Sześć osób zostało uhonorowanych tegoroczną Nagrodą Dydaktyczną Rektora UW. Dodatkowo pięcioro nauczycieli akademickich otrzymało wyróżnienia w poszczególnych obszarach. Nagrody są przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wykorzystywanie nowatorskich metod kształcenia. Rektor UW wyróżnił również 180 pracowników za ich działalność naukową, która w szczególny sposób przyczyniała się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu.

Nagroda Dydaktyczna Rektora UW przyznawana jest w trzech obszarach nauk: przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Rektor UW może również przyznawać wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach.

 

Laureatami Nagrody mogą zostać nauczyciele akademiccy, którzy mają znaczące osiągnięcia dydaktyczne, a w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody kształcenia. Wyróżnieni dydaktycy mają wpływ na doskonalenie jakości kształcenia, m.in. poprzez włączanie studentów do badań naukowych czy wydawanie wspólnych publikacji. Nagrodzeni pracownicy UW kształtują wśród studentów kompetencje uniwersalne, w tym umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność czy umiejętność współpracy.

 

Kandydaci zgłaszani są przez dziekanów i kierowników jednostek prowadzących studia. Zgłoszenia ocenia komisja, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

Uroczystość wręczenia tegorocznej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW odbyła się 15 listopada w Auditorium Maximum.

Laureaci Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2023 roku:

w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • dr Zofia Dworakowska z Wydziału Polonistyki – zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną oraz problematyką aktywnych badań jakościowych. W trakcie zajęć włącza studentów w realizację projektów artystyczno-społecznych otwartych dla mieszkańców Warszawy, np. Projekt Powiśle, Kultura/Demokracja. Badaczka wprowadziła nową formę sesji egzaminacyjnej, tzw. sesję otwartą, podczas której studenci prezentują inicjatywy zrealizowane przez cały semestr – wystawy, instalacje, koncerty. Dzięki corocznym objazdom organizowanym przez dr Dworakowską studenci mają okazję poszerzać wiedzę, umiejętność krytycznego myślenia czy komunikacji z przedstawicielami różnych środowisk. Badaczka była również częścią zespołu inicjującego utworzenie studiów podyplomowych z pedagogiki teatru – pierwszego certyfikowanego kształcenia w dziedzinie edukacji teatralnej – oraz kierunku studiów sztuki społeczne, łączącego wykształcenie humanistyczne z praktyką artystyczną;

 

 • dr Karolina Mroziewicz z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce – włącza studentów w badania naukowe, przygotowuje ich do aktywnego życia naukowego (np. kończy zajęcia sesją posterową, opracowaniem spisu abstraktów i wygłoszeniem referatów). Jest autorką zajęć dla międzynarodowej grupy studentów w ramach Sojuszu 4EU+. Jej moduł dydaktyczny Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze oraz Uniwersytetem w Mediolanie. Moduł składał się z warsztatów terenowych, które odbywały się w galeriach, muzeach i archiwach Mediolanu, Pragi i Warszawy;

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – w jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji, cytowanych niemal 450 razy. Prof. Diks jest jednym z ojców warszawskiej szkoły algorytmiki. Od lat prowadzi fundamentalny wykład dla studentów drugiego roku informatyki Algorytmy i struktury danych, wysoko oceniany przez studentów. Naukowiec koordynuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie jakości kształcenia informatycznego w Polsce. Był jednym z opiekunów drużyn UW na Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji, przewodniczącym Zespołu Nauk Ścisłych PKA (2012–2015) i przewodniczącym PKA (2015–2021). Obecnie jest przewodniczącym Komisji Kształcenia i członkiem Komisji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, współautorem programu nauczania informatyki w szkołach. Jest zaangażowany m.in. w Olimpiadę Informatyczną Juniorów, Olimpiadę Informatyczną, Potyczki Algorytmiczne, warsztaty i webinary dla nauczycieli;

 

Oprócz Nagrody Dydaktycznej Rektora UW prof. Krzysztof Diks otrzymał medal Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec został wyróżniony za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.

