Tradycyjnie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest Nagroda Dydaktyczna Rektora. To wyraz uznania dla nauczycieli akademickich m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. W tym roku jej laureatami zostali: dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz., prof. Andrzej Wysmołek, dr Wojciech Figiel oraz dr Takao Ishikawa. Przyznano też 4 wyróżnienia.

Nagroda przyznawana jest indywidualnie nauczycielom akademickim m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia, szczególne zaangażowanie w proces nauczania, doskonalenie jakości kształcenia czy podejmowanie ponadpodstawowych inicjatyw w pracy akademickiej.

 

Nagrody przyznawane są w trzech dziedzinach: nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Z wnioskiem o docenienie nauczyciela akademickiego może wystąpić jednostka organizacyjna UW. Kandydatury opiniuje Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Członkami komisji są również przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

Ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych dydaktyków odbyło się 17 listopada w trakcie posiedzenia Senatu UW.

 

Laureaci Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2021 roku:
  • Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – jej istotnym osiągnięciem dydaktycznym jest utworzenie i prowadzenie wspólnie z Humanitarian Action studiów w języku angielskim. Program obejmuje ok. 150 studentów i ok. 50 wykładowców z całego świata. Prof. Patrycja Grzebyk jest zaangażowana w rozwój studentów, zachęca ich do uczestnictwa w konkursach międzynarodowych, tzw. moot courtach. W 2020 roku drużyna, którą trenowała, zajęła I miejsce w All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition, organizowanym przez Uniwersytet w Lublanie oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Jest to pierwsze takie osiągnięcie polskiego uniwersytetu w tym konkursie.

 

  • Prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki – został doceniony za zaangażowanie, oryginalne pomysły i pracę wkładaną w kształcenie kolejnych pokoleń studentów. Jest organizatorem i kierownikiem Pracowni Projektów Studenckich, gdzie działa Przestrzeń Wspólnego Namysłu i MakerSpace@UW. Można tam realizować praktyczne projekty, a do dyspozycji społeczności uniwersyteckiej są pracownie specjalistyczne: centrum projektowania i druku 3D, pracownia elektroniczna i nowoczesny warsztat. Prowadzone przez prof. Wysmołka zajęcia są wysoko oceniane przez studentów, naukowiec otrzymał Nagrodę Dydaktyczną Dziekana Wydziału Fizyki za wyróżniające prowadzenie wykładu „Podstawy mechaniki”. Na początku pandemii prof. Wysmołek zorganizował i kierował również akcją drukowania przyłbic ochronnych dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Umożliwiło to przygotowanie ponad 10 tys. przyłbic.

 

  • Dr Wojciech Figiel z Instytutu Lingwistyki Stosowanej – od wielu lat zajmuje się dostępnością zawodu tłumacza osób niewidomych. Ceniony jest za zaangażowanie oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania, co znajduje odzwierciedlenie w ankietach studenckich. Jest autorem publikacji o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauce przekładu symultanicznego osób niewidomych. W ramach międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej ILSA (Interlingual Live Subtitling for Access) opracował kurs MOOC (massive online open course), dzięki któremu możliwe jest tworzenie na żywo międzyjęzykowych napisów w telewizji. Stworzył też innowacyjną metodę prowadzenia synchronicznych zajęć online z tłumaczenia symultanicznego przy jednoczesnym wykorzystaniu platform ZOOM oraz BigBlueButton. Obecnie dr Wojciech Figiel jest ekspertem ds. dostępności w międzynarodowym projekcie Komisji Europejskiej ReFLAME.

 

  • Dr Takao Ishikawa – jest biologiem molekularnym i biochemikiem. Prowadzi zajęcia, które są skierowane nie tylko dla studentów Wydziału Biologii, ale także dla osób kształcących się w Centrum Nauk Sądowych oraz Instytucie Kultury Polskiej, a także na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Najlepsze wyniki badań, które prowadzą studenci podczas realizacji prac dyplomowych pod opieką dr. Takao Ishikawy, są publikowane i przedstawiane na konferencjach. Od 2020 roku naukowiec prowadzi kanał na YouTube dla studentów i licealistów, gdzie prezentuje techniki laboratoryjne stosowane w biologii molekularnej. Jest opiekunem Koła Naukowego Biologii Syntetycznej, pomagał też w organizowaniu staży zagranicznych studentów Wydziału Biologii. Studenci wysoko oceniają zajęcia prowadzone przez dr. Takao Ishikawę.

