Uniwersytet Warszawski UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Od tego momentu uczelnie mają rok, aby na nowo przygotować swoje statuty z uwzględnieniem zmian w prawie. Mają one zacząć obowiązywać w październiku 2019 roku. Jest to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na Uniwersytecie Warszawskim elementem tego procesu są wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz spotkań otwartych dla społeczności.

Koordynator ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy

dr Dominik Wasilewski – dominik.wasilewski(at)uw.edu.pl

Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu studiów

List prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW do studentek i studentów UW (pdf)

Projekt Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (pdf)

 

Uwagi należy nadsyłać do 25 marca 2019 roku na adres regulamin.studia@uw.edu.pl.

Prace w Senacie UW

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń Senatu UW oraz w komisjach senackich. W tym roku akademickim zaplanowano 9 dodatkowych posiedzeń Senatu, które będą dotyczyły wdrażania nowej ustawy. To właśnie jego zadaniem jest opracowanie nowego statutu uczelni, który zacznie obowiązywać od października 2019 roku.

 

1. Uchwały Senatu UW

Uchwała nr 368 Senatu UW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uchwała nr 369 Senatu UW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni

 

Uchwała nr 374 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UW (dot. stanowisk nauczycieli akademickich)

 

2. Materiały przygotowane przez zespół rektorski

„Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (dodano 5.11.2018)

 

„Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 19.12.2018 r.

 

„Szczegółowe zagadnienia dot. modelu kształcenia na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 9.01.2019 r.

 

3. Pozostałe materiały

Propozycja dot. zmian w obszarze kształcenia przygotowana przez prof. Jana Michałka, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, prof. Dariusza Wasika, dziekana Wydziału Fizyki oraz prof. Stanisława Sulowskiego, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (zaprezentowana 9 stycznia 2019 r. podczas posiedzenia Senatu UW)

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – powołany 5 grudnia 2018 r.  (zarządzenie nr 125 z dnia 5 grudnia 2018 r.;

zarządzenie nr 134 z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych

Lista członków zespołów (pdf)

Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Zespół doradczy ds. organizacji międzydziedzinowej szkoły doktorskiej (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdfzarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk społecznych (zarządzenie z 14.02  sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

 

Zespół doradczy ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk humanistycznych (zarządzenie z 14.02 w sprawie powołania zespołu – pdf; zarządzenie z 6.03 w sprawie zmiany zarządzenia z 14.02 – pdf);

Think tanki

W marcu 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał 5 zespołów, których członkami są pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek, a także reprezentanci studentów i doktorantów. Zadaniem think tanków jest opracowanie szkiców rozwiązań w obszarach, które ma zmienić nowa ustawa. Planowane jest powołanie 6 zespołu, który zajmie się obszarem administracji i gospodarki finansowej.

 

Skład zespołów:

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia doktorantów – Szkół Doktorskich

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia na UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu wyłaniania władz na UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej organizacji i struktury UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów na UW

 

Materiały opracowane przez think tanki:

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji procedury nadawania stopni na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji wyłaniania władz na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji kształcenia na UW (pdf) – dodano 10.10.2018

Pierwsza rada uczelni

Senat UW określił sposób powołania pierwszej rady uczelni (uchwała nr 369 z dnia 21 listopada 2018 r.).

 

Rektor UW powołał komitet nominacyjny, który zgodnie z procedurą wyboru pierwszej rady uczelni uchwaloną przez Senat UW będzie zajmował się rozmowami z kandydatami do rady (zarządzenie nr 126 z 5 grudnia 2018 r., zarządzenie nr 133 z 17 grudnia 2018 r.)

Spotkania dla członków społeczności akademickiej

Spotkania dotyczące zmian na UW wynikających z ustawy są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni.

 

6 i 7 listopada 2018

 

27 i 28 czerwca 2018

Podsumowanie spotkań (materiał dostępny po zalogowaniu) >>

 

5-19 marca 2018 rok

Podsumowanie spotkań (materiał dostępny po zalogowaniu) >>

 

23 maja – 2 czerwca 2017 rok
Podsumowanie spotkań >>

Udział UW w pracach nad ustawą (2016-2018)

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. UW bardzo aktywnie uczestniczył w dwuletniej debacie dotyczącej kształtu nowego prawa. Pracownicy UW brali udział w pracach Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki oraz konferencjach NKN (jedna z nich odbyła się na UW). Uczelnia zorganizowała warsztaty dla członków społeczności akademickiej dotyczące zagadnień, które w wyniku nowej reformy miały się zmienić (maj-czerwiec 2017, marzec 2018, czerwiec 2018). Gdy we wrześniu 2017 roku zaprezentowano nową ustawę, ministerstwo otrzymało dwa pakiety uwag do projektu: przygotowane przez zespół rektorski oraz nadesłane do rektoratu przez członków społeczności UW. W grudniu 2017 roku stanowisko w sprawie reformy zajął Senat uczelni.