Uniwersytet Warszawski UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Od tego momentu uczelnie mają rok, aby na nowo przygotować swoje statuty z uwzględnieniem zmian w prawie. Mają one zacząć obowiązywać w październiku 2019 roku. Jest to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na Uniwersytecie Warszawskim elementem tego procesu są wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz spotkań otwartych dla społeczności.

Prace w Senacie UW

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń Senatu UW oraz w komisjach senackich. W tym roku akademickim zaplanowano 9 dodatkowych posiedzeń Senatu, które będą dotyczyły wdrażania nowej ustawy. To właśnie jego zadaniem jest opracowanie nowego statutu uczelni, który zacznie obowiązywać od października 2019 roku.

 

1. Uchwały Senatu UW:

Uchwała nr 368 Senatu UW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uchwała nr 369 Senatu UW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni

 

Uchwała nr 374 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UW (dot. stanowisk nauczycieli akademickich)

 

2. Materiały przygotowane przez zespół rektorski:

„Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (dodano 5.11.2018)

 

„Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 19.12.2018 r.

 

„Szczegółowe zagadnienia dot. modelu kształcenia na UW” – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 9.01.2019 r.

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu

Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – powołany 5 grudnia 2018 r.  (zarządzenie nr 125 z dnia 5 grudnia 2018 r.;

zarządzenie nr 134 z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych

Lista członków zespołów (pdf)

Think tanki

W marcu 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał 5 zespołów, których członkami są pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek, a także reprezentanci studentów i doktorantów. Zadaniem think tanków jest opracowanie szkiców rozwiązań w obszarach, które ma zmienić nowa ustawa. Planowane jest powołanie 6 zespołu, który zajmie się obszarem administracji i gospodarki finansowej.

 

Skład zespołów:

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia doktorantów – Szkół Doktorskich

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia na UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu wyłaniania władz na UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej organizacji i struktury UW

Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów na UW

 

Materiały opracowane przez think tanki:

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji procedury nadawania stopni na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji wyłaniania władz na UW (pdf) – dodano 19.06.2018

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji kształcenia na UW (pdf) – dodano 10.10.2018

Pierwsza rada uczelni

Senat UW określił sposób powołania pierwszej rady uczelni (uchwała nr 369 z dnia 21 listopada 2018 r.).

 

Rektor UW powołał komitet nominacyjny, który zgodnie z procedurą wyboru pierwszej rady uczelni uchwaloną przez Senat UW będzie zajmował się rozmowami z kandydatami do rady (zarządzenie nr 126 z 5 grudnia 2018 r., zarządzenie nr 133 z 17 grudnia 2018 r.)

Spotkania dla członków społeczności akademickiej

Spotkania dotyczące zmian na UW wynikających z ustawy są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni.

 

6 i 7 listopada 2018

 

27 i 28 czerwca 2018

Podsumowanie spotkań (materiał dostępny po zalogowaniu) >>

 

5-19 marca 2018 rok

Podsumowanie spotkań (materiał dostępny po zalogowaniu) >>

 

23 maja – 2 czerwca 2017 rok
Podsumowanie spotkań >>

Udział UW w pracach nad ustawą (2016-2018)

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. UW bardzo aktywnie uczestniczył w dwuletniej debacie dotyczącej kształtu nowego prawa. Pracownicy UW brali udział w pracach Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki oraz konferencjach NKN (jedna z nich odbyła się na UW). Uczelnia zorganizowała warsztaty dla członków społeczności akademickiej dotyczące zagadnień, które w wyniku nowej reformy miały się zmienić (maj-czerwiec 2017, marzec 2018, czerwiec 2018). Gdy we wrześniu 2017 roku zaprezentowano nową ustawę, ministerstwo otrzymało dwa pakiety uwag do projektu: przygotowane przez zespół rektorski oraz nadesłane do rektoratu przez członków społeczności UW. W grudniu 2017 roku stanowisko w sprawie reformy zajął Senat uczelni.