Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał członków 22 rad naukowych dyscyplin. Zgodnie z nowym Statutem UW członkowie powoływani przez rektora stanowią 1/3 składu każdej rady. Pozostali są wyłaniani w drodze wyborów, które zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się do 31 października.

Rady naukowe dyscyplin zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

 

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Rektor powołał członków 22 rad.

Wybór członków rad

Termin wyborów pozostałych członków rad został ustalony w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września 2019 r. Zgodnie z dokumentem wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW powinien się odbyć do 31 października. Organizację czynności wyborczych powierzono 22 wydziałowym komisjom wyborczym. Liczbę wybieranych członków rad przedstawia wykaz z załącznika do uchwały nr 137 UKW z 18 września 2019 r.

 

W skład każdej rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.