 

 • prof. Ewa Poboży z Wydziału Chemii – jest koordynatorką i współkoordynatorką wielu zajęć, m.in. zajęć laboratoryjnych dotyczących zaawansowanych technik instrumentalnych stosowanych w najnowocześniejszych laboratoriach badawczych i rutynowych. Prowadzi zajęcia z zakresu technik separacyjnych i chromatograficznych, kluczowych dla nauczania chemii. Badaczka była liderką na wydziale we wdrażaniu elementów e-learningu. Jednym z jej osiągnięć była transformacja zajęć laboratoryjnych w zajęcia online na platformie COME w czasie pandemii. Od 2014 roku jest sekretarzem naukowym Olimpiady Chemicznej organizowanej pod patronatem Wydziału Chemii UW i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Angażuje się w działalność popularyzatorską, prowadząc m.in. zajęcia dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest aktywnym członkiem sieci w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej Central European Exchange Program for Univeristy Studies (CEEPUS). Współtworzyła projekt Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako nowoczesna metoda rozdzielania i oznaczania związków bioaktywnych, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych;

w dziedzinie nauk społecznych:

 • prof. Katarzyna Kopczewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych – zajmuje się modelowaniem przestrzennym procesów gospodarczych w odniesieniu do zjawisk gospodarczych, firm, nieruchomości, a także polityki regionalnej czy działań sektora publicznego. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim, w szczególności na kierunku Data Science and Business Analytics, w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych. Prof. Kopczewska objęła opieką tutorską studentów w ramach programu Szkoła Orłów, który jest projektem badawczo-dydaktycznym, dzięki któremu najwybitniejsi studenci włączani są w prace naukowe. Studenci wykorzystują nabyte umiejętności m.in. w programowaniu i analizie danych w R. Pod redakcją badaczki powstały podręczniki do analiz przestrzennych w R. w polskiej i angielskiej wersji językowej. Badaczka włącza studentów w realizację grantów badawczych, np. grantów Narodowego Centrum Nauki Opus. Pod jej opieką działa nieformalna grupa badawcza SpatialWarsaw;

 

 • Marta Nowak z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – podczas pracy dydaktycznej wykorzystuje wiedzę i kompetencje z zakresu lingwistyki stosowanej, metod nauczania języków obcych oraz coachingu. Prowadzi zajęcia w języku angielskim Academic Writing, które przyczyniają się do rozwijania umiejętności pisania prac naukowych oraz myślenia krytycznego w kontekście akademickim. W zajęciach uczestniczą studenci i doktoranci WNPISM oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej czy programu NOHA. W programie zajęć Academic Writing znajdują się elementy wykorzystujące sztuczną inteligencję w pracy akademickiej, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z jej rozwoju. Jednym z celów zajęć jest przygotowanie studentów do etycznego i krytycznego używania narzędzi takich jak ChatGPT podczas pisania prac akademickich. Oprócz działalności dydaktycznej na UW jest zaangażowana w promowanie nauczania umiejętności akademickich w języku angielskim na polskich uczelniach, m.in. Politechnice Poznańskiej, Politechnice Śląskiej czy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jest członkinią stowarzyszenia mającego na celu zapewnienie najwyższej jakości w nauczaniu języka angielskiego w kontekście akademickim British Association of Lecturers in English for Academic Purposes (BELEAP).

 

Wyróżnienia w ramach Nagrody Dydaktycznej otrzymali:

w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • dr Rigels Halili z Wydziału Orientalistycznego – od lat związany jest ze Studium Europy Wschodniej (SEW). Wśród jego zainteresowań badawczych są historia i kultura regionu Bałkanów w XX wieku, w tym język albański. Zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomie merytorycznym realizuje po polsku i angielsku zarówno w SEW, jak i Wydziale „Artes Liberales”. Wykorzystuje w nich nowatorskie metody dydaktyczne – wyjście poza mury audytoryjne, zajęcia połączone z wystawami czy pokazami filmowymi. W 2022 roku otrzymał tytuł Najlepszego Wykładowcy Studium Europy Wschodniej. Obecnie jest opiekunem koła naukowego SEW;

 

