Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał rady 4 szkół doktorskich działających na uniwersytecie: Międzydziedzinowej SD, SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, SD Nauk Społecznych, SD Nauk Humanistycznych.

Zgodnie z regulaminami szkół doktorskich UW w skład rad wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych (w przypadku rady międzydziedzinowej – dziedzin) reprezentowanych w szkole, przedstawiciele doktorantów, a także przedstawiciele instytucji współprowadzących szkołę.

 

Rada zajmuje się m.in. oceną działalności dyrektora szkoły, kontrolą finansów, a także opiniowaniem dokumentów takich jak: strategia szkoły, regulamin szkoły, program kształcenia.  Wspólnie z dyrektorem członkowie rady mają wypracować zasady prowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkoły.