Uniwersytet Warszawski UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Proces konsultacji dot. dostosowania regulacji UW do nowej ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie 1 października 2018 roku. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadza ustawa, jest przeniesie decyzji dotyczących wewnętrznej organizacji uczelni z poziomu regulacji krajowych na poziom przepisów wewnętrznych. To statut uczelni – a nie jak dotychczas ustawa – ma definiować sposób działania uniwersytetu. Uczelnie mają rok, aby na nowo przygotowywać swoje statuty, z uwzględnieniem zmian w prawie. Mają one zacząć obowiązywać w październiku 2019 roku. Będzie to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na Uniwersytecie Warszawskim ten proces poprzedzają wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz warsztatów otwartych dla społeczności.

 

1. Warsztaty otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej (nowaustawa.uw.edu.pl)

maj-czerwiec 2017 rok

Spotkania dla pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów miały charakter dyskusji warsztatowych. Koncentrowały się wokół czterech zagadnień: uniwersytetu badawczego, sposobu wyłaniania rektora, uczelni jako podmiotu uprawnień, jakości kształcenia. Służyły zebraniu opinii przedstawicieli różnych grup naszej społeczności na temat potrzeb i oczekiwań wobec nowej ustawy, barier i problemów, z którymi się spotykają oraz proponowanych sposobów ich rozwiązania. W cyklu odbyły się 3 spotkania.

Podsumowanie rekomendacji uczestników spotkań >>

 

marzec 2018 rok

Pracownicy, doktoranci, studenci oraz absolwenci reprezentujący różne uniwersyteckie jednostki rozmawiali podczas 8 spotkań o najważniejszych obszarach funkcjonowania uczelni: kształceniu, prowadzeniu badań, rozwoju kadry. Zastanawiali się, co w obecnie obowiązujących przepisach utrudnia im naukę, pracę i planowanie kariery, jakie bariery należałoby usunąć oraz jak przepisy nowej ustawy wykorzystać, aby osiągnąć cele uniwersytetu.

Raport podsumowujący marcowe warsztaty >>

 

czerwiec 2018 roku

Przedmiotem dyskusji podczas warsztatów 27 i 28 czerwca były pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki i zespół rektorski.

Podsumowanie czerwcowych debat o ustawie >>

 

2. Zespoły rektorskie, tzw. think tanki, które przygotują scenariusze rozwiązań w 6 obszarach

W marcu 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał 5 zespołów, których członkami są pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek, a także reprezentanci studentów i doktorantów. Zadaniem think tanków jest opracowanie szkiców rozwiązań w obszarach, które ma zmienić nowa ustawa. Planowane jest powołanie 6 zespołu, który zajmie się obszarem administracji i gospodarki finansowej.

 

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia doktorantów – Szkół Doktorskich

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia na UW

→ Zespól rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu wyłaniania władz na UW

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej organizacji i struktury UW

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów na UW

 

20 czerwca opublikowano materiały zawierające pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki i zespół rektorski. Więcej >>

 

3. Prace w Senacie UW

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy będą prowadzone także w komisjach senackich.

 

Wyniki wszystkich debat zostaną przekazane Senatowi UW. To jego zadaniem będzie opracowanie nowego statutu uczelni, który zacznie obowiązywać od października 2019 roku.

Udział UW w pracach nad ustawą (2016-2018)

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. UW bardzo aktywnie uczestniczył w dwuletniej debacie dotyczącej kształtu nowego prawa. Pracownicy UW brali udział w pracach Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki oraz konferencjach NKN (jedna z nich odbyła się na UW). Uczelnia zorganizowała warsztaty dla członków społeczności akademickiej dotyczące zagadnień, które w wyniku nowej reformy miały się zmienić (maj-czerwiec 2017, marzec 2018, czerwiec 2018). Gdy we wrześniu 2017 roku zaprezentowano nową ustawę, ministerstwo otrzymało dwa pakiety uwag do projektu: przygotowane przez zespół rektorski oraz nadesłane do rektoratu przez członków społeczności UW. W grudniu 2017 roku stanowisko w sprawie reformy zajął Senat uczelni.