Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Zarządzenie określa m.in. narzędzia informatyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli przebiegu egzaminów i zaliczeń oraz ich rejestracji.

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym określa zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online w roku akademickim 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

Zgodnie z zarządzeniem, egzaminy i zaliczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych studentów i egzaminatora. Zarządzenie wydano na podstawie art. 76 a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wprowadzonego w nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.), która umożliwia przeprowadzanie w trybie zdalnym egzaminów i zaliczeń kończących określone zajęcia, ale wprowadza w takim przypadku konieczność ich rejestracji.

 

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online można stosować narzędzia informatyczne:

  • dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
  • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych. Uniwersytet Warszawski od ponad 8 lat ma umowę z firmą Google na wykorzystanie narzędzi w ramach pakietu G Suite, w szczególności pakietu narzędzi do telekonferencji.
Bezpieczeństwo danych

Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora i studentów. Kierownik jednostki dydaktycznej może wystąpić do rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego niż wymienione w zarządzeniu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia odbywającego się w ten sposób odpowiedzialny jest egzaminator, któremu wsparcia udziela koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołany dla danego kierunku przez kierownika jednostki dydaktycznej.

 

Listę przedmiotów, z których przeprowadzone zostaną egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia, ogłasza kierownik jednostki dydaktycznej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub terminem egzaminu przeprowadzanego przed sesją. W przypadku końcowego zaliczenia zajęć o przeprowadzeniu go w formie zdalnej (wraz z informacją o narzędziu informatycznym oraz formie i zakresie zaliczenia) informuje studentów sam prowadzący zajęcia – na co najmniej 7 dni przed zakończeniem zajęć.

 

Nagrywanie tylko egzaminów i zaliczeń

Nagranie z ustnego zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym przechowuje się przez 14 dni od jego przeprowadzenia. Rekomendowane jest przeprowadzenie nagrania za pomocą Google Meet. Wówczas nagranie jest zapisywane na indywidualnym dysku Google nagrywającego i nie jest przechowywane na prywatnym komputerze. Pojemność dysku używanego z konta w domenie uniwersyteckiej nie jest ograniczona tak jak w przypadku kont prywatnych. Zapewnia to odpowiednią ilość miejsca na przechowanie wszystkich nagrań.

 

Nagrania przeprowadzane są tylko z egzaminów i zaliczeń kończących określone zajęcia (tj. przeprowadzanych z całości lub większości materiału w celu wystawienia ostatecznej oceny z zajęć). Zasad określonych w zarządzeniu nie stosuje się podczas konsultacji ze studentem lub bieżącej weryfikacji efektów uczenia się studenta przeprowadzanej w trakcie zajęć.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym opisane zostały w treści zarządzenia. >>

 

Na platformie „Kampus” dostępny jest przygotowany przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW „Niezbędnik egzaminatora” zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Aby z niego korzystać należy zalogować się na platformie. Więcej informacji >>

 

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym>>