1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres InfoCovid19[at]adm.uw.edu.pl.
3. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu:
1) dyrektorowi szkoły doktorskiej – w przypadku doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej;
2) kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestników studiów doktoranckich;
3) kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów;
4) kierownikowi jednostki organizacyjnej – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych.
4. Dyrektorzy i kierownicy, o których mowa wyżej, zobowiązani są przekazać informacje bez zbędnej zwłoki na adres InfoCovid19[at]adm.uw.edu.pl.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały opisane w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 roku (tekst jednolity z 20 października 2020 r.).