Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

21 i 26 maja ukazały się nowe zarządzenia rektora UW w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z nimi, do końca roku akademickiego 2019/2020 zajęcia dla studentów i doktorantów, których realizacja nie wymaga fizycznej obecności na uczelni, a także egzaminy oraz zaliczenia, będą prowadzone w formie zdalnej.

 

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

 

Natomiast do prowadzenia egzaminowania i zaliczania zajęć na odległość na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich należy stosować wyłącznie narzędzia uruchomione przez Uniwersytet Warszawski lub te udostępniane na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

Narzędzia informatyczne do prowadzenia zdalnych zaliczeń zajęć i egzaminów na UW:
  • ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa Kampus – dostępna jest dla wszystkich jednostek organizacyjnych UW (logowanie odbywa się za pośrednictwem kont w USOSweb);
  • narzędzia pakietu G Suite for Education w ramach ogólnouczelnianej umowy między UW a Google. Wśród nich znajdują się:

– poczta elektroniczna – gmail.google.com;

– platforma do wideokonferencji – meet.google.com;

– wirtualna tablica – classroom.google.com;

– dysk do przechowywania i współdzielenia dokumentów – drive.google.com;

– formularze elektroniczne – forms.google.com.

Aby korzystać z uczelnianego pakietu G Suite for Education, należy aktywować konto studenckie w domenie @student.uw.edu.pl lub konto pracownicze w domenie @uw.edu.pl. Informacje w sprawie aktywowania są podane na stronie it.uw.edu.pl.

 

Wiele jednostek organizacyjnych UW korzysta z narzędzi dostosowanych do swojej specyfiki, samodzielnie zakupionych i uruchomionych. W takich przypadkach za właściwy stan techniczny uruchomionych narzędzi oraz właściwy stan formalny zawartych umów odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych UW.

 

Na stronie IT UW znajdują się również informacje dotyczące narzędzi wykorzystywanych do pracy zdalnej na UW, jak również poradnik BHP.

Platforma „Kampus-egzaminy”

Ruszyła platforma „Kampus-egzaminy” przeznaczona do przeprowadzania zdalnych egzaminów pisemnych: https://kampus-egzaminy.ckc.uw.edu.pl/. Uruchomiony został także formularz zamawiania e-egzaminów dla koordynatorów wydziałowych. Więcej informacji >> 

 

Na platformie Kampus dostępny jest przygotowany przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW kurs „Niezbędnik egzaminatora” zawierający wskazówki i instrukcje dotyczące sposobu przygotowania zdalnego egzaminu pisemnego. Kurs jest systematycznie rozwijany o nowe zagadnienia. Aby z niego korzystać należy zalogować się na platformie. Więcej informacji >>

Grupa „DSK Usługi IT” na Facebooku

Z inicjatywy Działu Sieci Komputerowych UW na Facebooku powstała grupa, w której pracownicy UW mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi organizowania nauczania online. Członkowie grupy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. narzędzi informatycznych do przeprowadzania zdalnych egzaminów czy zajęć. Grupa liczy obecnie ponad 1000 członków.