 

Wyróżnienia otrzymali:
  • Dr hab. Dorota Heidrich z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – miała istotny wpływ na rozwój studiów prowadzonych w języku angielskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Uczestniczyła w umiędzynarodowieniu kształcenia, koordynowała i brała udział w międzynarodowych projektach dydaktyczno-badawczych, które służyły doskonaleniu jakości kształcenia. Działania i zaangażowanie dr hab. Doroty Heidrich w proces reformy programów studiów, ich konceptualizacja i realizacja, innowacyjność w dydaktyce oraz ulepszanie procesu umiędzynarodowienia dydaktyki sprawiły, że studia na WNPiSM stały się jednym z najbardziej popularnych anglojęzycznych kierunków na uczelni. Badaczka łączy wysokie standardy naukowe, zainteresowania badawcze z realizowaną na wysokim poziomie dydaktyką. Angażuje się w działalność prowadzącą do podnoszenia jakości kształcenia, innowacyjności programów studiów i działa na rzecz wspólnoty wydziałowej. W ankietach studenckich uzyskuje bardzo wysokie oceny.

 

  • Dr hab. Marta Wrzosek z Wydziału Biologii – zajmuje się mykologią, różnorodnością biologiczną, formami współżycia organizmów, filogenetyką i ewolucją. Studenci podkreślają entuzjazm i pasję, z jaką przekazuje wiedzę. Dr hab. Marta Wrzosek bierze udział w radach naukowych konferencji młodych naukowców. Była mentorem naukowym studenta wyróżnionego Diamentowym Grantem. Badaczka uczestniczy też w szkołach letnich dla studentów i doktorantów. Zasiada w radzie naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Za działalność popularyzatorską otrzymała wyróżnienie w konkursie Popularyzator Nauki Roku 2019. Jest autorką licznych audycji radiowych, telewizyjnych, pisze książki popularnonaukowe. Od lat koordynuje Piknik Naukowy. Prowadzi warsztaty promujące wiedzę w Ogrodzie Botanicznym UW.

 

  • Dr Adam Chmielewski z Wydziału Zarządzania – od 23 lat prowadzi działalność dydaktyczną. Jego zaangażowanie, pasja i wiedza merytoryczna są cenione przez studentów, o czym świadczą wysokie oceny uzyskiwane w ankietach studenckich. Dr Adam Chmielewski jest autorem gier planszowych, które wykorzystuje w dydaktyce. Studenci cenią sobie wykłady z finansów osobistych, oparte na dzieleniu się własnym doświadczeniem. Dr Chmielewski jest także popularyzatorem wiedzy o rachunkowości. Aktywnie uczestniczy  w różnych projektach poza uczelnią. Kilkakrotnie brał udział w programie Erasmus+ jako wizytujący profesor. Prowadzi też zajęcia w liceach, gdzie współtworzy programy klas partnerskich.

 

  • Dr Jan Rogala z Wydziału Orientalistycznego – prowadzi zajęcia kursowe przybliżające studentom kulturę i język mongolski. W ramach innowacji dydaktycznych i nowych podstaw programowych kierował pracami podczas tworzenia unikatowego kierunku studiów „Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others”. To kierunek interdyscyplinarny, który stanowi wyjątkowe połączenie perspektywy religioznawczej i orientalistycznej w zakresie dyscypliny naukowej o kulturze i religii Wschodu. Dr Jan Rogala uczestniczył też w pracach nad nowym kierunkiem studiów komunikacja międzykulturowa w ramach programu ZIP. Prowadzi autorskie warsztaty „Savoir vivre w ujęciu międzykulturowym”, na które studenci mogą zapisać się w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich.