sportowe UW nie funkcjonują do odwołania. Od 19 czerwca 2020 roku wznawiają też działalność: Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” oraz Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” w Łukęcinie. Na stronie Biura Spraw Socjalnych publikowane są informacje o aktualnie obowiązujących zasadach funkcjonowania ośrodków.

 

AKTUALIZACJA 25.06.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 138 rektora UW z 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 29 czerwca 2020 roku wznawia działalność przedszkole przy Domu Pracownika Naukowego pod warunkiem przestrzegania procedur i wytycznych bezpieczeństwa i higieny pracy. Żłobek „Uniwersyteckie Maluchy” nie funkcjonuje do odwołania.

 

AKTUALIZACJA 1.07.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do 31 sierpnia 2020 roku przedłużone zostaje wstrzymanie kwaterowania nowych osób w akademikach. Do końca sierpnia nie będą możliwe również odwiedziny w domach studenta. Zmieniają się też zasady realizowania wyjazdów zagranicznych – do 31 sierpnia 2020 roku służbowe wyjazdy zagraniczne są dozwolone wyłącznie w celach naukowych oraz wyłącznie do krajów, z którymi został przywrócony ruch graniczny. Wyjazdy odbywają się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju docelowym i w krajach tranzytowych. Osoby wyjeżdżające powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

 

AKTUALIZACJA 12.08.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 169 rektora UW z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 1 września 2020 roku dopuszcza się możliwość organizowania konferencji w przewidzianym prawem i przepisami wewnętrznymi reżimie sanitarnym. Wnioski w sprawach konferencji będą rozpatrywane indywidualnie w trybie dotychczasowym. Od 17 czerwca 2020 roku wznawiają działalność: hala sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego z wyłączeniem hali sportowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pozostałe obiekty sportowe Uniwersytetu Warszawskiego nie funkcjonują do odwołania. Od 28 września 2020 roku wznawia działalność pływalnia.

 

AKTUALIZACJA 21.08.2020: Zgodnie z zarządzeniem nr 182 rektora UW z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 31 sierpnia 2020 roku wznawia funkcjonowanie żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”.

W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących prowadzenia kształcenia, badań i podejmowania obowiązków służbowych w miejscu pracy zalecane jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad ostrożności i uwzględnianie sytuacji w poszczególnych jednostkach. Wszyscy członkowie społeczności UW zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zaleceń i instrukcji rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o: