Przyznano Nagrodę Dydaktyczną Rektora UW oraz Wyróżnienia Rektora. Nagrody te są wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia, a także za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 listopada.

 

Nagroda Dydaktyczna Rektora UW

Nagroda przyznawana jest indywidualnie nauczycielom akademickim m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia, doskonalenie jakości kształcenia, kształtowanie kompetencji uniwersalnych, szczególne zaangażowanie w proces nauczania czy podejmowanie ponadpodstawowych inicjatyw w pracy akademickiej.

 

Nagrody przyznawane są w trzech dziedzinach: nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Mogą być także przyznane wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach.

 

Z wnioskiem o docenienie nauczyciela akademickiego może wystąpić jednostka organizacyjna UW. Kandydatury opiniuje Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Członkami komisji są również przedstawiciele studentów i doktorantów.

Uroczystość wręczenia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW odbyła się 16 listopada. W tym roku jej laureatami zostali:

 

dziedzina nauk humanistycznych

  • dr Amanda Krzyworzeka – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce,
  • dr hab. Dobrochna Kałwa – Wydział Historii,
  • wyróżnienie: dr Agnieszka Błaszczak – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

dziedzina nauk przyrodniczych i ścisłych

  • dr hab. Agnieszka Korgul, prof. ucz. – Wydział Fizyki,
  • dr Julia Pawłowska – Wydział Biologii,
  • wyróżnienie: dr Katarzyna Gieczewska – Wydział Biologii,

dziedzina nauk społecznych

  • dr Paweł Poławski, prof. ucz. – Wydział Socjologii,
  • dr Marcin Chlebus – Wydział Nauk Ekonomicznych,
  • wyróżnienie: dr hab. Piotr Wójcik, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych.

Biogramy laureatów Nagrody Dydaktycznej Rektora UW 2022 >>

Wyróżnienia Rektora

16 listopada wręczono także Wyróżnienie Rektora, które otrzymało 178 pracowników UW. Jest to nagroda przyznawana za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW.

 

Kandydatów zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

 

Najwięcej osób, które zostały nagrodzone w tym roku, pracuje na wydziałach: Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 13, Chemii – 12 oraz Neofilologii – 10.