Dr Krzysztof Kaleta, dr Renata Hryciuk, dr hab. Agnieszka Szarkowska i dr Janusz Cukras zostali laureatami Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2020 r. Nagroda jest przyznawana indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia i szczególne zaangażowanie w proces nauczania. Ponadto wyróżnienia otrzymali dr hab. Robert Ślepaczuk, dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic oraz dr hab. Katarzyna Grabowska.

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, złożył gratulacje nagrodzonym nauczycielom akademickim. – Uniwersytet Warszawski jest skupiony na dwóch podstawowych typach działalności. Pierwsza to badania, natomiast druga to wykorzystanie badań w dydaktyce i praktyce. Wszystkie nagrodzone osoby mają znakomite osiągniecia naukowe, badawcze i publikacyjne, co jest doskonałym wzorem jak łączyć naukę z dydaktyką. Jest to przykład na to, że znakomici naukowcy mogą być także świetnymi dydaktykami, dzielącymi się swoją wiedzą ze studentami – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak podczas posiedzenia Senatu UW, na którym została ogłoszona lista laureatów.

 

Nagrody przyznawane są w trzech dziedzinach: nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dana jednostka organizacyjna UW. Kandydatury ocenia Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

Tradycyjnie ogłoszenie laureatów nagród zbiegło się ze Świętem Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się 18 listopada w trakcie zdalnego posiedzenia Senatu UW.

Laureaci Dydaktycznej Nagrody Rektora UW w 2020 roku:
  • Dr Krzysztof Kaleta z Wydziału Prawa i Administracji (nagroda w dziedzinie nauk społecznych) został doceniony za interdyscyplinarność prowadzonych zajęć, omawianie ze studentami kwestii kulturowych i społecznych w kontekście zajęć prawniczych, opiekę nad kołem naukowym, rozwój naukowy studentów, włączanie studentów do badań (Diamentowy Grant), dbałość o trwałość rezultatów projektów, które przeważnie materializowały się w formie publikacji naukowych studentów, jak również wysoką jakość merytoryczną zajęć, docenianych przez studentów i cieszących się dużym zainteresowaniem.

 

  • Dr Renata Hryciuk z Wydziału Historycznego, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 1 września 2020 r. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce) została nagrodzona za znakomite połączenie prowadzonych badań naukowych z dydaktyką, włączanie studentów w badania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, jak również ponadstandardową opiekę nad studentami oraz przygotowywanie ich do udziału w konkursach.

 

  • Dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Lingwistyki Stosowanej (nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych) została doceniona za innowacyjne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod i technik cyfrowych (humanistyka cyfrowa), podejmowanie problematyki dostępności mediów dla osób niepełnosprawnych, jak również za włączanie studentów do projektów popularyzatorskich oraz w badania interdyscyplinarne i publikacje, których współautorami są studenci i doktoranci.

 

  • Dr Janusz Cukras z Wydziału Chemii (nagroda w dziedzinie nauk ścisłych i w dziedzinie nauk przyrodniczych) został nagrodzony za modernizację pracy laboratoryjnej na wydziale, zmianę negatywnego podejścia studentów i prowadzących zajęcia do „wejściówek”, kolokwiów i zdobywania punktów poprzez wprowadzenie cyfryzacji, jak również dbałość o przestrzeganie praw autorskich we wszelkich pracach pisemnych studentów, dzielenie się wiedzą dydaktyczną oraz samodoskonalenie się poprzez udział w międzynarodowych i lokalnych warsztatach dydaktycznych, a także wprowadzanie elementów z dziedziny nauk humanistycznych do kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych.

 

Wyróżnienia otrzymali:
  • Dr hab. Robert Ślepaczuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych (w dziedzinie nauk społecznych) za aktywizację i ponadstandardowe działania wspierające zdolnych studentów, bardzo dobrą opiekę nad studentami realizującymi indywidualny tok kształcenia, zaangażowanie w pracę dydaktyczną jako tutor dbający o osiągnięcia naukowe studentów, przygotowywanie studentów do konkursów międzynarodowych, publikacje naukowe przygotowywane we współpracy ze studentami oraz współpracę dydaktyczną z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

  • Dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Wydziału Neofilologii, Instytutu Anglistyki (w dziedzinie nauk humanistycznych) za zwracanie uwagi w pracy dydaktycznej na poznawanie metod badawczych, bardzo duże zaangażowanie w kształcenie doktorantów oraz ścisłe łączenie badań naukowych i dydaktyki (włączanie studentów, a przede wszystkim doktorantów w realizację grantów badawczych).

 

  • Dr hab. Katarzyna Grabowska z Wydziału Fizyki (w dziedzinie nauk ścisłych i w dziedzinie nauk przyrodniczych) za innowacyjne metody dydaktyczne, wspieranie studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, chęć dzielenia się swoją wiedzą (m.in. wprowadzenie stron internetowych dla realizowanych przedmiotów, blogu do przedmiotu, przygotowywanie skryptów do przedmiotu, udostępnianych na stronie wydziału) opracowanie skutecznego systemu motywowania studentów, prowadzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla studentów, wspieranie działalności naukowej studentów, jak również stworzenie programu „Ochota na naukę”.