10 czerwca wchodzi w życie zarządzenie nr 120 rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Zgodnie z nim możliwe jest wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych, a także elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 120 rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określa zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

 

Zgodnie z jego zapisami od 10 czerwca możliwe będzie wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD) oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Pozwolą na to nowe funkcje APD, do których instrukcje zostaną opracowane przez Biuro Spraw Studenckich i Dział Aplikacji Komputerowych UW.

 

Załącznik do zarządzenia określa także warunki techniczne organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

 

Przeprowadza się go z wykorzystaniem narzędzia informatycznego zapewniającego: 

  • możliwość kontroli przebiegu egzaminu i jego rejestrację; 
  • bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych studenta i członków komisji. 

Do przeprowadzania egzaminu stosuje się następujące narzędzia informatyczne: 

  • narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzenia egzaminów w formie pisemnej; 
  • narzędzie Google Meet dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” do przeprowadzania egzaminu w formie ustnej. 

Kierownik jednostki dydaktycznej może wystąpić do rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego pod warunkiem uzyskania uprzednio pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie.