Podczas posiedzenia Senatu UW 11 września pozytywnie zaopiniowano utworzenie rad naukowych dyscyplin. Tego samego dnia rektor prof. Marcin Pałys wydał zarządzenie o ich powołaniu, a 12 września kolejne dotyczące liczebności rad. Zgodnie z nowym Statutem do 1/3 członków rad powoła rektor, pozostali zostaną wyłonieni w drodze wyborów. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września powinny się one odbyć do 31 października.

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

Rady naukowe dyscyplin, zgodnie z nowym Statutem UW uchwalonym 26 czerwca tego roku, zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

 

Rady naukowe dyscyplin na UW
 • Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia – 32 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia – 31 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Historia – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo– 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne – 47 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – 29 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie– 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku– 34 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia – 30 członków
Wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW

Zgodnie z nowym Statutem do 1/3 członków rad powoła rektor, pozostali zostaną wyłonieni w drodze wyborów. W skład rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

 

Termin wyborów został ustalony w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września 2019 r. Zgodnie z dokumentem wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW powinien się odbyć do 31 października. Organizację czynności wyborczych powierzono 22 wydziałowym komisjom wyborczym. Liczbę wybieranych członków rad przedstawia wykaz z załącznika do uchwały nr 137 UKW z 18 września 2019 r..