 • dr hab. Karolina Kumor z Wydziału Neofilologii – specjalizuje się w badaniach literaturoznawczych nad współczesnym dramatem i teatrem na przestrzeni wieków. Dr hab. Kumor zaprojektowała i koordynowała, wspólnie z prof. Katarzyną Moszczyńską-Durst, projekt dydaktyczny Frontiers, boundries, thresholds: rethinking European citizenship with migrant literature w ramach Sojuszu 4EU+. Przedsięwzięcie połączyło studentów i badaczy z czterech europejskich hispanistyk z UW, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

 • prof. Joanna Osiejewicz z Wydziału Lingwistyki Stosowanej – do jej zainteresowań badawczych należą m.in. językoznawstwo, komunikacja prawnicza, prawo transnarodowe czy harmonizacja prawa. Jej zajęcia charakteryzują się wykorzystywaniem nowoczesnych i innowacyjnych metod oraz narzędzi dydaktycznych. Badaczka uczestniczyła we wprowadzaniu przedmiotów do programów studiów lingwistyki stosowanej. Prowadziła wykłady w ramach otwartych kursów Sojuszu 4EU+ MOOC Legal Aspects, Security and Privacy czy Multilingualism – United in Diversity na platformie Coursera. Prof. Osiejewicz jest inicjatorką i organizatorką programu mentorskiego Young Wiriters’ Corner na łamach czasopisma naukowego „Journal of International Legal Communication”. Pełni również funkcję pełnomocnika prorektora UW ds. współpracy międzynarodowej Sojuszu 4EU+, jest też m.in. przedstawicielką UW ds. Europejskiej Sieci Innowacyjnych Instytucji Szkolnictwa Wyższego (ENIHEI);

 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • dr Karolina Archacka z Wydziału Biologii – jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologii komórki, procesów regeneracji tkanek, biologii komórek macierzystych. Dr Archacka jest m.in. opiekunką studenckiego koła naukowego Biologii Medycznej „Antidotum” i od 2016 roku organizatorem oraz naukowym opiekunem wydarzenia skierowanego do uczniów szkół średnich „UniStem Day – Dzień Komórek Macierzystych” na Uniwersytecie Warszawskim. Angażuje się w działalność popularyzatorską – bierze udział w Festiwalu Nauki czy Nocy Biologów. Dr Karolina Archacka jest współautorką podręczników szkolnych do biologii;

w dziedzinie nauk społecznych:

 • dr hab. Jakub Górka z Wydziału Zarządzania – zajmuje się badaniami dotyczącymi finansów, bankowości, innowacji w systemie płatniczym. Od 2020 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Nowoczesnej Bankowości „Fintech”, które m.in. przygotowuje spotkania powtórkowe Powtórkowa pigułka wiedzy z Bankowości – zdasz to na bank! oraz Powtórkowa pigułka wiedzy z Metod statystycznych i probabilistycznych. Naukowiec był współredaktorem pierwszej monografii naukowej w obszarze FinTech, napisanej wyłącznie przez studentów kilku polskich uniwersytetów i szkół biznesu. Uczestniczył w stworzeniu sieci Smart Fintech Network i FinTech Drift Forum. Pod jego opieką studenci napisali kilka prac nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich (prezesa zarządu BFG, prezesa ZUS, Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego). Jako jeden z pierwszych na wydziale wprowadził innowacje dydaktyczne, np. użycie wirtualnego pulpitu.
Wyróżnienia Rektora

15 listopada wręczono także Wyróżnienie Rektora, które otrzymało 180 pracowników UW. Jest to nagroda przyznawana za wyróżniającą się działalność naukową, obejmującą badania naukowe oraz prace rozwojowe, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu.

 

– Prowadzone przez Państwa badania, zdobyte granty, opublikowane prace i opatentowane wynalazki stanowią siłę Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Państwu za to dziękuję i cieszę się, że wybrali Państwo Uniwersytet Warszawski jako miejsce pracy i rozwoju – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW podczas uroczystości wręczenia wyróżnień.

 

 

Kandydatów zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

 

Najwięcej osób, które zostały nagrodzone w tym roku, pracuje na wydziałach: Fizyki – szesnaście, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Chemii – po trzynaście, a także na Wydziale Prawa i Administracji – jedenaście.